Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Przeszkoda węzła jako legalne zabezpieczenie przymiotu nierozerwalności… małżeństwa

 • Mateusz Sajkowski
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.429-447  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Głównym problemem niniejszego artykułu jest kwestia określenia wzajemnej relacji pomiędzy przymiotem nierozerwalności małżeństwa i przeszkodą węzła. Aby zrealizować powzięte zamierzenie badawcze, skupiono się na scharakteryzowaniu zakresu obu tych – newralgicznych dla chrześcijańskiej wizji małżeństwa – pojęć. Nierozerwalność bowiem to kategoria teologiczna przynależąca do istoty małżeństwa, czyli rzeczywistości naturalnej, którą Pan Jezus podniósł do godności sakramentu. Natomiast władza kościelna, od stuleci strzegąc takiej właśnie koncepcji małżeństwa, dokonała transpozycji reguły nierozerwalności na grunt prawa kanonicznego. Impedimentum legaminis poprzez zaliczenie w poczet przeszkód zrywających skutecznie chroni instytucję małżeństwa, dzięki zakazowi zawierania nowego węzła przez osobę trwającą w związku małżeńskim, przed rozmaitymi nadużyciami ze strony nieuczciwych nupturientów, zabezpieczając jednocześnie przymioty małżeństwa, a zwłaszcza zaś rzeczoną indissolubilitas.

Bibliografia

 1. Álvarez de las Asturias N., Sobór Trydencki i nierozerwalność małżeństwa: hermeneutyczne refleksje na temat zasięgu jego doktryny, „Annales Canonici”, 11 (2015), s. 31-62. [Google Scholar]
 2. Bartczak A., Przygotowanie do małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 2011 r., „Łódzkie Studia Teologiczne”, 20 (2011), s. 25-31. [Google Scholar]
 3. Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, Opole 1958. [Google Scholar]
 4. Biskupski S., Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956. [Google Scholar]
 5. Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS, 75(1983/II), s. 1-317. Tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 2008. [Google Scholar]
 6. Codex Iuris Canonici, Pii X P.M. iussu digestus, Benedicti PP. XV auctoritate promulgatus, 27.05.1917, AAS, 9 (1917/II), s. 1-521. [Google Scholar]
 7. Dzierżon G., Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 8. Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999. [Google Scholar]
 9. Góralski W., Kanoniczne przeszkody małżeńskie – zarys problematyki, „Ius Matrimoniale”, 26 (2015), nr 4, s. 29-52. [Google Scholar]
 10. Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 11. Góralski W., Prawo do zawarcia małżeństwa. Perspektywa kanonisty, „Zeszyty Naukowe KUL”, 59 (2015), nr 4, 23-38. [Google Scholar]
 12. Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935. [Google Scholar]
 13. Ioannes Paulus II, Allocutio Summi Pontificis ad Auditores, Administros, Advocatosque Rotae Romanae coram admissos, 28.02.2002, „Communicationes”, 34 (2002), s. 13-19. Tekst polski: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rotarz_28012002.html [dostęp: 13.08.2021]. [Google Scholar]
 14. Kałużny T., Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej, „Sympozjum”, 14 (2010), nr 1 (19), s. 61-74. [Google Scholar]
 15. Malina A., Biblia o nierozerwalności małżeństwa, „Sympozjum”, 14 (2010), nr 1 (19), s. 9-26. [Google Scholar]
 16. Nowicka U., Przeszkoda węzła małżeńskiego, w: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. W. Góralski, Warszawa 2016, s. 163-198. [Google Scholar]
 17. Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 18. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo małżeńskie, t. III, Olsztyn 2016. [Google Scholar]
 19. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. V, Poznań 2012. [Google Scholar]
 20. Pius XI, Litterae encyclicae Casti connubii, 31.12.1930, AAS, 22 (1930), s. 539-598. Tekst polski w: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 21 (1931), nr 2, s. 57-95. [Google Scholar]
 21. Rosochacki P., Nierozerwalność małżeństwa w rozumieniu Cerkwii prawosławnej, „Ius Matrimoniale”, (29) 2018, nr 1, s. 27-49. [Google Scholar]
 22. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 7.12.1965, AAS, 58 (1966), s. 1025-1115. Tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 537-620. [Google Scholar]
 23. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, 18.11.1965, AAS, 58 (1966), s. 837-864. Tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 374-405. [Google Scholar]
 24. Sajkowski M., Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 1055), „Colloquia Theologica Ottoniana”, 38(2022), s. 125-140. [Google Scholar]
 25. Sobór Florencki, Bulla o unii z Ormianami, w: Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. III, Kraków 2003, s. 492-543. [Google Scholar]
 26. Sobór Trydencki, Sesja XXIV, Nauka, kanony oraz inne sprawy dotyczące sakramentu małżeństwa, w: Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. IV, Kraków 2007, s. 715-733. [Google Scholar]
 27. Stawniak H., Trwałość i nierozerwalność małżeństwa a oczekiwane postawy od osób występujących w sprawach rozwodowych, w: Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 541-557. [Google Scholar]
 28. Sztafrowski E., Chrześcijańskie małżeństwo. Pomoce prawno-pastoralne, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 29. Świaczny S., Nierozerwalność małżeństwa a rozwiązanie małżeństwa naturalnego w prawie kanonicznym, Katowice 2004. [Google Scholar]
 30. Zawiszewski E., Instytucje biblijne, Pelplin 1995. [Google Scholar]
 31. Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987. [Google Scholar]