Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Towarzyszenie małżeństwom mieszanym…. Perspektywa pastoralna Kościoła ­rzymskokatolickiego

 • Michał Siduniak
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.449-468  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie najważniejszych zadań duszpasterskiego towarzyszenia małżeństwom mieszanym w Kościele rzymskokatolickim. Analizując źródła teologiczne, autor wyodrębnia trzy zasadnicze zadania pastoralne: towarzyszenie narzeczonym w przygotowaniu do małżeństwa, umacnianie miłości i wiary małżonków oraz wsparcie rodziców w dziele wychowania dzieci. Wnioski z badań: 1) W przygotowaniu do małżeństwa mieszanego warto podkreślać potrzebę poznania wspólnego dziedzictwa oraz wykrycia zagrożeń, a także pomagać parom w uporaniu się z nimi. 2) W ramach utrwalania wzajemnej miłości i wiary małżonków kluczowe wydaje się wsparcie w praktykowaniu modlitwy małżeńskiej oraz dialogu. 3) W dziele wychowania dzieci należy wspierać starania małżonka rzymskokatolickiego w jego zobowiązaniach oraz umacniać odpowiedzialność współmałżonka za wychowanie w wierze potomstwa ochrzczonego w Kościele rzymskokatolickim.

Bibliografia

 1. Bar W., Duszpasterstwo małżeństw mieszanych, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 531-546. [Google Scholar]
 2. Bartczak A., Cel i funkcja rękojmi w kanonicznym prawie małżeńskim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, 80 (2017), cz. 1, s. 5-17. [Google Scholar]
 3. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis (22.02.2007). [Google Scholar]
 4. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (30.09.2010). [Google Scholar]
 5. Budniak J., Duszpasterstwo ekumeniczne rodzin o różnej przynależności wyznaniowej pastoralnym priorytetem Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, w: Miłość i odpowiedzialność: wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, red. A. Pastwa, M. Gwóźdź, Katowice 2013, s. 181-203. [Google Scholar]
 6. Czerwonka G., Gotowość duszpasterzy do towarzyszenia małżonkom w rozwoju wiary, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 4 (2020), z. 1, s. 99-118. [Google Scholar]
 7. Dudziak U., Wspieranie rodzin w przyjęciu i trosce o życie, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 331-341. [Google Scholar]
 8. Fiałkowski M., Wspieranie rodzin w wychowaniu do wiary, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 361-371. [Google Scholar]
 9. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia (19.03.2016). [Google Scholar]
 10. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013). [Google Scholar]
 11. Goleń J., Duszpasterstwo rodzin wsparciem rodziców w wychowaniu, „Roczniki Teologiczne”, LXVI (2019), z. 6, s. 177-192. [Google Scholar]
 12. Goleń J., Kierownictwo duchowe małżonków, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 407-418. [Google Scholar]
 13. Goleń J., Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych, „Studia nad Rodziną”, XVIII (2014), nr 2 (35), s. 107-132. [Google Scholar]
 14. Goleń J., Odnowa przygotowania narzeczonych do małżeństwa po adhortacji Amoris laetitia, „Teologia Praktyczna”, 20 (2019), s. 21-35. [Google Scholar]
 15. Goleń J., Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin 2016, s. 49-60. [Google Scholar]
 16. Goleń J., Rola świadectwa w rodzinie, „Verbum Vitae”, 28 (2015), s. 423-458. [Google Scholar]
 17. Goleń J., The challenges of accompanying the family in light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, „Rocznik Teologii Katolickiej”, XVII/1 (2018), s. 103-117. [Google Scholar]
 18. Goleń J., Wprowadzenie, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 15-21. [Google Scholar]
 19. Gwóźdź M., Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, Katowice 2015. [Google Scholar]
 20. Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini (31.05.1998). [Google Scholar]
 21. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981). [Google Scholar]
 22. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane (02.02.1994). [Google Scholar]
 23. Jan Paweł II, Kodeks Prawa Kanonicznego (25.01.1983), tekst polski, Poznań 1984. [Google Scholar]
 24. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (06.01.2001). [Google Scholar]
 25. Kamiński R., Duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 201-206. [Google Scholar]
 26. Kijas Z., Kwestia małżeństw mieszanych we współczesnym dialogu ekumenicznym, w: Małżeństwa mieszane, red. Z. Kijas, Kraków 2000, s. 19-27. [Google Scholar]
 27. Kędracka M., Ewolucja kodeksowych uregulowań dotyczących duszpasterskiej opieki nad małżeństwami mieszanymi, „Kościół i prawo”, 2 (2018), s. 113-124. [Google Scholar]
 28. Kmiecik B., Towarzyszenie duchowe małżonkom i osobom w sytuacjach nieregularnych w świetle adhortacji, „Amoris laetitia”, „Family Forum”, (2017), s. 107-124. [Google Scholar]
 29. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (01.05.2003). [Google Scholar]
 30. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej (14.03.1987). [Google Scholar]
 31. Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (19.06.2009). [Google Scholar]
 32. Krajczyński J., Amicus Plato, sed magis amica veritas”. Duszpasterstwo małżeństw mieszanych, „Prawo Kanoniczne”, 62 (2019), nr 3, s. 127-148. [Google Scholar]
 33. Polska Rada Duszpasterstwa Europy Zachodniej, Komunikat po Obradach PRDEZ „Duszpasterskie towarzyszenie małżeństwom, https://emigracja.opoka.news/duszpasterskie-towarzyszenie-malzenstwom-tematem-obrad-prdez (2020) [dostęp: 23.12.2022]. [Google Scholar]
 34. Pyźlak G., Troska o rodziny w sytuacjach trudnych, Lublin 2020. [Google Scholar]
 35. Słup L., Widziane oczyma żony. O kierownictwie duchowym w małżeństwie. w: Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn, J. Kołacz, Kraków 2007, s. 539-547. [Google Scholar]
 36. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (18.11.1965). [Google Scholar]
 37. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis (28.10.1965). [Google Scholar]
 38. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1964). [Google Scholar]
 39. Wysocki J., Rytuał rodzinny, Włocławek 2003. [Google Scholar]