Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

The Social Factor in the Court of Cassation – Internal and External Motivations

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-17  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The article presents the results of empirical research devoted to the motivation for serving as a lay judge of the Supreme Court of the Republic of Poland. The social factor was introduced into the Polish legal system under the Act of December 8th, 2017 on the Supreme Court. Public discourse has pointed to the legislature’s intent to provide broader, social legitimacy to the Supreme Court. The participation of the social factor is envisaged in the following proceedings: disciplinary and extraordinary appeal. The empirical study consisted in the Supreme Court lay judges filling a survey, which included a series of questions – mainly closed ones – concerning their motivation for holding the office, their management style, the way they work in a group, the role of rewards and reinforcements, but also their opinions on their functioning in the Supreme Court, their sense of satisfaction with their work, and their possible proposals for changes in the existing regulations. The article consists of a theoretical part, devoted to the legal regulations concerning the institution of lay judges of the Supreme Court, a discussion of the methodology of the study, its results and final conclusions. The authors only present and discuss the obtained results, without evaluating the legitimacy of introducing the social factor into the judicial process at the level of the Court of Cassation from the perspective of the theory and philosophy of law or the science of management and quality. The aim of the study was to examine the social attitudes of people who decided to run for the position of a lay judge of the Supreme Court and were sworn in after successfully passing the induction procedure. The analysis is interdisciplinary. The study was prepared with the participation of researchers representing a number of disciplines in the field of social sciences: economics, law, management and quality sciences and psychology.

References

 1. Basa, Michał. 2020. “Instytucja ławników Sądu Najwyższego.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82 (1):85–99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.6 [Google Scholar]
 2. Blake, Robert R., and Jane S. Mouton. 1985. The managerial grid III: The key to leadership excellence. Houston: Gulf Publishing Company. [Google Scholar]
 3. Burrell, Gibson, and Gareth Morgan. 1979. Sociological Paradigms and Organizational Analysis. London: Heinemann Educational Books. [Google Scholar]
 4. Czarnek, Przemysław. 2018. “Reforma wymiaru sprawiedliwości a bezpieczeństwo prawne.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 11, no. 2:83–100. [Google Scholar]
 5. Dermer, Jerry. 1975. “The Interrelationship of Intrinsic and Extrinsic Motivation.” Academy of Management Journal 18 (1):125–29. [Google Scholar]
 6. Dolot, Anna. 2015. “Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych.” Studia Ekonomiczne 229:21–34. [Google Scholar]
 7. Dudek, Dariusz. 2018. “Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a władza sądownicza.” Krajowa Rada Sądownictwa 3–4:5–15. [Google Scholar]
 8. Grajewski, Krzysztof. 2018. “Przedterminowe zakończenie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w świetle art. 12 § 1 oraz art. 111 § 1 i § 4 nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.” Gdańskie Studia Prawnicze 2:609–20. [Google Scholar]
 9. Jemielniak, Dariusz. 2012. “Wprowadzenie. Czym są badania jakościowe.” In Badania jakościowe. Metody i narzędzia, edited by Dariusz Jemielniak, 9–23. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 10. Kociatkiewicz, Jerzy, and Monika Kostera. 2013. “Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu.” Problemy Zarządzania 4 (44):9–19. [Google Scholar]
 11. Kostera, Monika. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warsaw: Wydawnictwo PWN. [Google Scholar]
 12. Kostera, Monika. 2005. “Wprowadzenie. Etnografia jako tradycja metodologiczna.” In Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, edited by Monika Kostera, 9–20. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [Google Scholar]
 13. Kotowski, Artur. 2014. “Dyskrecjonalność władzy administracyjnej – próba nowego ujęcia.” Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 6 (1):51–77. [Google Scholar]
 14. Koźminski, Andrzej, and Dariusz Jemielniak. 2011. Zarządzanie od podstaw. Warsaw: Wolters Kluwers. [Google Scholar]
 15. Leszczyński, Leszek. 2004. Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 16. Lewin, Kurt, Roland Lipitt, and Ralph White. 1939. “Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates.” Journal of Social Psychology 10:271–99. [Google Scholar]
 17. Otręba, Krzysztof. 2018. “O moralnej reformie Sądu Najwyższego.” Przegląd Prawa Publicznego 4:45–52. [Google Scholar]
 18. Szczucki, Krzysztof. 2021. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 19. Szmulik, Bogumił. 2018. “Zmiany ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym jako realizacja postulatów o demokratyzację niezwisłego i niezależnego sądownictwa w Polsce.” Krajowa Rada Sądownictwa 2:42–51. [Google Scholar]
 20. Ura, Elżbieta. 2016. “Luz decyzyjny w działaniach administracji publicznej.” In Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, edited by Jerzy Korczak, and Jan Szreniawski, 511–28. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 21. Vroom, Victor. 1995. Work and Motivation. San Francisco: Jossey–Boss Publishers [Google Scholar]
 22. Vroom, Victor, and Phillip Yetton. 1973. Leadership and Decision-making. Pittsburg: Pennsylwania University of Pittsburg Press. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.