Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Personal Background Surveys of Inmates: Legal and Psychological Aspects

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-18  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The article discusses the legal and psychological aspects of personal background surveys of inmates serving a prison sentence. In the legal context, the statutory objectives of psychological diagnosis of prisoners were discussed, i.a. as a basis for individualisation of a custodial sanction, prevention of harmful influence of demoralised convicts and ensuring prisoners’ personal safety. As regards the psychological aspect, arguments were put forward in favour of in-prison diagnosis as a variety of psychological diagnosis, mainly due to the fact that it offers a description of characteristic ways of behaviour of a convicted person as well as explaining the mechanisms of their emergence, maintenance and possible changes in the functioning of the diagnosed person. In the analysis of the legal and psychological aspects of diagnosis in the penitentiary setting, the specific nature of three types of personal background tests was presented: 1) psychological rehabilitation diagnosis, 2) psychological therapeutic diagnosis, 3) psychological diagnosis of recidivism. Finally, attention was paid to factors that should be considered in the development of psychological diagnosis of inmates, for example, the testing of positive and dynamic personality aspects of convicted persons and standardisation of research, including the development of modern diagnostic tools.

References

 1. Andrews, Don. 1999. “Assessing program elements for risk reduction: The Correctional Program Assessment Inventory.” In Research to results: Effective community corrections, ed. Peter Harris, 229–30. Lanham: ACA. [Google Scholar]
 2. Błachut, Janina, Andrzej Gaberle, and Krzysztof Krajewski. 2006. Kryminologia. Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 3. Boothby, Jennifer, and Carl Clements. 2000. “A national survey of correctional psychologists.” Criminal Justice and Behavior 27:715–31. [Google Scholar]
 4. Dowden, Craig, and Don Andrews. 1999. “What works for female offenders: A meta-analytic review.” Crime & Delinquency 45:438–52. [Google Scholar]
 5. Friedrich, Wiola. 2015. “Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw.” Resocjalizacja Polska 9:43–54. [Google Scholar]
 6. Gnall, Kathleen, and Gary Zajac. 2005. “Assessing for Success in Offender Reentry.” Corrections Today 2:94–97. [Google Scholar]
 7. Hannah–Moffat, Kelly. 2005. “Criminogenic needs and the transformative risk subject. Hybridizations of risk/need in penality.” Punishment & Society 1:29–51. [Google Scholar]
 8. Harris, Patricia, Raymond Gingerich, and Tiffany Whittaker. 2004. “The «Effectiveness» of Differential Supervision.” Crime & Delinquency 2:235–71. [Google Scholar]
 9. Hoge, Robert. 1999. “An Expanded Role for Psychological Assessments in Juvenile systems.” Criminal Justice and Behavior 2:251–66. [Google Scholar]
 10. Hołda, Zbigniew, and Kazimierz Postulski. 2005. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 11. Hołyst, Brunon. 2003. “Wstęp do wydania polskiego.” In Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, 4–15. Warszawa–Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. [Google Scholar]
 12. Hołyst, Brunon. 2013. “Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej.” Probacja 1:5–28. [Google Scholar]
 13. Hołyst, Brunon. 2017. Kryminologia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 14. Kwieciński, Adam. 2013. “Rola diagnozy stanu zdrowia psychicznego skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 81:33–48. [Google Scholar]
 15. LeClair, Daniel, and Susan Guarino–Ghezzi. 1997. “Prison Reintegration Programs: An Evaluation.” Corrections Management Quarterly 1:65–74. [Google Scholar]
 16. Loza, Wagdy, Gurmeet Dhaliwal, Daryl Kroner, and Amel Loza–Fanous. 2000. “Reliability, Construct, and Concurrent Validities of the Self-Appraisal Questionnaire: A Tool for Assessing Violet and Nonviolent Recidivism.” Criminal Justice and Behavior 3:356–74. [Google Scholar]
