Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Pius XII i żołnierze II Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysława Andersa

 • Andrzej Krzysztof Kunert
Przesłane: 12 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

W artykule przytoczone zostały źródła dotyczące audiencji papieskich udzielonych przez Ojca Świętego Piusa XII w okresie od czerwca 1944 r. do października 1946 r. żołnierzom II Korpusu Polskiego (przeszło 14 zbiorowych audiencji dla przeszło 20 000 żołnierzy), ich dowódcy gen. Władysławowi Andersowi (6 audiencji), Biskupowi Polowemu Józefowi Gawlinie (6 audiencji) i Naczelnemu Wodzowi gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu (1 audiencja). Uwzględnione zostały nie tylko liczne audiencje, ale także jeszcze liczniejsze słowa, gesty i czyny Piusa XII pod adresem „prawdziwych rycerzy chrześcijańskich”, którzy nie tyle zdobywali, ile wyzwalali liczne miasta i miasteczka włoskie na swoim zwycięskim od początku do końca szlaku bojowym. Żołnierze polscy odpłacali się Ojcu Świętemu – o czym świadczy wiele relacji – równie licznymi wyrazami głębokiego oddania i wręcz uwielbienia.

Bibliografia

 1. Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1919-1976. Materiały do studiów nad historią, „Scripta Manent”, t. 3, Rzym 2016.
 2. Anders W., Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Newtown 1949.
 3. Anders W., Wybór pism i rozkazów, oprac. B. Polak, Warszawa 2009.
 4. British Parliament on Poland 1939-1944. Verbatim Reports of Parliamentary Debates on Poland, London 1945.
 5. „Chicago Tribune”, Chicago, 1944.
 6. Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, t. VI, Vatican 1945.
 7. Dziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941-1945, oprac. B. Polak, Koszalin 1998.
 8. Dziennik czynności p.o. Naczelnego Wodza gen. dyw. Władysława Andersa 26 luty – 28 maja 1945 r., oprac. B. Polak, Leszno 2003.
 9. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 1944, 1945, 1946.
 10. „Dziennik Żołnierza APW [Armii Polskiej na Wschodzie]”, m.p. we Włoszech, 1944, 1945, 1946.
 11. Fajans R., Włochy 1944. (Zbiór reportaży), Jerozolima 1944.
 12. Fajans R., Z II Korpusem Polskim we Włoszech, wyd. 2, Paryż 1945.
 13. Gawlina J., In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945, oprac. J. Myszor, Katowice 2019.
 14. Gawlina J., Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Katowice 2004.
 15. Gawlina J., Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie. Kazania. Przemówienia, Rzym 1952.
 16. „Gazeta Polska”, Jerozolima, 1944.
 17. „Gazeta Żołnierza”, Bari (Włochy), 1946.
 18. „Goniec Karpacki”, Falconara Maritima-Ankona (Włochy), 1944.
 19. Józef Feliks Gawlina. Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2002.
 20. Kościół a Powstanie Warszawskie. Dokumenty, relacje, poezja, oprac. M. M. Drozdowski (redaktor naukowy), W. Karłowicz, H. Szwankowska, A. Wernic, Warszawa 1994.
 21. „Kronika Rzymska”, Rzym, 1984.
 22. „Nauka Chrystusowa”, m.p. we Włoszech, 1944.
 23. „Orzeł Biały. Polska walcząca na ziemi włoskiej”, m.p. we Włoszech, 1944, 1945, 1946.
 24. „L’Osservatore Romano”, Rzym, 1944.
 25. [Papée K.], Papież Pius XII a Polska. Przemówienia i listy pasterskie (Garść dokumentów z lat 1939-1946), [Rzym] 1946.
 26. Papée K., Pius XII a Polska 1939-1949. Przemówienia, listy, komentarze, Rzym 1954.
 27. „Parada”, Kair, 1944.
 28. [Pius XII], Przemówienie Ojca św. Piusa XII do przedstawicieli Polskich Sił Zbrojnych w czasie uroczystej audiencji dnia 28 lipca 1944, [Rzym] 1944.
 29. „Polish Chaplain’ s News”, m.p. we Włoszech, 1945.
 30. „The Polish Review”, New York, 1944.
 31. „Polska Walcząca”, Londyn, 1944.
 32. „Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych”, Londyn, 1945.
 33. Sekcja Polska Radia Watykańskiego. Złoty jubileusz 1938-1988, oprac. L. Grzebień, Rzym 1990.
 34. Sosnkowski K., Materiały historyczne, oprac. J. Matecki, Londyn 1966.
 35. „Sprawa. Dwutygodnik Polskiego Instytutu «Miecz Ducha»”, Londyn, 1944.
 36. Świadectwa. Testimonianze, t. V Czas wojny i czas pokoju w „polskim Rzymie”, oprac. E. Prządka, Rzym 2009.
 37. „Tygodnik Polski”, Nowy Jork, 1944.
 38. „Tygodnik Powszechny”, Kraków, 1946.
 39. „W Imię Boże. Biuletyn Wewnętrzny Biskupa Polowego”, Jerozolima, 1944.
 40. „W Imię Boże. Dwutygodnik Religijny 2 Korpusu”, Rzym, m.p. we Włoszech, 1944, 1945, 1946.
 41. „Wiadomości. Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Londynie”, Londyn, 1944, 1945, 1946.
 42. Wolny J. ks., Ostanie lata działalności kościelnej Adama Stefana Sapiehy, w: Księga Sapieżyńska, t. II Działalność kościelna i narodowa Adama Stefana Sapiehy, red. J. Wolny, Kraków 1986.
 43. Zapart R., Znaczenie religijnego i narodowego przywództwa abp. Adama Stefana Sapiehy w kontekście kryzysu instytucjonalnego II RP podczas II wojny światowej, w: Politologia religii, red. M. Marczewska-Lipko i D. Maj, Lublin 2018, s. 299-310.
 44. „Zeszyty Historyczne”, Paryż, 2006.
 45. Żaryn J., Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie (Wybór dokumentów), Warszawa 1998