Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

The Assignment of Receivables and the Change of Parties to a Contract in the Polish Law in the Project of the New Civil Code

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4465  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

This article presents the draft of the new Polish Civil Code with the focus on the transfer of receivables and the change of parties to a contract, a doctrine which has been unknown to the Polish law so far. The relevant considerations are preceded by an introduction to the origins of the work of the Codification Committee and the presentation of the sources of comparative studies. Next, there is a short discussion of the current regulations of assignment followed by detailed proposals of solutions provided in the new Civil Code with regard to the assignment of receivables and the change of parties to a contract, e.g. the effects of the contractual clause prohibiting the assignment of receivables, the rules for the transfer of future receivables and its definition, assignment in bulk and multiple transfer.

References

 1. Bełdowski, Jarosław, and Agata Kozioł. 2006. “Europejskie Prawo Umów, Wprowadzenie.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 15, no. 3:847–59. [Google Scholar]
 2. Brouwer, Bob, and Jaap Hage. 2006. “Basic Concepts of European Private Law.” Maastricht Faculty of Law Working Paper 7:4–33. [Google Scholar]
 3. Czachórski, Witold. 1999. Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 4. Drapała, Przemysław. 2016. Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana stron umowy). Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Grabowski, Paweł. 2000. “Przelew wierzytelności przyszłych.” Monitor Prawniczy 9:561–72. [Google Scholar]
 6. Honsell, Heinrich, and Albert Heidinger. 1998. Praxiskommmentar zum ABGB. Vol. 2. Wien: [No information about Publisher]. [Google Scholar]
 7. Katner, Przemysław. 2011. Przeniesienie wierzytelności w umowie factoring. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Krzykowski, Artur. 2012. Umowne zakazy przelewu wierzytelności (pacta de non cedendo) w obrocie krajowym i międzynarodowym. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Kuropatwiński, Jarosław. 1998. “Cesja wierzytelności przyszłych.” Przegląd Prawa Handlowego 9:9–23. [Google Scholar]
 10. Kuropatwiński, Jarosław. 2007. Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą. Toruń–Bydgoszcz: Dom Organizatora. [Google Scholar]
 11. Kurowski, Witold. 2010. “Przekształcenia podmiotowe stosunku zobowiązaniowego. Uwagi na tle Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL) z uwzględnieniem projektu Common Frame of Reference (DCRF).” In Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, edited by Edward Gniewek, Katarzyna Górska, and Piotr Machnikowski, 201–13. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Lando, Ole, and Hugh Beale, ed. 2000. Principles of European Contract Law, Parts I and II Combined and Revised. The Hague–London–Boston: Kluwer Law International. [Google Scholar]
 13. Lando, Ole. 2003. “Moving from Harmonisation to Unification. Principles of European Contract Law and Unidroit Principles.” Uniform Law Review 8, no. 1–2:123–33. [Google Scholar]
 14. Łętowska, Ewa. 1980. In System Prawa Cywilnego. Vol. 3. Part 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, 902. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 15. Liebeskind, Adolf. 1938. In Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego, issue XXXI, IV, 1908. Warszawa: Nakładem Instytutu Wydawniczego “Bibljoteka Polska.” [Google Scholar]
 16. Mader, Peter. 1997. In Praxiskommentarzum ABGB samt Nebengesetzen, vol. 7, 528–29. Wien: [No information about Publisher]. [Google Scholar]
 17. Medicus, Dieter. 2015. Schuldrecht I, Allgemeiner Teil. 21. Auflage. München: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Mojak, Jan. 1990. Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 19. Mojak, Jan. 2001. Obrót wierzytelnościami. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 20. Mojak, Jan. 2004. Obrót wierzytelnościami. 2nd edition. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 21. Möschel, Wernhard. 2012. In Münchener Kommentarzum Bürgerlichen Gesetzbuch, vol. 2, 1667. München: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Nörr, Wolfgnang, and Knut R. Scheyhing. 1983. Sukcessionen. Zession. Vertragsübernahme. Schuldübernahme. Schuldbeitritt. Tübingen: Mohr. [Google Scholar]
 23. Pazdan, Maksymilian. 2002. “Przelew wierzytelności na zabezpieczenie.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 1:115–40. [Google Scholar]
 24. Radwański, Zbigniew. 2008. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Röttinger, Moritz. 2006. “Towards a European Code Napoleon/ABGB/BGB? Recent EC Activities for a European Contract Law.” European Law Journal 12, no. 6:807–27. [Google Scholar]
 26. Staudenmayer, Dirk. 2005. “The Way Forward in European Contract Law.” European Review of Private Law 2:95–104. [Google Scholar]
 27. Szpunar, Adam. 1998. “Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 września 1997 r., III CZP 45/97.” Orzecznictwo Sądów Polskich No. 7–8, item 137. [Google Scholar]
 28. Von Bar, Christian. 2005. “Working Together on a Common Frame of Reference.” Juridica international X:17–26. [Google Scholar]
 29. Weatherill, Stephen. 2004a. “European Contract Law: Taking the Heat Out of Questions of Competence.” European Business Law Review 15:23–32. [Google Scholar]
 30. Weatherill, Stephen. 2004b. “Why Object to the Harmonisation of private law by the EC?” European Review of Private Law 5:633–60. [Google Scholar]
 31. Widło, Jacek. 2002a. Rozporządzanie przedsiębiorstwem. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 32. Widło, Jacek. 2002b. “Umowa przelewu wierzytelności. Zagadnienia wybrane.” Nowy Przegląd Notarialny 1:58–73. [Google Scholar]
 33. Wieczorek, Emilia. 2005. Zasady europejskiego prawa umów. Gdańsk: ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. [Google Scholar]
 34. Zawada, Kazimierz. 1990. Umowa przelewu wierzytelności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego. [Google Scholar]
 35. Zawada, Kazimierz. 1992. “Umowy przenoszące wierzytelności.” Rejent 1:17. [Google Scholar]
 36. Zawada, Kazimierz. 2005. “O przelewie wierzytelności przyszłych.” In Księga pamiątkowa ku czci Sędziego S. Rudnickiego, 338–51. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 37. Zawada, Kazimierz. 2014. “Przelew wierzytelności.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 6: Prawo zobowiązań, edited by Adam Olejniczak, 1025–1072. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.