Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Proceedings in Relation to Absent Persons under the Fiscal Penal Code (Selected Issues)

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-29  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The paper is devoted to the discussion of the situation of the accused in the proceedings in relation to the absent, which is regulated by the Fiscal Penal Code. The author discusses the conditions which make it possible to examine the case of a person accused of fiscal offences and fiscal petty offences. The prerequisites for conducting such special proceedings are: permanent residence abroad of the perpetrator of a fiscal offence or fiscal petty offence or a situation when it is not possible to determine the place of residence or stay of the accused perpetrator (Article 173(1) of the Fiscal Penal Code). Negative conditions for these proceedings are the following situations: when the guilt of the perpetrator or circumstances of a prohibited act give rise to doubts, or when a person accused of a fiscal offence hid after the filing of a bill of indictment with the court, and also when in the course of proceedings before the court his place of residence or place of stay in the country is established (Article 173(2) of the Fiscal Penal Code). The author discusses the procedural consequences that result from the possibility of conducting proceedings against an absent defendant in cases of fiscal offences or fiscal petty offences.

References

 1. Baniak, Stanisław. 2001. Prawo karne skarbowe. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 2. Błachnio–Parzych, Anna, Michał Hudzik, and Justyna Pomykała. 2006. “Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 20204 r. do marca 2005 r. (cześć II).” Palestra 3–4:242–53. [Google Scholar]
 3. Błaszczyk, Magdalena. 2016. Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Cieślak, Marian. 1984. Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 5. Dąbkiewicz, Krzysztof. 2014. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 6. Gostyński, Zbigniew. 1998a. Komentarz do przepisów wstępnych kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 7. Gostyński, Zbigniew. 1998b. “Komentarz do art. 22.” In Jerzy Bratoszewski, Lech Gardocki, Zbigniew Gostyński, et al., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 1, 228–37. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 8. Gostyński, Zbigniew. 2000. Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Tytuł III. Postępowanie wykonawcze. Warsaw: Wydawnictwa Prawnicze. [Google Scholar]
 9. Grajewski, Jan. 1993. “Postępowanie nakazowe w świetle projektów kodyfikacji karnej.” In Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Marian Cieślaka, edited by Stanisław Waltoś, 543–52. Cracow: Uniwersytet Jagielloński Katedra Postępowania Karnego. [Google Scholar]
 10. Grzegorczyk, Tomasz. 1987. “Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 kwietnia.1986 r., VI KZP 8/86.” Palestra 12:144–47. [Google Scholar]
 11. Grzegorczyk, Tomasz. 2001. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 12. Grzegorczyk, Tomasz. 2014. “Postępowania szczególne.” In Tomasz Grzegorczyk, and Janusz Tylman, Polskie postępowanie karne, 883–941. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 13. Hofmański, Piotr, and Andrzej Wróbel. 2010. “Komentarz do art. 6.” In Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Vol. 1: Komentarz do art. 1–18, edited by Leszek Garlicki, 242–461. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Hofmański, Piotr, Ewa Sadzik, and Kazimierz Zgryzek. 2012. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Vol. 3. 4th edition. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Kala, Dariusz. 2005. Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów prezentowanych w doktrynie i judykaturze. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 16. Kmiecik, Romuald. 2004. “Glosa do postanowienia SN z dnia 28 listopada 2003 r., V KK 240/03.” Orzecznictwo Sądów Polskich 9:456–57. [Google Scholar]
 17. Kmiecik, Romuald. 2009. “Prawo karne procesowe i proces karny – podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne.” In Romuald Kmiecik, and Edward Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, 19–59. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Konarska–Wrzosek, Violetta. 2010. “Kształtowanie się i rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce.” In Violetta Konarska–Wrzosek, Tomasz Oczkowski, and Jerzy Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, 26–35. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 19. Kosonoga, Jacek. 2002. “Zakres gwarancji procesowych oskarżonego w postępowaniu w stosunku do nieobecnych (rozdział 19 k.k.s).” Prokuratura i Prawo 7–8:93–101. [Google Scholar]
