Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Powołanie Komitetu Polskiego w Sztokholmie w latach pierwszej wojny światowej

 • Stanisław Witkowski
Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Brak abstraktu

Bibliografia

 1. Archiwalia szwedzkie
 2. Auszug der Statuten des Polnischen Vemittlungs Komites in Stockholm, Consul A. de Pomians arkiv, Landsarkivet i Vadstena, RA, [dalej: Consul A. de Pomians arkiv LV RA], karty bez paginacji.
 3. Domniemany statut Komitetu Polskiego w Sztokholmie, s. 2, mps, Consul A. de Pomians arkiv, LV RA, karty bez paginacji.
 4. Jean de Lasoski Riksarkivet Statens Utlänningskommission, Stockholm, kanslibyrån volume D 1 A:51.
 5. Jean de Lasoski. Riksarkivet Statens Polisbyrå, Stockholm, volume E6:37.
 6. Polnisches Vermittlungs Komité, Stockholm, Consul A. de Pomians arkiv, LV RA, rkps, karty bez paginacji.
 7. Sniatopelk-Czetwertynska Sophie. Riksarkivet Statens Polisbyrå, volume E6:4.
 8. Sviatopolu-Czetuertywski Severin. Riksarkivet Statens Polisbyrå, Stockholm, volume E6:4.
 9. W. Rabski, do A. de Pomiana, Petrograd 14/27 VIII 1916, Consul A. de Pomians, LV RA, [atkrytka] rkps., karty bez paginacji.
 10. Archiwalia polskie
 11. Deklaracja Antoniego Bronisława Dobrowolskiego w sprawie wystąpienia z Komitetu Polskiego w Stockholmie, Stockholm, 10 listopada 1916 r., APK, z. NKN, sygn. 50, k. 413-414.
 12. J. Ledóchowska do I. Żylicza w Kopenhadze, Djursholm, 5, 12, 16, 20 XII 1915, Archiwum Główne Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach [dalej: AGUSJKP], kop. mps, nr 193, 194, 198, 199, w: „Listy”, T. 3, 1914-1918.
 13. J. Ledóchowska do M. Sokolnickiego, Djursholm, 12 I [1916], AGUSJKP, kopia mps, nr 204, w: „Listy”, T. 3, 1914-1918, s. 199
 14. J. Ledóchowska do M. Sokolnickiego, Djursholm, 12 XII [1915], AGUSJKP, kop. mps, nr 196, w: „Listy”, T. 3, 1914-1918.
 15. Protokół narady członków C.K.O. z 8/21 grudnia 1915 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z. Centralny Komitet Obywatelski [dalej: AAN w Warszawie, z. CKO w Piotrogrodzie], sygn. 1, k. 49.
 16. Protokół narady członków Centralnego Komitetu Obywatelskiego z 16/29 grudnia 1915 r., AAN, z. CKO w Piotrogrodzie, sygn. 1, k. 51.
 17. Protokół posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu 6 października 1917 r., AAN w Warszawie, z. Komitet Narodowy Polski w Paryżu [dalej: AAN w Warszawie z. KNP w Paryżu]. sygn. 1, k. 100.
 18. S. Wędkiewicz do Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie, Sztokholm, 29 października 1916, Archiwum Państwowe w Krakowie, z. Naczelny Komitet Narodowy [dalej: APK, z. NKN], sygn. 50, k. 200.
 19. S. Wędkiewicz do dr J. Dąbrowskiego [w Krakowie], Stockholm, z 12 i 22 listopada 1916 r., APK, z. NKN, sygn. 50, k. 256, 344.
 20. S. Wędkiewicz do sekretariatu generalnego NKN w Krakowie, 8 października [1916], APK, z. NKN, sygn. 50, k. 138-139.
 21. S. Wędkiewicz do sekretariatu generalnego NKN w Krakowie, Sztokholm, 10 lutego 1917 r., APK, z. NKN, sygn. 50, k. 492.
