Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Electronic Communication Between Enterprises and Authorities

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5277  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

A dynamic growth of electronic services in every area of human activity is a fact. This also applies to the ways in which enterprises communicate with public authorities. The legal regulations introduced in Poland bind enterprises to engage in electronic communication via a network of electronic public services. An analysis of the legal foundations of electronic communication between enterprises and authorities is the purpose of the article. The author defines the concept of electronic communication and how it links to electronic administration. The author presents the amended terms of serving documents in administrative proceedings. Electronic public services for enterprises are covered in the final section of the paper.

References

 1. Adamczyk, Marcin. 2022. “Korespondencja elektroniczna z organem administracji publicznej w okresie przejściowym.” Studia Prawnoustrojowe 58:7-18. [Google Scholar]
 2. Biskup, Rafał, and Małgorzata Ganczar. 2008. “Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym.” Państwo i Prawo 1:59-71. [Google Scholar]
 3. Błażewski, Maciej. 2017. “Środki komunikacji elektronicznej w prawie zamówień publicznych.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 497:271-81. [Google Scholar]
 4. Bródka, Adam. 2022. “Praktyczne problemy doręczeń w postępowaniu administracyjnym.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio G 69, no. 1:7-22. [Google Scholar]
 5. Drobek-Ostrowska, Bogusława. 2002. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. [Google Scholar]
 6. Gacek, Paweł. 2022. “Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych jako podstawowy sposób doręczenia pism w procedurze administracyjnej – wybrane aspekty.” Przegląd Prawa Publicznego no. 12. Lex el. [Google Scholar]
 7. Ganczar, Małgorzata, and Alicja Sytek. 2021. Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. [Google Scholar]
 8. Janowski, Jacek. 2009. Elektroniczna administracja. Warszawa: Wydawnictwo Municipium SA. [Google Scholar]
 9. Jaśkowska, Małgorzata, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, and Andrzej Wróbel (eds.). 2022. Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Kardasz, Paweł. 2021. “Nowe zasady dotyczące doręczania pism i wnoszenia podań w formie dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym (nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5.10.2021 r.) – Część I.” Prawo i Więź 38, no. 4:444-63. [Google Scholar]
 11. Martysz, Czesław, Kajetan Wojsyk, and Grażyna Szpor. 2015. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 12. Monarcha-Matlak, Aleksandra. 2017. “Pojęcie komunikacji w doktrynie i aktach prawnych.” Lingwistyka Stosowana 24, no. 4:139-48. [Google Scholar]
 13. Romaniuk, Paweł. 2019. “Wyzwania stawiane administracji publicznej w zakresie rozwoju e-usług.” In Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, edited by Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, and Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, 271-82. Warszawa–Łódź: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 14. Romaniuk, Paweł. 2022. “Szanse i zagrożenia dla administracji publicznej w świadczeniu usług drogą elektroniczną.” Studia Prawnoustrojowe 58:437-54. [Google Scholar]
 15. Ruczkowski, Piotr. 2016. “Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.” Rocznik Administracji Publicznej 2:149-65. [Google Scholar]
 16. Skoczylas, Dominika. 2020. “Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej.” In Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, edited by Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, and Janusz Sługocki, 942-55. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 17. Skóra, Agnieszka. 2022. “O rewolucji w zakresie e-doręczeń raz jeszcze. Uwagi na tle art. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych.” Studia Prawnoustrojowe 58:473-90. [Google Scholar]
 18. Skóra, Agnieszka, and Paweł Kardasz. 2021. “Legal Effects of Failures to Technical Devices and ICT Networks Which Are Used for Submitting Electronic Applications to Administrative Authorities and Legal Effects of Errors in Data Transmission of e-Submission: Comments Based on General Administrative Proceedings in Poland.” Studia Iuridica Lublinensia 30, no. 4:301-13. [Google Scholar]
 19. Stempnakowski, Zbigniew. 2007. “Administracja elektroniczna.” In Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, edited by Agnieszka Szewczyk, 58. Warszawa: Wydawnictwo Difin. [Google Scholar]
 20. Śwital, Paweł. 2022. “Wirtualny Urząd – jako narzędzie zapewniające ciągłość działania administracji w dobie pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2.” In Funkcjonowanie administracji publicznej w okresie pandemii COVID-19, edited by Elżbieta Ura, 20. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. [Google Scholar]
 21. Wiewiórowski, Wojciech R., and Grzegorz Wierczyński. 2008. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 22. Wilbrandt-Gotowicz, Martyna. 2022. “Publiczne usługi doręczeń elektronicznych – nowa jakość w służbie jednostki?” In Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, edited by Zofia Duniewska, Maria Karcz-Kaczmarek, and Przemysław Wilczyński, 555-68. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 23. Wróbel, Andrzej, and Małgorzata Jaśkowska (eds.). 2013. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 5th edition. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.