Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12 Nr 1 (2019)

Artykuły

Psychologiczno–prawne aspekty oddziaływań terapeutycznych w polskim systemie penitencjarnym

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-13  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia terapii w polskim systemie penitencjarnym dla pozytywnej readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. Praca składa się z 4 części. W pierwszej z nich przedstawiono uzasadnienie stosowania terapii wobec więźniów. W części drugiej zaprezentowano cele wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osadzonych, w tym również wobec skazanych, którzy doświadczają zaburzeń zdrowotnych. Trzecia część artykułu zawiera charakterystykę terapeutycznego systemu odbywania kary ze szczególnym uwzględnieniem standardów, jakimi należy się kierować w działaniach obejmujących terapię penitencjarną. W ostatniej części opracowania zawarto informacje odnoszące się do skuteczności działań terapeutycznych w stosunku do osób odbywających sankcje izolacyjne.

Bibliografia

 1. Baltes, Paul. 1997. “On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization and compensation as foundation of developmental theory.” American Psychologist 52:366–80. [Google Scholar]
 2. Burdon, William, Nena Messina, and Michael Prendergast. 2004. “California Treatment Expansion Initiative: Aftercare Participation, Recidivism, and Predictors of Outcomes.” Prison Journal 1:61–80. [Google Scholar]
 3. Dowden, Craig, and Donald Andrew. 2000. “Effective Correctional Treatment and Violent Reoffending: A Meta-analysis.” Canadian Journal of Criminology 4:449–67. [Google Scholar]
 4. Dowden, Craig, Daniel Antonowicz, and Don Andrews. 2003. “Effectiveness of Relapse Prevention with Offenders: A Meta-Analysis.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 5:516–28. [Google Scholar]
 5. Fitzpatrick, Michael. 2001. The Tyranny of Health. London: Routledge. [Google Scholar]
 6. Gillespie, Wayne. 2005. “A Multilevel Model of Drug Abuse Inside Prison.” The Prison Journal 2:236–40. [Google Scholar]
 7. Hepburn, John. 2005. “Recidivism Among Drug Offenders Following Exposure to Treatment.” Criminal Justice Policy Review 2:237–59. [Google Scholar]
 8. Hołda, Zbigniew, and Kazimierz Postulski. 2005. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 9. Hołyst, Brunon. 2017. Kryminologia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Jakubczyk, Andrzej, and Marcin Wojnar. 2012. “Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń.” Psychiatria Polska 3:373–86. [Google Scholar]
 11. Kalisz, Tomasz. 2000. “Cele wykonywania kary pozbawienia wolności.” In Nowa kodyfikacja prawa karnego, ed. Leszek Bogunia, 217–29. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 12. Kempinen, Cynthia, and Megan Kurlychek. 2003. “An Outcome Evaluation of Pennsylvania’s Boot Camp: Does Rehabilitative Programming Within a Disciplinary Setting Reduce Recidivism?.” Crime & Delinquency 4:581–602. [Google Scholar]
 13. Kerley, Kent, Tod Matthews, and Jeffrey Schulz. 2005. “Participation in Operation Starting Line, Experience of Negative Emotions and Incidence of Negative Behavior.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 4:410–26. [Google Scholar]
 14. Kołodziej, Łukasz. 2017. “Wybrane aspekty funkcjonowania wspólnoty Anonimowych Alkoholików przydatne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 96:87–102. [Google Scholar]
 15. Konikowska–Kuczyńska, Justyna. 2015. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Kosterkiewicz, Włodzimierz, and Krzysztof Kościelski. 2006. “Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do więźniów młodocianych (na przykładzie jednostek penitencjarnych okręgu poznańskiego).” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 2:213–23. [Google Scholar]
 17. Linowski, Krzysztof, and Joanna Nowicka. 2004. System terapeutyczny dla więźniów uzależnionych od alkoholu. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 18. Machel, Henryk. 2003. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche. [Google Scholar]
 19. Maden, Tony. 2003. “The mental health of prisoners.” Advances in Psychiatric Treatment 9:191–201. [Google Scholar]
 20. Millon, Theodore, and Roger Davis. 2005. Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. [Google Scholar]
 21. Morawska, Ewa, and Jacek Morawski. 2016. “Psychoterapia wykluczonych społecznie. Źródła treningu zastępowania agresji (ART).” Przegląd Więziennictwa Polskiego 91:91–116. [Google Scholar]
 22. Morgan, Robert, and Carrie Winterowd. 2002. “Interpersonal Process–Oriented Group Psychotherapy With Offender Populations.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 4:466–82. [Google Scholar]
 23. Nawój-Śleszyński, Aldona. 2016. “Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 92:5–37. [Google Scholar]
 24. Niewiadomska, Iwona. 2007. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 25. Ortmann, Rudiger. 2000. “The Effectiveness of Social Therapy in Prison – A Randomized Experiment.” Crime & Delinquency 2:214–32. [Google Scholar]
 26. Pawela, Stanisław. 2007. Prawo karne wykonawcze. Zarys Wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 27. Perez, Alina, Steven Leifman, and Ana Estrada. 2003. “Reversing the Criminalization of Mental Illness.” Crime & Delinquency 1:62–78. [Google Scholar]
 28. Prendergast, Michael, Elizabeth Hall, Harry Wexler, Gerald Melnick, and Yan Cao. 2004. “Amity Prison-Based Therapeutic Community: 5–Year Outcomes.” Prison Journal 1:36–60. [Google Scholar]
 29. Puszka, Marian. 2005. “Oddziaływanie na skazanych przez kulturę a realizacja celów wykonywania kary pozbawienia wolności.” In Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, ed. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, and Iwona Niewiadomska, 203–13. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 30. Pyszora, Natalie, and Julia Telfer. 2003. “Implementation of the Care Programme Approach in prison.” Psychiatric Bulletin 27:173–74. [Google Scholar]
 31. Różański, Kazimierz. 1998. “Oddziaływanie resocjalizacyjne na alkoholików w warunkach zakładu karnego.” In Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana, ed. Jan Szałański, 458–63. Łódź–Warszawa–Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. [Google Scholar]
 32. Stańdo–Kawecka, Barbara. 2000. Podstawy prawne resocjalizacji. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 33. Stępniak, Piotr. 2004. “Kryzys resocjalizacji penitencjarnej a praca socjalna.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 44–45:29–41. [Google Scholar]
 34. Szczepaniak, Paweł. 2003. Kara pozbawienia wolności a wychowanie. Kalisz–Warszawa: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 35. Szymanowska, Aleksandra. 2003. Więzienie i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. [Google Scholar]
 36. Taylor, Pamela, and John Gunn. 1999. “Homicides by people with severe mental illness: myth and reality.” British Journal of Psychiatry 174:9–14. [Google Scholar]
 37. Wolska, Anna. 1997. “Mechanizm agresji zabójców.” Czasopismo Psychologiczne 3:195–200. [Google Scholar]
 38. Yalom, Irvin. 1995. The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books. [Google Scholar]
 39. Żywucka–Kozłowska, Elżbieta. 2017. “Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.” Kortowski Przegląd Prawniczy 4:78–83. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora