Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Consensual Model of Procedure on Granting a Consent to Voluntary Submission to Liability in Cases of Fiscal Crimes and Infractions – an Outline of the Problem

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-19  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The paper addresses the issues of the model of proceeding for granting a consent to voluntary submission to liability. An attempt was made to show the features of the consensual model of proceedings and an analysis was made of the basic condition of “payment of a public-law receivable” starting the negotiation procedure on other conditions specified in Article 146(2) of the Code of Criminal Procedure. The last part of the article contains some remarks relating to the judicial proceedings with emphasis on the “benefit” for the accused in the form of a judgment in which the court allows for voluntary submission to liability – it is not entered in the National Criminal Register and it does not constitute a condition for fiscal recidivism.

 

References

 1. Bafia, Jerzy. 1980. Prawo karne skarbowe. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 2. Brylak, Joanna. 2017. “Wpływ Kodeksu karnego skarbowego na ustawodawstwo pokrewne.” Palestra 4:77–78. [Google Scholar]
 3. Cichy, Krzysztof. 2015. “Procedura stosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym.” Przegląd Sądowy 7–8:88–102. [Google Scholar]
 4. Gaberle, Andrzej. 2004. Leksykon polskiej procedury karnej. Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 5. Gajewska–Kraczkowska, Hanna, and Paweł Suchocki. 2012. “Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym i jego wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi.” Przegląd Podatkowy 9:35–40. [Google Scholar]
 6. Gerecka–Żołyńska, Anna. 2009. Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Hofmański, Piotr. 1988. “Kilka uwag na temat prejudycjalności w polskim procesie karnym.” Państwo i Prawo 11:102–107. [Google Scholar]
 8. Janusz–Pohl, Barbara. 2013. “O modelu postepowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2:85–98. [Google Scholar]
 9. Kaczorkiewicz, Dorota. 2017. “Problemy związane z prowadzeniem postępowania w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.” In Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, edited by Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, and Piotr Herbowski, 131–48. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Korybski, Andrzej. 1993. Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 11. Lang, Wiesław. 1962. Obowiązywanie prawa. Warsaw: Instytut Nauk Prawnych PAN. PWN. [Google Scholar]
 12. Lewczuk, Piotr. 2014. “Problematyka odsetek w postępowaniu karnym skarbowym.” Prokuratura i Prawo 2:114–26. [Google Scholar]
 13. Łabuda, Grzegorz. 2017. “Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Dział I. Część ogólna. Rozdział V. Objaśnienie wyrażeń ustawowych, Komentarz do art. 53 k.k.s.” In Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 3rd edition, 566–612. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Malinowski, Andrzej, and Leszek Nowak. 1972. “Problemy modelowania w teorii prawa.” Państwo i Prawo 2:86–95. [Google Scholar]
 15. Marciniak, Małgorzata. 2006. “Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe w przypadku wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.” Prokuratura i Prawo 1:99–106. [Google Scholar]
 16. Owsicka, Dobrochna. 2017. “Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 marca 2015 r., sygn. akt II KK 36 /15.” Palestra 4:91–99. [Google Scholar]
 17. Paluszkiewicz, Hanna. 2008. Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Prusak, Feliks. 2002. Prawo i postępowanie karne skarbowe. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. Razowski, Tomasz. 2017a. “Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Dział I. Część ogólna. Komentarz do art. 17 k.k.s. In Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 3rd edition, 21–612. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 20. Razowski, Tomasz. 2017b. “Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Dział II. Pociągniecie do odpowiedzialności za zgoda sprawcy. Rozdział 16. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Komentarz do art. 146 k.k.s.” In Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, and Tomasz Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 3rd edition, 1234–292. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 21. Sawicki, Jerzy, and Grzegorz Skowronek. 2017. Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 22. Skowronek, Grzegorz. 2005. “Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.” Prokuratura i Prawo 3:155–65. [Google Scholar]
 23. Skowronek, Grzegorz. 2017. “Część druga. Procesowe prawo skarbowe. Rozdział XIII. Zagadnienia wprowadzające.” In Jerzy Sawicki, and Grzegorz Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, 329–37. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 24. Skwarczyński, Michał. 2006. “Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym.” MOPOD no. 4. Lex el. [Google Scholar]
 25. Steinborn, Sławomir. 2005. Porozumienia w polskim procesie karnym. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 26. Stepanów, Monika. 2001. “Konsensualne rozstrzyganie w sprawach karnych skarbowych.” Prokuratura i Prawo 11:65–89. [Google Scholar]
 27. Światłowski, Andrzej R. 1997. “W stronę koncepcji porozumień karnoprocesowych.” Państwo i Prawo 2:71–79. [Google Scholar]
 28. Światłowski, Andrzej R. 1998. “Koncepcja porozumień karnoprocesowych.” Państwo i Prawo 2:50–58. [Google Scholar]
 29. Światłowski, Andrzej R. 2008. Jedna czy wiele procedur.Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania karnego rozpoznawczego. Sopot: Arche. [Google Scholar]
 30. Świecki, Dariusz. 2001. “Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym.” Przegląd Sądowy 3:83–115. [Google Scholar]
 31. Tatarczak, Paweł. 2001. “Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – wybrane problem.” Monitor Podatkowy 6:43–44. [Google Scholar]
 32. Tużnik, Marta. 2012. “Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym.” Ius Novum 1:76–100. [Google Scholar]
 33. Tużnik, Marta. 2013. Postępowania szczególne w postepowaniu karnym skarbowym. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 34. Waltoś, Stanisław. 1968. Model postepowania przygotowawczego na tle porównawczym. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 35. Waltoś, Stanisław. 1992. “«Porozumienia» w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda (Próba oceny dopuszczalności).” Państwo i Prawo 7:36–48. [Google Scholar]
 36. Wiliński, Paweł. 2014. “Zasada konsensualizm w polskim procesie karnym.” In Fiat iustitia mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, edited by Piotr Hofmański, 605–19. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 37. Wilk, Leszek. 2019. “Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego.” In Leszek Wilk, and Jarosław Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, 1–22. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 38. Wilk, Leszek, and Jarosław Zagrodnik. 2018a Kodeks karny skarbowy. Komentarz. 3rd edition. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 39. Wilk, Leszek, and Jarosław Zagrodnik, ed. 2018b. Prawo i prawo karne procesowe. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 40. Wilk, Leszek, and Jarosław Zagrodnik. 2019. Prawo i proces karny skarbowy. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 41. Zagrodnik, Jarosław. 2019a. “Rozdział V. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgoda sprawcy. §57. Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, II. Faza negocjacyjna postępowania w kwestii dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.” In Leszek Wilk, and Jarosław Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, 276–92. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 42. Zagrodnik, Jarosław. 2019b. “Tytuł II. Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgoda sprawcy. Rozdział 16. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Komentarz do art. 143 k.p.k.” In Leszek Wilk, and Jarosław Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, 683–727. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 43. Zgoliński, Igor. 2011. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 44. Zieliński, Maciej. 1979. Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. [Google Scholar]
 45. Znamierowski, Jakub. 2018. “O zasadzie konsensualizmu procesowego w postępowaniu karnym.” Przegląd Sądowy 7–8:105–20. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.