Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Egzemplaryzm wzorcowy w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza

 • Przemysław Przybylski
Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł przywołuje postać Bronisława Markiewicza – założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, wychowawcy, jednego z prekursorów XIX-wiecznej pedagogiki chrześcijańskiej. Ma on na celu zaprezentowanie nowatorskiego podejścia Markiewicza do zagadnienia formacji dzieci i młodzieży, realizowanego w placówkach o charakterze wychowawczo-edukacyjnym, którego rysem charakterystycznym zdaje się być egzemplaryzm wzorcowy. To właśnie oparcie relacji z młodym pokoleniem na doświadczeniach osobistych i świadectwie życia, wyraźnie przebija z przekazu Markiewicza i jego działalności.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Jan Paweł II, List apostolski z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym 1985.
 3. Jan Paweł II, Zgoda i pokój – warunkami dobra wspólnego, w: tenże, Nauczanie społeczne, t. 1, Warszawa 1981.
 4. List komisji Episkopatu Polski ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w 1999r.
 5. Markiewicz B.B., Bój bezkrwawy. Dramat w 7 odsłonach, Lwów 1908, ss. 61.
 6. Markiewicz B., Do przyjaciół maluczkich, ubogich i opuszczonych, PiP, 1 (1898), nr 1.
 7. Markiewicz B., List do J. Latuska z dnia 13.IX.1908r., AT, t. II.
 8. Markiewicz B., List do J. Nowickiego z dnia 10.VIII.1910, AT, t. II.
 9. Markiewicz B., List do Ks. J. Machały, AT, t. I.
 10. Markiewicz B., List do ks. J. Nowickiego, AT, t. I.
 11. Markiewicz B., List do Ks. Prefekta dekanatu rymanowskiego, AT, t. I.
 12. Markiewicz B., Najprzedniejsza dźwignia życia i potęgi narodów, PiP, 4 (1901), nr 4.
 13. Markiewicz B., O porządku w miłości bliźnich, PiP, 1 (1898), nr 4.
 14. Markiewicz B., Trzy słowa do starszych w narodzie polskim w setną rocznicę rozbioru ojczyzny, Marki 2000.
 15. Miromir (pseudonim Ks. Bronisława Markiewicza), Trzy słowa do starszych w narodzie polskim w setną rocznicę rozbioru ojczyzny, Lwów 1887, ss. 75.
 16. „Powściągliwość i Praca”, miesięcznik wydawany przez Ks. Bronisława Markiewicza od 1898 roku i redagowany przez niego do 1912 roku.
 17. Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej, t. I-II, Miejsce Piastowe 1912.
 18. Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi (08.12.1975).
 19. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965) (KDK).
 20. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” (18 listopada 1965) (DA).
 21. Opracowania
 22. Bagrowicz J., W trosce o młode pokolenie, Toruń 2004.
 23. Bała M., I nadziwić się nie mogę…, Toruń 2003.
 24. Biedrońska H., Zeznania, AZMA.
 25. Bilczewski J., O miłości Ojczyzny. List pasterski arcybiskupa metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego na Wielki Post 1923 r., Wisconsin 1924.
 26. Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.
 27. Chlewiński Z., Psychologia religii, Lublin 1982.
 28. Datko A., Wprowadzenie, w: B. B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych w narodzie…, Marki 2000.
 29. Dmowski R., Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 1904.
 30. Encyklopedia Katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1995.
 31. Grzegorzewska M., Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela, „Chowanna”, 1938, nr 5.
 32. Hansemann G., Wychowanie religijne, Warszawa 1988.
 33. Homplewicz J., red. A. Grabarz, Myśl pedagogiczna ks. Bronisława Markiewicza, Rzeszów 1997.
 34. Kowalski S., Znaczenie teorii systemów społecznych Floriana Znanieckiego w interdyscyplinarnych badaniach nad wychowaniem, Edukacja 1984, nr 2.
 35. Krąpiec M. A. OP, Filozofia w Teologii, Lublin 1999.
 36. Kustra Cz., Wychowanie patriotyczne w nauce i praktyce ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Rzeszów-Przemyśl 2006.
 37. Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, C. Rogowski (red.), Warszawa 2007.
 38. Łącki S., Bł. Bronisław Markiewicz, https://www.sdb-przemysl.pl/strona/38/blogoslawiony-bronislaw-markiewicz (dostęp: 10.07.2020).
 39. Łuczak M., Odpowiedzialność za wykształcenie i wychowanie, w: Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, red. C. Rogowski, Warszawa 2007.
 40. Majewska A., Szkoła katolicka nową ofertą edukacyjną (na przykładzie Collegium Salesianum w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2002, za: M. Buber, Wychowanie, w: „Znak”, nr 20.
 41. Michułka W., Ksiądz Bronisław Markiewicz, Marki-Struga 1993.
 42. Moroz W., Od wydawcy, w: B. B. Markiewicz, Trzy słowa do starszych w narodzie…, Marki 2000.
 43. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 44. Pelczar J. S., Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego, Przemyśl 1915.
 45. Popielski K., Wolicki M., Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowości, w: red. K. Popielski, Człowiek – czytanie otwarte, Lublin 1987.
 46. Radzik K., Osobowość wychowawcy w systemie zapobiegawczym ks. Bronisława Markiewicza, Marki-Struga 1991.
 47. Różański M.A., Historia wspólnot michalickich, Warszawa 2005.
 48. Skorowski H., Prawa i obowiązki w regionie w świetle samorządu terytorialnego, „Chrześcijanin w świecie”, 25 (1993), nr 3.
 49. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, W. Kopaliński, Warszawa 1967.
 50. Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Lwów 1933.
 51. Sposoby wywierania i przetwarzania wpływu wychowawczego, http://psychologiawychowawcza.wyklady.org/wyklad/31_sposoby-wywierania-i-przetwarzania-wplywu wychowawczego-.html (14.07.2020).
 52. Włodek L. M., Ks. Bronisław Markiewicz zapomniany pionier i teoretyk harcerstwa, http://www2.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/aktualnosci/markiewicz.html (dostęp: 12.07.2020).
 53. Wojdyła W., Strzelecki M., Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, Toruń 1997.
 54. Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. II, Warszawa 1960.