 17. Lutze, Faith, and David Brody. 1998. “The eighth amendment and boot camp prison: mental abuse as cruel and unusual punishment.” Crime and Delinquency 2:242–55. [Google Scholar]
 18. Machel, Henryk. 2003. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 19. Niewiadomska, Iwona. 2007. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 20. Niewiadomska, Iwona. 2019. “Psychological–Legal Aspects of Therapeutic Treatment in the Polish Correctional System.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XII, no. 1:177–89. [Google Scholar]
 21. Paprzycki, Lech. 2011. “Problematyka psychiatryczna i psychologiczna w prawie i postępowaniu karnym. Granice kompetencji biegłych i organów procesowych.” Chowanna 2:99–130. [Google Scholar]
 22. Pawela, Stanisław. 2007. Prawo karne wykonawcze. Zarys Wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 23. Piquero, Alex, Robert Brame, and Donald Lynam. 2004. “Studying Criminal Career Length through Early Adulthood among Serious Offenders.” Crime & Delinquency 3:412–35. [Google Scholar]
 24. Poklek, Robert. 2017. “Badania osobopoznawcze w penitencjarystyce.” Resocjalizacja Polska 14:41–57. [Google Scholar]
 25. Radochoński, Mieczysław. 2000. Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny. Rzeszów: Wydawnictwo WSP. [Google Scholar]
 26. Różański, Kazimierz. 1998. “Oddziaływanie resocjalizacyjne na alkoholików w warunkach zakładu karnego.” In Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana, ed. Jan Szałański, 458–63. Łódź–Warszawa–Kalisz: COSSW. [Google Scholar]
 27. Silecka, Ewelina. 2004. “System programowanego oddziaływania jako nowa forma pracy wychowawczej ze skazanymi.” In Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, ed. Wiesław Ambrozik, and Piotr Stępniak, 329–39. Poznań–Warszawa–Kalisz: UAM, CZSW. [Google Scholar]
 28. Sim, Joe. 2002. “The future of prison health care: a critical analysis.” Critical Social Policy 2:300–23. [Google Scholar]
 29. Sitnik, Katarzyna. 2011. “Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu programowanego oddziaływania.” Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 27:261–71. [Google Scholar]
 30. Skałbania, Barbara. 2011. Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. [Google Scholar]
 31. Steffensmeier, Darrel, and Stephen Demuth. 2000. “Ethnicity and sentencing outcomes in US federal courts: Who is punished more harshly?” American Sociological Review 65:705–29. [Google Scholar]
 32. Stołowski, Tomasz. 2006. “Z doświadczeń psychologa diagnosty Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich.” Chowanna 2:38–42. [Google Scholar]
 33. Szałański, Jan. 2004a. “Zadania i rola psychologa więziennego.” In Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, ed. Małgorzata Kuć, and Iwona Niewiadomska, 211–24. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 34. Szałański, Jan. 2004b. “70 lat uczestnictwa psychologów w przeobrażeniach więziennictwa polskiego.” In Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, ed. Wiesław Ambrozik, and Piotr Stępniak, 95–105. Poznań–Warszawa–Kalisz: UAM, CZSW. [Google Scholar]
 35. Szymanowska, Aleksandra. 2003. Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. [Google Scholar]
 36. Szymanowski, Teodor, and Jerzy Migdał. 2014. Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 37. Szczepaniak, Paweł. 2003. Kara pozbawienia wolności a wychowanie. Kalisz–Warszawa: KTPN, UW. [Google Scholar]
 38. Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. 2003. Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Warszawa–Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. [Google Scholar]
 39. Tyszkiewicz, Leon. 2007–2008. “Kryminogeneza i sposoby jej badania.” Archiwum Kryminologii 29–30:215–25. [Google Scholar]
 40. Wardhaugh, Julia, and Paul Wilding. 1993. “Towards an Explanation of the Corruption of Care.” Critical Social Policy 37:4–31. [Google Scholar]
 41. Wołowicz, Marta. 1998. “Etyczne i metodologiczne dylematy badań penitencjarnych.” In Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana, ed. Jan Szałański, 139–149. Łódź–Warszawa–Kalisz: COSSW. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.