Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The Broadcasting of Local Authority Decision-making Bodies’ Meetings

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5133  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

This paper is an attempt at showing the broadcasting of local community council meetings contributes to enhancing citizens’ participation in the administration of local community affairs. The same goal guided the legislator, too, whose Act Amending Certain Laws to Enhance Citizens’ Participation in the Process of Election, Operation, and Supervision of Certain Public Bodies dated 11 January 2018 introduced the duty of broadcasting and recording with recording equipment of the image and sound of the meetings of local authority decision-making bodies. First of all, the realisation of constitutional transparency needs to be emphasised, as reflected in local government legislation, inter alia, and incorporated in the access to meetings of the bodies and their committees and to documents, as well as the broadcasting of meetings. The study will apply the methods proper to legal sciences.

References

 1. Baranowska-Zając, Wioleta. 2020. “Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek the broadcastinga i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego.” Przegląd Prawa i Administracji CXXII, 239-53. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.14 [Google Scholar]
 2. Fleszer, Dorota. 2010. “Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.” Samorząd Terytorialny 4:33-48. [Google Scholar]
 3. Górzyńska, Teresa. 1999a. “Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności.” In Państwo prawa, administracja sądownictwa, edited by Adam Łopatka, Andrzej Wróbel, and Stefan Kiewlicz. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]
 4. Górzyńska, Teresa. 1999b. Prawo do informacji I zasada jawności administracyjnej. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 5. Habermas, Jurgen. 2005. Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. [Google Scholar]
 6. Jaworska-Dębska, Barbara. 2020. “Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Przemiany koncepcji prawnej i praktyki w latach 1990-2020. Zagadnienia wybrane.” Samorząd Terytorialny 3:49-64. [Google Scholar]
 7. Jaworska-Dębska, Barbara, 2019. “Kontrola społeczna.” In Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, edited by Małgorzata Stahl. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Kalisiak-Mędelska, Magdalena. 2015. Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-412-9 [Google Scholar]
 9. Kędzior, Aleksandra. 2018, “Jawność i transparentność postępowania administracyjnego.” Przegląd Prawa Publicznego 1:40-54. [Google Scholar]
 10. Kłucińska, Paula, Dawid Sześciło, and Bartosz Wilk. 2018. “Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r.” Samorząd Terytorialny 10:31-44. [Google Scholar]
 11. Korczak, Jerzy. 2014. “Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego.” Nowe Zeszyty Samorządowe 5:25-34. [Google Scholar]
 12. Lipowicz, Irena. 1991. Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej. Katowice: Uniwersytet Śląski. [Google Scholar]
 13. Mączyński, Marek, and Mirosław Stec (ed.). 2012. Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Niżnik-Dobosz, Iwona. 2014. “Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego.” In Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, edited by Bogdan Dolnicki. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 15. Opaliński, Bartłomiej. 2019. “Dostęp do informacji publicznej jako emanacja zasady jawności życia publicznego.” Przegląd Prawa Publicznego 7-8:35-43. [Google Scholar]
 16. Ostaszewski, Kazimierz. 2013. Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 17. Pawłowski, Kacper, and Paweł Macuga. 2018. “Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej w działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.” Dyskurs Prawniczy i Administracyjny 1:225-41. [Google Scholar]
 18. Piskorz-Ryń, Agnieszka. 2015. “Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w świetle dyrektywy 2003/98/WE.” Samorząd Terytorialny 4:34-42. [Google Scholar]
 19. Rulka, Marcin. 2018. “Obowiązkowa transmisja i nagrywanie obrad rad.” Wspólnota 9:18-21. [Google Scholar]
 20. Stefaniuk, Marek. 2009. Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 21. Sura, Rafał. 2015. “Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne).” Samorząd Terytorialny 10:9-15. [Google Scholar]
 22. Szlachetko, Jakub. 2016. Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 23. Śwital, Paweł. 2019. Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą. Radom: Instytut Naukowo Wydawniczy SPATIUM. [Google Scholar]
 24. Szustakiewicz, Przemysław. 2021. “Rażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publiczne.” Samorząd Terytorialny 1-2:151-58. [Google Scholar]
 25. Wróblewska, Paulina. 2016. “Zasada jawności działań administracji a prawo dostępu do dokumentów wewnętrznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.” Przegląd Prawa Publicznego 5:66-74. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.