Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Criminal-Law Protection Due to Religion (Article 194 of the Penal Code)

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4460  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The article analyses the problem of the offence of religious discrimination under Article 194 of the Polish Penal Code. The author presented in the first part of the article the process of  formation of “crimes against freedom of conscience and religion” in the criminal codes of 1932, 1969 and 1997, then discussed the object of protection related to the offence of “religious discrimination” in the light of Article 192 of the Penal Code of 1969. From this perspective, she analysed the object of protection, offender, objective aspects and subjective aspects of the applicable Article 194 of the Polish Penal Code of 1997.

References

 1. Bafia, Jerzy, Kryspin Mioduski, and Mieczysław Siewierski. 1987. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 2. Bojarski, Marek, Jacek Giezek, and Zofia Sienkiewicz. 2004. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Edited by Marek Bojarski. 2nd edition. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 3. Chrzczonowicz, Piotr. 2003. “Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania.” In Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę jednostki. Materiały z Konferencji naukowej, Toruń 25–27 marca 2003, edited by Piotr Chrzczonowicz, Violetta Kwiatkowska–Durul, and Krzysztof Skowroński, 115–29. Toruń: Wydawnictwo UMK. [Google Scholar]
 4. CHYBIŃSKI, OLGIERD, WŁODZIMIERZ GUTEKUNST, AND WITOLD ŚWIDA. 1975. Prawo karne. Część szczególna. Edited by Witold Świda. Wrocław: PWN. [Google Scholar]
 5. Grześkowiak, Alicja. 2004. “Prawo karne instrumentem walki z kościołem w latach 1944–1956.” In Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944–1989, edited by Alicja Grześkowiak, 47–98. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 6. Fredrich–Michalska, Irena, and Barbara Stachurska–Marcińczak, ed. 1997. Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 7. Hypś, Sławomir. 2015. “Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. Komentarz do art. 194 k.k. (Ograniczenie w prawach).” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 3rd edition, 967–78. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Janyga, Wojciech. 2010. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 9. Janyga, Wojciech. 2017. “Część szczególna. Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania Komentarz do art. 194.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Michał Królikowski, and Robert Zawłocki, 635–56. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Kędzierski, Jacek. 2007. “Przestępstwa przeciwko religiom i wyznaniom w polskim prawie karnym – de lege ferenda.” Palestra 7–8:71–82. [Google Scholar]
 11. Kłączyńska, Natalia. 2005. Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania. Wrocław: Wydawnictwo UWr. [Google Scholar]
 12. Kozłowska–Kalisz, Patrycja and Marzena Kucharska–Derwisz. 2006. “Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Prawnokarne aspekty wolności, edited by Marek Mozgawa, 209–31. Warszawa–Kraków: Wolters Kluwer–Zakamycze. [Google Scholar]
 13. Krajewski, Radosław. 2008. “Ochrona wolności sumienia i wyznania w świetle Kodeksu karnego z 1997 r.” Przegląd Sądowy 3:64–77. [Google Scholar]
 14. Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. 4th edition. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 15. Łopatka, Adam. 1995. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Warszawa: Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. [Google Scholar]
 16. Maciaszek, Anna. 2006. “Ochrona prawa do wolności religii w wypowiedziach Jana Pawła II.” In Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, edited by Alicja Grześkowiak, 210–34. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 17. Makowski, Wacław. 1924. Prawo karne. O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego, obowiązującego w Polsce. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka. [Google Scholar]
 18. Misztal, Henryk. 2003. “Rozdział III. Idea wolności religijnej.” In Prawo wyznaniowe, edited by Henryk Misztal, and Piotr Stanisz, 2nd edition, 59–74. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 19. Mojak, Ryszard. 1989. Problematyka wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Prawnej. [Google Scholar]
 20. Paprzycki, Rafał. 2021. “Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania. Rozdział III. Wolność sumienia i wyznania”. Legalis el. [Google Scholar]
 21. Sobczak, Jacek, and Maria Gołda–Sobczak. 2012. “Wolność sumienia i wyznania jako prawa człowieka.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K, 19, no. 1:27–65. [Google Scholar]
 22. Sobczak, Jacek. 2017. “Część szczególna. Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania Komentarz do art. 194.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Ryszard A. Stefański, 3rd edition, 1164–227. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 23. Świda, Witold. 1978. Prawo karne. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 24. Warylewski, Jarosław. 2005. “Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu karnego.” In W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, edited by Leszek Leszczyński, Edward Skrętowicz, and Zbigniew Hołda, 367–81. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 25. Wąsek, Andrzej, and Małgorzata Wąsek–Wiaderek. 2003. “Rozdział XI. Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym.” In Prawo wyznaniowe, edited by Henryk Misztal, and Piotr Stanisz, 2nd edition, 207–30. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 26. Wąsek, Andrzej. 1993. “Projekt kodeksu karnego a międzynarodowe standardy praw człowieka.” In Problemy reformy prawa karnego, 59–78. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 27. Wąsek, Andrzej. 1995. “Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda.” Państwo i Prawo 7:27–41. [Google Scholar]
 28. Wąsek, Andrzej. 2003. “Rozdział XI. Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym.” In Prawo wyznaniowe, edited by Henryk Misztal, and Piotr Stanisz, 2nd edition, 207–30. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 29. Wojciechowska, Janina. 2001. “Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.” In Barbara Kunicka–Michalska, and Janina Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV, XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, 71–88. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 30. Wojciechowska, Janina. 2004. “Część szczególna. Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. Komentarz do art. 194.” In Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, vol. 1, edited by Andrzej Wąsek, 718–33.Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 31. Wojciechowska, Janina. 2012. “Rozdział III. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. § 18. Wprowadzenie. I. Uwagi ogólne.” In System prawa karnego. Vol. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, edited by Jarosław Warylewski, 545–61. Warszawa: C.H. Beck – Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.