Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Conflict of Values Subject to Mediation Proceedings

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4699  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The aim of this study was to reflect scientifically on the possibility of resolving value conflicts through mediation proceedings and on methods of resolving them. First, the relationship between law and values was discussed, stating that law and values form an interconnected system of vessels. When it comes to conflict resolution through mediation, law and values provide a mediator with a normative-axiological framework to communicate with the conflicting parties and assist in creating adequate solutions. A deeper analysis of the nature of value conflicts led to an observation that they are caused by divergent value systems upheld by the people involved, but that the difference in preferred values alone does not necessarily lead to conflict. A factor that is a catalyst for value conflicts is a determined imposition of one's own values on others, without tolerance towards the others’ axiology. The final section of the article emphasises that mediation is a legal and values-based instrument, but at the same time it offers an advantage of minimally formalised proceedings. This is why mediation provides an advantageous space for resolving values conflicts, when led by a professional mediator. Based on the assumption that values are non-negotiable, three possible ways for a mediator to intervene in a values conflict were identified, i.e. avoiding defining the problem in terms of values, seeking an overarching value, reframing the parties' perception of the object of the dispute and of the opposing party through the mediator’s sharing their own experience of values.

References

 1. Balawajder, Krystyna. 1998. Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 2. Barankiewicz, Tomasz. 2004. “Aksjologiczna problematyka prawa.” Roczniki Nauk Prawnych 14, no. 1:45-58. [Google Scholar]
 3. Blake, Robert, and Jane Mouton. 1964. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Company. [Google Scholar]
 4. Blicharz, Rafał. 2022. “Ważenie wartości w publicznym prawie gospodarczym.” In Aksjologia publicznego prawa gospodarczego, edited by Andrzej Pawłowski, 21-43. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Bok, Sissela. 2002. Common Values. New York: University of Missouri Press. [Google Scholar]
 6. Cybulko, Anna. 2009. “Konflikt.” Edited by Ewa Gmurzyńska and Rafal Morek, 51-67. Warszawa: Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 7. Dąbrowski, Marek. 2019. Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 8. Groszyk, Henryk, and Andrzej Korybski. 2006. “O pojęciu interesu w naukach prawnych (przegląd wybranej problematyki z perspektywy teoretycznoprawnej).” In Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, edited by Andrzej Korybski, Mychajlo Kostickij, and Leszek Leszczyński. 7-26. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 9. Ingarden, Roman.1970. “Czego nie wiemy o wartościach.” In Studia z estetyki, vol. 3, 220-57. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 10. Kalisz Anna, and Adam Zienkiewicz. 2014. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 11. Kalisz, Anna. 2007. “Rozwiązywanie konfliktów przez państwo i obywateli.” In Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, edited by Dorota Czakaj, and Andrzej Margasiński, 7-23. Częstochowa: AJD. [Google Scholar]
 12. Kalisz, Anna. 2016. Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 13. Kamiński, Stanisław. 1983. “O wartości jako kategorii antropologicznej.” Roczniki Filozoficzne 31, no. 2:105-16. [Google Scholar]
 14. Korybski, Andrzej. 1993. Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 15. Kość, Antoni. 1998. Podstawy filozofii prawa. Lublin: Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. [Google Scholar]
 16. Kość, Antoni. 2008. “Relacja prawa i wartości w społeczeństwie demokratycznym.” In Wartości dla życia, edited by Kazimierz Popielski, 205-17. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 17. Larenz, Karl, and Claus-Wilhem Canaris. 1995. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-08709-1 [Google Scholar]
 18. Łobocki, Mieczysław. 1993. “Pedagogika wobec wartości.” In Kontestacje pedagogiczne, edited by Bogusław Śliwerski, 119-35. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. [Google Scholar]
 19. Mazurek, Franciszek. 2008. “Wartości uniwersalne i relatywne.” In Wartości dla życia, edited by Kazimierz Popielski, 61-80. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 20. Moore, Christopher. 2009. Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Translated by Anna Cybulko, and Marcin Zieliński. Warszawa: Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 21. Moore, Christopher. 2016. Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Translated by Grzegorz Łuczkiewicz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 22. Mucha, Janusz. 2011. “Jak badać dynamikę i konflikt w społeczeństwie polskim.” Studia socjologiczne 3-4:339-51. [Google Scholar]
 23. Oleś, Piotr. 1989. Wartościowanie a osobowość – psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 24. Oleś, Piotr. 2009. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 25. Piechowiak, Marek. 2020. Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 26. Płużek, Zenomena. 1991. Psychologia pastoralna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. [Google Scholar]
 27. Potrzeszcz, Jadwiga. 2005. “Ważenie wartości w prawie a problem ich absolutności i relatywności.” Principia 62-63:107-22. [Google Scholar]
 28. Stępień, Antoni. 1975. Propedeutyka estetyki. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 29. Suchanek, Marek. 2018. “Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych.” Studia Administracyjne 10:129-47. DOI: https://doi.org/10.18276/sa.2018.10-09 [Google Scholar]
 30. Tischner, Józef. 2001. Wobec wartości. Poznań: Wydawnictwo W drodze. [Google Scholar]
 31. Ury, William. 1998. Odchodząc od nie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.