Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 8 (2015)

Articles

Draft on model of the european cooperative company declared under the European

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6245  [Google Scholar]
Published: 2015-12-31

Abstract

Article assesses the goals, objectives and content of the project of the National Cooperative Council on model of the European cooperative company, which is to be proceeded in the framework of the European Citizens’ Initiative. The aim of this project is to give the legal significance to the principles of the International Cooperative Alliance in all European Union countries. The legitimacy of such measures can be questioned, but some of them are very interesting, for example – the proposal of safeguard clauses.

References

 1. Bierecki, Grzegorz. 2010. Idealne prawo spółdzielcze powinno wszystkich satysfakcjonować, [w:] 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka, 5:81–83. [Google Scholar]
 2. Capik, Agata B., i Alicja Gniewek, Wprowadzenie do prawa Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, 1–156. [Google Scholar]
 3. Co-operatives Act, 28.12.2001 r., nr. 1488/2001. [Google Scholar]
 4. Co-operative Principles http://ica.coop/sites/default/files/attachments/ICA%20Bylaws%20-%20updated%-202013%20-%20English.pdf dostęp [7.10.2015]. [Google Scholar]
 5. Fińskie prawo spółdzielcze, 2002. Warszawa, 5–149. [Google Scholar]
 6. Hagen, Henrÿ. 2010. Model ustawodawstwa europejskiego, [w:] 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka, 5:53–69. [Google Scholar]
 7. http://www.euroinfo.krakow.pl/upload/Europejska%20inicjatywa%20obywatelska%20-%20B.-%20Capik%20A.%20Gniewek.pdf [7.10.2015 r.]. [Google Scholar]
 8. Jankowski, Jerzy. 2002. Słowo wstępne, [w:] Fińskie Prawo Spółdzielcze, Warszawa, s. 3. [Google Scholar]
 9. Jedliński, Adam. 2014. Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zeszyty Senackie, 22:9–19. [Google Scholar]
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z 2001 r. nr 28, poz. 319, z 2006 r. nr 200, poz. 1471, z 2009 r., nr 114, poz. 946. [Google Scholar]
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr. 211/20 11 z dnia 16 lutego 2011 w sprawie inicjatywy, Dz. Urz. UE L 65/1. [Google Scholar]
 12. Rozporządzenie Rady WE nr 1435/2003 z 22 lipca 2003 r. o statucie Spółdzielni Europejskiej Dz. Urz. WE Nr L 207 z 18 VIII 2003 r., s. 1. Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne rozdz. 17, t. 1. [Google Scholar]
 13. Traktat o Unii Europejskiej, t.j. Dz. Urz. UE 2010, C 83/12. [Google Scholar]
 14. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst jednolity, Dz. Urz. UE 2010, C 83/47. [Google Scholar]
 15. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137. [Google Scholar]
 16. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z 2015 r. poz. 201, 838, 891, 1166. [Google Scholar]
 17. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1478, 1563, 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296. [Google Scholar]
 18. Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z 2015 r. poz. 978, 1158, 1259. [Google Scholar]
 19. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. 2010. Podejmowane i pożądane inicjatywy nowelizacji prawa spółdzielczego w minionym dwudziestoleciu, [w:] 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka, 5:70–80. [Google Scholar]
 20. Zakrzewski, Piotr. 2005. Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1:294–296. [Google Scholar]
 21. Zakrzewski, Piotr. 2005. Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1:277–294. [Google Scholar]
 22. Zakrzewski, Piotr. 2014. [w:] A. Herbet, Sz. Pawłowski, P. Zakrzewski, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, CH Beck, 1–509. [Google Scholar]
 23. Sejm VII Kadencji, druki nr. 980, 1005. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.