 22. S. Wędkiewicz. Szwedzi zainteresowani Polską, APK, z. NKN, sygn. 50, k. 611.
 23. W. Rabski do Ferdynanda Hoesicka, Stockholm, 30 VII 1916, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Zakład Rękopisów, sygn. III. 11080, k. 26-27.
 24. W. Żukowski do CKO w Piotrogrodzie, [Piotrogród], 19 I /1 II 1916 r. AAN w Warszawie, z. CKO, sygn. 41, k. 66. „
 25. W. Żukowski do Wydziału Wykonawczego Rady Zjazdu w Moskwie, [Piotrogród], 18/31 I 1916 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół Centralny Komitet Obywatelski [dalej: AAN w Warszawie, z. CKO], sygn. 41, k. 67.
 26. Prasa
 27. (P.), W Piotrogrodzie podczas wojny, „Dziennik Poznański”, nr 8, 12 I 1917, s. 2.
 28. De polska flyktingarna i Sverige, „Dagens Nyheter”, 22 III 1916, s. 1.
 29. de Pomian A., De polska legionerna i världskriget, „Aftonbladet”, 13 VI 1915, s. 6.
 30. de Pomian A., De polska legionerna i världskriget, „Landstormsblad”, Stockholms 1915, P. A. Norstedt & Söner, s. 11-12.
 31. de Pomian A., Polska förmedlingskommittén, „Aftonbladet”, 24 III 1916, s. 5.
 32. Domaszowski S., Z wycieczki do Skandynawii, „Gazeta Polska”, Moskwa, nr 153, 5/18 VI 1916, s. 1-2.
 33. Fundusze dla polaków w Sztokholmie, „Kurier Poznański”, nr 137, 17 VI 1916, s. 6.
 34. Komitet Polski w Sztokholmie, „Gazeta Polska”, Moskwa, nr 32, 2/15 II 1916 r. s. 1.
 35. Oddział polski w Sztokholmie, „Dziennik Poznański”, nr 120, 26 V 1916, s. 4.
 36. Polska flyktingar i Sverige, „Aftonbladet”, 22 III 1916, s. 7.
 37. W Królestwie, Niemczech i Szwecji. (Wywiad z p. J. Evertem), „Gazeta Polska”, Moskwa, nr 42, 4/17 XII 1915 r., s. 1-2.
 38. Z działalności Komitetu polskiego w Sztokholmie, Berlin 7 IV (WAT), „Kurier Poznański”, nr 83, 9 IV 1916, s. 3.
 39. Źródła drukowane
 40. Lednicki A., Pamiętnik 1914-1918, wstęp i oprac. Z. Koziński, Kraków 1994, przypis 54, s. 74.
 41. Proces Lednickiego. Fragmenty z dziejów odbudowy Polski, według stenogramów opracował, wstępem i przypisami opatrzył Zygmunt Wasilewski, Warszawa 1924.
 42. Opracowania
 43. Bazylow L., Obalenie caratu wyd. II, Warszawa 1977.
 44. Dzierzbicki S., Pamiętnik z lat wojny 1915-1918, wstęp J. Pajewski, przyp. oprac. D. Płygawko, tekst przygotował do druku T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1982.
 45. Gątarczyk A., Seweryn Książę Czetwertyński. Biografia, Radzyń Podlaski 2007.
 46. Hildebrand K., Donaumonarkien i krig. Studier och intryck i Österrike-Ungern juni-juli 1915, Stockholm 1915.
 47. Ledóchowska J., Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Poznań 1975.
 48. Ledóchowska U., Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego, tekst do druku przygotował zespół: s. A. Górska, s. A. Jakubiak, s. A. Kosicka, s. J. Zdybicka, Poznań 1987.
 49. Löfgren E. O., Karl Hildebrand [nekrolog], „Historisk Tidskrift”, 1952, s. 357-358.
 50. Mądzik M., Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2011.
 51. Piber A., Pomian-Hajdukiewicz Alfons (Alf) Karol (1867-1972), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, Wrocław 1983, s. 381-382.
