Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12 Nr 2 (2019)

Artykuły

Czy sąsiad może zostać odbiorcą pisma w sądowym obrocie doręczeniowym w sprawach cywilnych na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego? Uwagi de lege ferenda

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-5  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Czynność doręczenia jako jedna z najważniejszych instytucji w procesie komunikacji ma przede wszystkim zapewnić podmiotowi postępowania realną możliwość uzyskania informacji o czynnościach przedsiębranych w toku postępowania cywilnego przez sąd orzekający oraz pozostałych jego uczestników, a przez to umożliwić faktyczny udział w kreowaniu przebiegu postępowaniu oraz wpływ na jego wynik. Stosunek w ujęciu podmiotowym, na którym oparta jest czynność doręczenia ma co do zasady charakter trójstronny. Należy wyróżnić w tym układzie bowiem następujące podmioty: „podmiot czynny”, „podmiot doręczający” i „podmiot bierny” – „adresat pisma”, w przypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi zastępowalny także przez „odbiorcę pisma”. Aktualnie, zgodnie z art. 138 § 1 k.p.c., jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Zastępcze doręczenie pisma może być dokonane tylko do rąk ściśle określonych osób trzecich, enumeratywnie wskazanych w treści analizowanego przepisu, i w odpowiedniej kolejności. Mimo braku stosownej regulacji, de lege ferenda Autor niniejszego opracowania postuluje poszerzenie aktualnie wskazanego w ustawie procesowej kręgu odbiorców pisma o dodatkową kategorię podmiotów – „sąsiada” adresata. Ze względu na istotne przymioty (stały kontakt z adresatem wynikający z utrzymywanych stosunków sąsiedzkich, przede wszystkim w czasie rzeczywistego korzystania z mieszkania, zwłaszcza w trakcie odpoczynku) wskazany podmiot jako kolejny potencjalnie odbiorca pisma, mógłby poprzez swój udział w obrocie doręczeniowym w sprawach cywilnych gwarantować zakładaną efektywność w odniesieniu do czynności przekazania pisma.

Bibliografia

 1. Allerhand, Maurycy. 1932. Kodeks postępowania cywilnego. Lwów: KODEKS Spółka Wydawnicza z ogr. odp. [Google Scholar]
 2. Demendecki, Tomasz. 2015. Doręczenia w procesie cywilnym. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis. [Google Scholar]
 3. Jędrzejewska, Maria, and Karol Weitz. 2009. “Komentarz do art. 138 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, ed. Tadeusz Ereciński, vol. 1, ed. 3, 434. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 4. Julke, Grzegorz. 2004. “Doręczenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.” Przegląd Prawa Egzekucyjnego no. 5–6:35–82. [Google Scholar]
 5. Kołakowski, Krzysztof. 2006. “Komentarz do art. 138 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–50514, ed. Kazimierz Piasecki, vol.1, ed. 4, 592–93. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Litauer, Jan Jakub. 1933. Komentarz do procedury cywilnej. Warszawa: Biblioteka Prawnicza. [Google Scholar]
 7. Łaszczyca, Grzegorz, and Andrzej Matan. 1998. Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym. Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”. [Google Scholar]
 8. Michalska–Marciniak, Monika. 2016. “Komentarz do art. 131 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz art. 1–366, ed. Andrzej Marciniak, and Kazimierz Piasecki, vol. 1, ed. 7, 570–71. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Miszewski, Wacław. 1932. “O doręczeniach według Kodeksu postępowania cywilnego (ciąg dalszy).” Gazeta Sądowa Warszawska, 13:174. [Google Scholar]
 10. Miszewski, Wacław. 1946. Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza. Warszawa–Łódź: Marian Ginter. Księgarnia Wydawnictw Prawniczych. [Google Scholar]
 11. Peiper, Leon. 1934. Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Kraków: Leon Frommer. [Google Scholar]
 12. Pietrzkowski, Henryk. 2009. Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych. Ed. 4. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 13. Resich, Zbigniew. 2005. “Doręczenia.” In Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich et al., Postępowanie cywilne, ed. 4, 289. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 14. Richter, Maurycy. 1933. Kodeks postępowania cywilnego z przepisami wprowadzającemi oraz pokrewnemi ustawami i rozporządzeniami. Przemyśl: Wydawnictwo Książnicy Naukowej. [Google Scholar]
 15. Siedlecki, Władysław. 1969. “Komentarz do art. 138 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. Zbigniew Resich, and Władysław Siedlecki, vol. 1, 265–67. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 16. Sorysz, Mariusz. 2007. Terminy w polskim procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Szymczak, Mieczysław, ed. 1988. Słownik języka polskiego. Vol. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 18. Weitz, Karol. 2010. “Czy «dorosły» domownik w rozumieniu art. 138 § 1 k.p.c. musi być osobą pełnoletnią?” Polski Proces Cywilny, 1:111–17. [Google Scholar]
 19. Weitz, Karol. 2016. “Komentarz do art. 131 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, ed. Tadeusz Ereciński, vol. 1, ed. 5, 736–37. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 20. Wolwiak, Ireneusz. 2015. Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Żyznowski, Tadeusz. 2013. “Komentarz do art. 138 Kodeksu postępowania cywilnego.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. Henryk Dolecki, and Tadeusz Wiśniewski, vol. 1, ed. 2, 501. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.