Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Conflict of Values in the Licensing Procedure for Broadcasting Radio and Television Programmes in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4884  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The issue of the conflict of values in the licensing procedure for broadcasting radio and television programmes is a special case of such a clash in public economic law. The study entitled “Conflict of values in the licensing procedure for broadcasting radio and television programmes in Poland” aimed to conduct analyses to identify the values underlying licensing proceedings for broadcasting radio and television programmes in Poland, examine their potential for conflict and identify ways of resolving disputes arising in this area. The main issue of the article is formulated in the following question: “can the values determining the licensing procedure for broadcasting of radio and television programmes give rise to axiological conflicts, and if so, how should the conflicts be resolved?” The analyses conducted as part of the study led to the conclusion that the Polish broadcasting licensing procedure is determined by a number of values that may clash with one another. The entities responsible for resolving conflicts in practice and specific cases include the National Broadcasting Council and its President at the level of the administrative proceedings and the administrative courts at the level of administrative court proceedings. The settlement is based on the law, which, however, contains a number of general clauses. In order to interpret them correctly and, consequently, fairly resolve the conflict, it is crucial to refer to the fundamental source of all human rights and freedoms, including economic freedom and freedom of expression, paramount in this process – human dignity.

References

 1. Bogucki, Olgierd. 2020. “Rola wartości w interpretacji prawa. Ujęcie normatywne.” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 23, no. 2:96-108. Doi: 10.36280/AFPiFS.2020.2.96 DOI: https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.2.96 [Google Scholar]
 2. Czarny, Piotr. 2021. “Komentarz do art. 213.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Piotr Tuleja. 2nd edition. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. LEX el. [Google Scholar]
 3. Garlicki, Leszek, and Marek Zubik. 2016. “Komentarz do art. 22.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Leszek Garlicki, and Marek Zubik. Vol. 2. 2nd edition. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Lex el. [Google Scholar]
 4. Jaskuła, Lidia K. 2013. “Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a postulat apolityczności administracji publicznej – pułapka, wyzwanie czy szansa? (Uwagi wybrane).” In Media-czwarta władza?, vol. 3, edited by Jacek Sobczak, and Witold Machura, 85-101. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium. [Google Scholar]
 5. Kordela, Marzena. 2006. “Zasady prawa jako normatywna postać wartości.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68, no. 1:39- 54. [Google Scholar]
 6. Kość, Antoni. 1998. “Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym.” Roczniki Nauk Prawnych 8:107-16. [Google Scholar]
 7. Kruszewski, Artur K. 2019. “Komentarz do art. 2.” In Prawo przedsiębiorców. Komentarz, edited by Aldona Pietrzak. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
 8. Kwiecień, Roman. 2010. “Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego.” Forum Prawnicze 1:30-43. [Google Scholar]
 9. Potrzeszcz, Jadwiga. 2015. “Ważenie wartości w prawie a problem ich absolutności i relatywności.” Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej 61-62:107-22. [Google Scholar]
 10. Ruczkowski, Piotr. 2021. “Aksjologia Konstytucji RP, czyli od wartości do prawa pozytywnego.” Dialogi Polityczne 30:97-114. [Google Scholar]
 11. Safjan, Marek. 2008. “Prawo, wartości i demokracja.” Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 5, no. 1:5-23. [Google Scholar]
 12. Sobczak, Jacek. 2001. Radiofonia i telewizja. Komentarz. Kraków: Zakamycze. Lex el. [Google Scholar]
 13. Tuleja, Piotr. 2021. “Komentarz do art. 14.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Piotr Tuleja. 2nd edition. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
 14. Waniek, Danuta. 2007. Dylematy ładu medialnego RP. Standardy europejskie a praktyka polityczna. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM. [Google Scholar]
 15. Zdyb, Marian. 1997. Publiczne prawo gospodarcze. Kraków–Lublin: Zakamycze. [Google Scholar]
 16. Zdyb, Marian. 2018. “Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców.” In Ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych przepisów. (Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 13/2018), edited by Małgorzata Sieradzka, 5-13. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 17. Zimmermann, Jan. 2013. Aksjomaty prawa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 18. Zimmermann, Jan. 2015. “Wprowadzenie.” In Wartości w prawie administracyjnym, edited by Jan Zimmermann, 11-16. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.