Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku

 • Waldemar W. Żurek
Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Parafialny kościół św. Macieja Apostoła w Nieświczu, w diecezji łuckiej, ufundowany został na początku XVII wieku przez cześnika wołyńskiego Mateusza Stępkowskiego. Świątynię tę odbudowali i powiększyli na początku XIX wieku Antoni Sobolewski i Jan Majewski. Świątynia ta zaliczona była do klasy IV. Sporządzona z polecenia biskupa łucko-żytomierskiego Kaspra Borowskiego (1802-1885) inwentaryzacja tegoż kościoła powstała z okazji przeprowadzonej wizytacji kanonicznej ordynariusza w 1849 roku. Na jej podstawie dowiadujemy się o historii kościoła i parafii, o świątyni, jej odbudowie, wyposażeniu i konserwacji wystroju wewnętrznego. Opisane dobra materialne należące do parafii przedstawiają stan beneficjum kościelnego za czasów ówczesnego proboszcza parafii Nieświcz ks. Michała Mińkowskiego.

Bibliografia

 1. Opracowania
 2. Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, cz. 2 [Ziemie ruskie Korony], t. 5, Województwo wołyńskie, Wrocław 1994, s. 298-300.
 3. Cetera J., Z badań nad konstrukcją sochowo-ślemieniową w okolicach Sokółki, „Rocznik Białostocki”, 18 (1993), s. 233-260.
 4. Charkiewicz W., Borowski Kasper, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, miejsce i rok wydania s. 348-349.
 5. Danielski W., Niparko R., Aniwersarz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, miejsce i rok wydania kol. 617-619.
 6. Dębowska M., Kapituła katedralna w Łucku w dokumentach przełomu XVIII i XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 98 (2012), s. 67-96.
 7. Dębowska M., Diecezja łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014.
 8. Gloger Z., Babiniec, w: Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1900, s. 28.
 9. Kowalów W. J., Biskup Kasper Borowski (1848-1883), „Wołanie z Wołynia”,1997, nr 6 (19) listopad-grudzień, s. 32-34.
 10. Kosecki B., Humerał, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, miejsce i rok wydania kol. 1325.
 11. Kowalewski M., Mały słownik teologiczny, Poznań-Warszawa-Lublin 1958.
 12. Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996.
 13. Nieświcz, w: Encyklopedia Kresów, Kraków 2004, s. 308.
 14. Popek L., Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997.
 15. Powichrowski T., Pokropienie, aspersja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, kol. 1032-1033.
 16. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, red. B. Chlebowski, t. 7, Warszawa 1888.
 17. Tylus S., Podhoredeński Jan Kanty, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, kol. 938.
 18. Internet
 19. Nieświcz, www.wolhynia.com [dostęp: 2.11.2021 r.).