Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 3 (2010)

Articles

Public Interest as a Reason for a Change of the Course of Prosecution in Private Accusation

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6600  [Google Scholar]
Published: 2010-12-31

Abstract

By virtue of Article 60 of the Code of Criminal Procedure, out of respect for public interest a prosecutor is obliged to interfere in private accusation prosecution in a criminal case. Such an interference results in an institution of ex officio proceedings. Public interest also obliges a military prosecutor to institute ex officio prosecution in a private accusation in cases subject to the jurisdiction of military courts (Art. 661 para. 2 of CCP). Moreover, public interest obliges a family judge to institute a preliminary investigation concerning a act subject to a private accusation in cases involving minors (Art. 22 para. 2 of Act on Procedure in Juvenile Cases). However, in the indicated situations, the notion of public interest must not be interpreted in the same way.

References

 1. K. Adamik, M. Lisiecki, Ustawa o postępowaniu w prawach nieletnich – próba oceny funkcjonowania niektórych zasad procesowych, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 7–8. [Google Scholar]
 2. G. Artymiak, Odrębności postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – zagadnienia wybrane, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2008, nr 3. [Google Scholar]
 3. J. Bafia [w:] J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976. [Google Scholar]
 4. T. Bojarski. Karnoprawna ochrona nietykalności mieszkania jednostki, Lublin 1992. [Google Scholar]
 5. T. Bojarski, Odpowiedzialność nieletnich w prawie polskim, [w:] Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych w praktyce sądów rodzinnych, T. Bojarski (red.), Lublin 1990. [Google Scholar]
 6. T. Bojarski, Uwagi o ściganiu z oskarżenia prywatnego i na wniosek [w:] Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, pod red. S. Stachowiaka, Poznań 2002. [Google Scholar]
 7. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 8. K. Buchała, Niektóre zagadnienia na tle art. 65 k.p.k., „Nowe Prawo” 1955, nr 12. [Google Scholar]
 9. M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 10. M. Cieślak, Interes społeczny jako czynnik warunkujący prokuratorskie objęcie oskarżenia w sprawie prywatno-skargowej, „Państwo i Prawo” 1956, z. 12. [Google Scholar]
 11. M. Cieślak, Z. Doda, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1974 r.), „Palestra” 1975, nr 3. [Google Scholar]
 12. M. Cieślak, Z. Doda, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1979), „Palestra” 1980, nr 2. [Google Scholar]
 13. B. Czarnecka-Dzialuk, Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. Zagadnienia procesowe, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 14. M. Czekaj, Ingerencja prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 7–8. [Google Scholar]
 15. W. Daszkiewicz, Ingerencja prokuratora w sprawy o przestępstwa prywatno-skargowe w polskim procesie karnym, Warszawa 1956. [Google Scholar]
 16. W. Daszkiewicz, Oskarżyciel w polskim procesie karnym, Warszawa 1960. [Google Scholar]
 17. W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Poznań 1999. [Google Scholar]
 18. W. Daszkiewicz, Przedstawiciel społeczny w procesie karny, Warszawa 1976. [Google Scholar]
 19. Z. Doda, A. Gaberle, Kontrola odwoławcze w procesie karnym, Dom Wydawniczy ABC 1997. [Google Scholar]
 20. A. Geberle,[w:] A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002. [Google Scholar]
 21. S. Glaser, Zarys polskiego procesu karnego, Warszawa 1929. [Google Scholar]
 22. Z. Gostyński [w:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Komentarz. Kodeks postępowania karnego, Dom Wydawniczy ABC, 1998. [Google Scholar]
 23. P. Górecki, Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich, Sopot 1997. [Google Scholar]
 24. H. Grajewska-Kraczkowska, Postępowania szczególne w nowym kodeksie postępowania karnego,[w:] Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., P. Kruszyński (red.), Dom Wydawniczy ABC 1999. [Google Scholar]
 25. J. Grajewski [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Sopot 2000. [Google Scholar]
 26. J. Grajewski, [w] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze 2006, t. I. [Google Scholar]
 27. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 28. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 29. A. Grześkowiak, Postępowanie w sprawach nieletnich (Polskie prawo nieletnich), Toruń 1986. [Google Scholar]