 20. Kruk, Ewa, and Ireneusz Nowikowski. 2015. “Modyfikacja aktu oskarżenia w kontekście zasady legalizmu.” In Zasada legalizmu w procesie karnym, vol. 2, edited by Barbara Dudzik, Jakub Kosowski, Ewa Kruk, et al., 185–208. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 21. Łabuda, Grzegorz. 2017. “Komentarz do art. 1.” In Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 22–38. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 22. Mamak, Kamil. 2016. “Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego.” In Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, edited by Paweł Czarnecki, 3–12. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 23. Morawski, Lech. 2002. Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 24. Nita–Światłowska, Barbara. 2019. “Odpowiedzialność karna w rozumieniu Konstytucji RP oraz powiązane z nią konstytucyjne gwarancje ochronne: zakaz podwójnego karania oraz nakaz proporcjonalności.” In Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, edited by Radosław Olszewski, 661–71. Warsaw–Łódź: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 25. Nowicki, Marek A. 1998. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 26. Nowicki, Marek A. 2009. Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Prawa Człowieka. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 27. Nowikowski, Ireneusz. 2001. Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 28. Nowikowski, Ireneusz. 2019. “Sprzeciw wobec decyzji referendarza sądowego w kodeksie postępowania karnego (kwestie wybrane).” In Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, edited by Radosław Olszewski 472–91. Warsaw–Łódź: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 29. Ponikowski, Ryszard, and Jarosław Zagrodnik. 2020. “Komentarz do art. 374.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz, edited by Jerzy Skorupka, 1001–1005. Warsaw: C.H.Beck. [Google Scholar]
 30. Prusak, Feliks. 1994. Ustawa karna skarbowa z komentarzem. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 31. Prusak, Feliks. 2015. “Postępowanie w stosunku do nieobecnych.” In System Prawa Karnego Procesowego, edited by Piotr Hofmański. Vol. XIV: Tryby szczególne, edited by Feliks Prusak, 77–78. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 32. Razowski, Tomasz. 2005. Formalna i merytoryczna kontrola oskarżenia w polskim procesie karnym. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 33. Razowski, Tomasz. 2014. “Zgłoszenie się (ujęcie) sprawcy, wobec którego prowadzono postępowanie w stosunku do nieobecnych.” Prokuratura i Prawo 1:60–67. [Google Scholar]
 34. Razowski, Tomasz. 2017a. “Komentarz do art. 114a.” In Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 1063–1074. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 35. Razowski, Tomasz 2017b. “Komentarz do art. 173.” In Piotr Kardas, Grzegorz Labuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 1402–405. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 36. Razowski, Tomasz 2017c. “Komentarz do art. 176.” In Piotr Kardas, Grzegorz Labuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 1407–408. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 37. Razowski, Tomasz 2017d. “Komentarz do art. 177.” In Piotr Kardas, Grzegorz Labuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 1408–416. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 38. Skorupka, Jerzy. 2010. “Postępowanie w stosunku do nieobecnych.” In Violetta Konarska–Wrzosek, Tomasz Oczkowski, and Jerzy Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, 438–40. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 39. Skowronek, Grzegorz. 2020. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 40. Skwarczyński, Hubert. 2002. “Rozprawa pod nieobecność stron w prawie karnym skarbowym.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 4:104–14. [Google Scholar]
 41. Skwarczyński, Hubert. 2012. “Postępowanie w stosunku do nieobecnych w sprawach karnych skarbowych.” Palestra 9–10:47–59. [Google Scholar]
 42. Światłowski, Andrzej. 2008. Jedna czy wiele procedur karnych, Sopot: Arche. [Google Scholar]
 43. Tużnik, Marta. 2011. “Postępowanie w stosunku do nieobecnych w postępowaniu karnym skarbowym.” Ius Novum 2:61–81. [Google Scholar]
 44. Tużnik, Marta. 2013. “Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym.” Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 45. Waltoś, Stanisław. 1971. “Tryb postępowania karnego w stosunku do nieobecnych.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 2:198–211. [Google Scholar]
 46. Waltoś, Stanisław. 1973. Postępowania szczególne w procesie karnym (Postępowania kodeksowe). Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 47. Wiliński, Paweł. 2020. “Podstawowe pojęcia.” W Polski proces karny, edited by Paweł Wiliński, 25–80. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 48. Wilk, Leszek, and Jarosław Zagrodnik. 2015 Prawo i proces karny skarbowy. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 49. Wrona, Zbigniew. 1997. Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 50. Zgryzek, Kazimierz. 1987. “Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 8/86.” Palestra 12:141–42. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.