Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Poland’s Commitments to the Decarbonization of the Energy Sector

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-24  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

This article presents remarks concerning Poland’s commitments to the decarbonization of the energy sector, from the perspective of compliance with the obligations arising from EU law and the directions set out in the EU energy policy. Due to national circumstances, the implementation of the decarbonization target for the energy sector, despite the declarations made as part of the national energy policy, raises some doubts, and limit the effectiveness of implementation of the sustainable development principle.

References

  1. Czarnecka, Marzena, and Tomasz Ogłódek. 2012. Prawo energetyczne. Komentarz. 2nd edition. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
  2. Jarno, Klaudia. 2016. “Przyczynek do dyskusji nad zasadnością włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami Sektorów dotychczas nieobjętych systemem.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXVIII, no. 3:125–37. [Google Scholar]
  3. Nowicki, Henryk. 2017. “Sankcje administracyjne.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 7: Prawo administracyjne materialne, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 2nd edition, 649–83. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
  4. Nowicki, Paweł. 2019. Aksjologia prawa zamówień publicznych. Pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
  5. Rakoczy, Bartosz. 2015. “Procesowy wymiar zasady zrównoważonego rozwoju.” Białostockie Studia Prawnicze 18:36–44. [Google Scholar]
  6. Walaszek–Pyzioł, Anna. 2018. “Energetyka.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 8B: Publiczne prawo gospodarcze, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 2nd edition, 139–59. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.