 52. Piotrowski B., Sweden and the question of Poland`s independence (1914-1918), „Folia Scandinavica Posnaniensia”, Volume 1, Poznań 1992, s. 11-33.
 53. Płygawko D., Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986.
 54. Szczepański J., Pomoc Polonii szwedzkiej i szwedzkiego społeczeństwa dla Polski w latach I wojny światowej, „Polonia. Kwartalnik Informacyjno Kulturalny”, 1988, nr 4, s. 8-9.
 55. Uggla A. N., Svensk-polska hjälpkommittéen i Sverige 1916-1918, „Studia Scandinavica. Zeszyty Naukowe”, 1996, nr 14, s. 101-110.
 56. Uggla A. N., Polski Komitet Pomocy w Szwecji 1916-1918, „Pamiętnik Literacki”, nr 28, 2003, Londyn, s. 8-24.
 57. Walczak M., Polska emigracja zarobkowa i polityczna w Szwecji w dziewiętnastym I dwudziestym wieku, Jarocin 1993.
 58. Walczak M., Polacy w Szwecji w latach 1900-1939, w: Studia Pedagogiczno-Artystyczne. Różnorodność i pluralizm. Idee naszego czasu?, red. W. Heller i M. Chołody, t. 5, Poznań-Kalisz 2005, s. 137-170.
 59. Wędkiewicz S., La Suede et la Pologne. Essai dune bibliograephie des publications Suedoises concernant la Pologne, Stockholm 1918.
 60. Wilk M., Moskiewski Komitet Wojenno-Przemysłowy 1915-1918. (Studium z dziejów burżuazji rosyjskiej), Uniwersytet Łódzki, Łódź 1972, mps. Praca habilitacyjna przechowywana w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, XXII, 521 kk., sygn. HA1 II; HANb 2317.
 61. Wilk M., Moskiewski Komitet Wojenno-Przemysłowy 1915-1918. (Studium z dziejów burżuazji rosyjskiej), Łódź 1972.
 62. Witkowski S., Polska akcja charytatywna w Skandynawii podczas I wojny światowej. Przyczynek do biografii błogosławionej siostry Urszuli Ledóchowskiej, „Chrześcijanin w Świecie”, 1986, nr 152, s. 46-56.
 63. Witkowski S., Julia Ledóchowska wobec Aktu 5 XI 1916 r., „Studia Polonijne”, t. 41, 2020, s. 37-74.
 64. Witkowski S., Geneza powołania Komitetu Polskiego w Sztokholmie w latach pierwszej wojny światowej, „Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich”, 2020, t. LXXXV, z. 1, s. 91-122.
 65. Netografia
 66. Karl E H Hildebrand, urn: sbl:13587, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Thulstrup) [dostęp: 20 V 2020].
 67. Artur Almhult, Alfred Anton Jensen (30 IX 1859 – 15 IX 1921), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12074 [dostęp: 12 VII 2020].
 68. Ulla-Britt Frankby, Alfred Jensen (1859-1921), Svensk Översättarlexicon [dostęp: 12 VII 2020].
 69. https://pub.riksarkivet.se/handlaggarstod/5316ba1e-2d74-4b92-8f9a-ed29e9aca00b/PRV%20Bolagsbyr%C3%A5n%20Stockholms%20dagblad%201916.pdf [dostęp: 10 V 2020].
 70. https://pub.riksarkivet.se/handlaggarstod/ba9b59e8-bd46-4334-a7a8-f58e22880937/E3A-1109%20AB%20Samverkan%20bolagshandlingar.pdf [dostęp: 19 V 2020].
 71. https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/artiklar/Alfred_Jensen [dostęp: 15 IX 2020].
 72. Franz Luttenberger, Anton Nyström (15 II 1842 – 17 VI 1931), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8499 [dostęp: 15 IX 2020].