 30. P. Hofmański, E. Sadzik, K, Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, t. I. [Google Scholar]
 31. J. Jodłowski [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 32. A. Kafarski, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu postępowania karnego za rok 1970, „Nowe Prawo” 1972, nr 12. [Google Scholar]
 33. R. Kmiecik, Naczelne zasady karnoprocesowe w postępowaniu w sprawach nieletnich, [w:] Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywani środków wychowawczych i poprawczych, red. T. Bojarski, Lublin 1988. [Google Scholar]
 34. R. Kmiecik, [w:] Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych w praktyce sądów rodzinnych, red. T. Bojarski, Lublin 1990. [Google Scholar]
 35. M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 36. M. Korcyl-Wolska , [w:] A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002. [Google Scholar]
 37. M. Lipczyńska, Oskarżenie prywatne, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 38. J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914. [Google Scholar]
 39. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 40. K. Marszał, Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych w polskim procesie karnym, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 41. K. Marszał, Ingerencja prokuratora w sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego w nowym kodeksie postępowania karnego, [w:] Nowe prawo karne procesowe (zagadnienia wybrane). Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowaka, Poznań 1999. [Google Scholar]
 42. K. Marszał [w:] K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003. [Google Scholar]
 43. K. Marszał, Wnoszenie przez prokuratora środków odwoławczych na korzyść oskarżonego w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe, „Państwo i Prawo” 1979, z. 3. [Google Scholar]
 44. A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 45. T. Nowak, Postępowania szczególne w procesie karnym, Poznań 1976. [Google Scholar]
 46. I. Nowikowski, Gravamen w procesie karnym – kwestie wybrane (uwagi na tle pojęcia interesu w procesie karnym) [w:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M.W. Kostyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006. [Google Scholar]
 47. I. Nowikowski, Uwagi o zasadzie oficjalności w postępowaniu w sprawach nieletnich, [w:] Problemy stosowania prawa sądowego, Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I. Nowikowski, Lublin 2007. [Google Scholar]
 48. F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999, t. I. [Google Scholar]
 49. M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Wolters Kluwer 2007. [Google Scholar]
 50. L. Schaff, Objęcie oskarżenia przez prokuratora w postępowaniu prywatno-skargowym. Wybrane zagadnienia, „Nowe Prawo” 1955, nr 12. [Google Scholar]
 51. E. Skrętowicz, Pokrzywdzony i jego rola w postępowaniu karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1971, nr 3. [Google Scholar]
 52. S. Stachowiak, Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975. [Google Scholar]
 53. S. Stachowiak, Glosa do wyroku SN z dnia 28 XII 1976 r., VI KRN 286/76, OSPiKA 1977, nr 12. [Google Scholar]
 54. A. Strzembosz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, Lublin 1984. [Google Scholar]
 55. S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959. [Google Scholar]
 56. T. Taras, [w:] T. Taras, E. Skrętowicz, R. Kmiecik, Proces karny. Część ogólna, Lublin 1971. [Google Scholar]
 57. J. Tylman [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 58. S. Waltoś, Glosa do uchwały składu 7 sędziów z 26 VI 1970, VI KZP 18/69, „Państwo i Prawo” 1971, z. 7, [Google Scholar]
 59. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 60. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 61. S. Waltoś, Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Prawnicze” 1977, z. 74. [Google Scholar]
 62. A. Wierciński, Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym, Poznań 1978. [Google Scholar]
 63. W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 64. T. Zieliński, Klauzule generalne w procesie karnym, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, zespół redakcyjny J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 65. B. Zygmont, Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego w postępowaniu w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2002, nr 3. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.