Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Systems of Executing the Penalty of Imprisonment Pursuant to Article 81 of the Executive Penal Code of 1997

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4461  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

This article characterises the systems of executing the penalty of imprisonment as stipulated in Article 81 of the Executive Penal Code of 1997. The article examines the differences in the systems of executing the penalty of imprisonment in relation to the categories of convicts to whom individual systems are addressed and in relation to the principles used to select correctional measures. The diversity of the systems of executing the penalty of imprisonment corresponds to the principle of individualisation in dealing with convicts, which meets the needs related to the execution of the penalty of imprisonment.

References

 1. Bartnik, Adriana S. 2001. “Postępowanie z narkomanami.” In Więziennictwo. Nowe wyzwania, edited by Brunon Hołyst, Wiesław Ambrozik, and Piotr Stępniak, 708–12. Warszawa–Poznań–Kalisz: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. [Google Scholar]
 2. Bramska, Mieczysława, and Małgorzata Kiryluk. 2002. “Realizacja systemu programowanego oddziaływania w toku wykonywania kary pozbawienia wolności.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 37:41–48. [Google Scholar]
 3. Dąbkiewicz, Krzysztof. 2020. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 4. Dubiel, Kajetan, and Andrzej Majcherczyk. 2006. “Polski system terapii uzależnionych od narkotyków.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 52–53:51–72. [Google Scholar]
 5. Gordon, Maria. 2008. “Chorzy psychicznie w warunkach izolacji więziennej – wybrane problem.” In Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, edited by Wiesław Ambrozik, Henryk Machel, and Piotr Stępniak, 697–707. Warszawa: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie „Pedagogium”, Centralny Zarząd Służby Więziennej. [Google Scholar]
 6. Hołda, Zbigniew, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, et al. 2021. Prawo karne wykonawcze. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Kircio, Emilian. 2001. “Ocena nowych uregulowań w kodeksie karnym wykonawczym przez skazanych (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.).” In Więziennictwo. Nowe wyzwania, edited by Brunon Hołyst, Wiesław Ambrozik, and Piotr Stępniak, 186–89. Warszawa–Poznań–Kalisz: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. [Google Scholar]
 8. Konikowska–Kuczyńska, Justyna. 2009. “Postępowanie ze skazanymi w ramach systemu terapeutycznego.” In X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, edited by Stefan Lelental, and Grażyna B. Szczygieł, 353–60. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 9. Konikowska–Kuczyńska, Justyna. 2015. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Krajewski, Krzysztof, and Barbara Stańdo–Kawecka, ed. 2011. Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Kuć, Małgorzata. 2007. Indywidualizacja wykonania kary pozbawienia wolności. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 12. Kwieciński, Adam, ed. 2013. Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Kwieciński, Adam. 2017. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Lachowski, Jerzy. 2021. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Lelental, Stefan. 2001. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Lelental, Stefan. 2020. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Linowski, Krzysztof, and Izydor Wysocki. 2006. Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. [Google Scholar]
 18. Linowski, Krzysztof, Iwona Stańczyk, Izydor Wysocki, et al. 2004. “Realizacja programu «Leczenie z przemocy» w Areszcie Śledczym w Radomiu.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 42:66–85. [Google Scholar]
 19. Machel, Henryk. 2006. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. [Google Scholar]
 20. Nawój–Śleszyński, Aldona. 2009. “Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym w świetle zasad indywidualnego oddziaływania.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 2:64–69. [Google Scholar]
 21. Nawój–Śleszyński, Aldona. 2014. “Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności w kontekście zmian Kodeksu karnego wykonawczego w latach 2009–2014.” In Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009–2014, edited by Adam Kwieciński, 113–36. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Nawój–Śleszyński, Aldona, and Joanna Łuczak. 2017. Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. Łódź: Akademia Prawa. [Google Scholar]
 23. Pawela, Stanisław. 2003. Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 24. Pierzchała, Kazimierz. 2007. “Przyczynek do charakterystyki osób pozbawionych wolności.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 54:101–108. [Google Scholar]
 25. Pindel, Edyta. 2009. “W kierunku efektywności oddziaływań penitencjarnych. Resocjalizacja w polskich zakładach karnych.” Probacja 2:11–118. [Google Scholar]
 26. Postulski, Kazimierz. 2017. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 27. Stańdo–Kawecka, Barbara. 2000. Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 28. Szymanowska, Aleksandra. 2001–2002. “Więźniowie młodociani poddani systemowi programowanego oddziaływania na podstawie badań psychologiczno-kryminologicznych.” Archiwum Kryminologii XVI:53–100. [Google Scholar]
 29. Szymanowska, Aleksandra. 2003. Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. [Google Scholar]
 30. Szymanowski, Teodor. 2009. “Nowe unormowania dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności w przepisach KKW i w praktyce.” In X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, edited by Stefan Lelental, and Grażyna B. Szczygieł, 161–81. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 31. Witeska, Ewa. 2005. “Program terapii Lacana jako forma resocjalizacji.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 47–48:117–19. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.