Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 1 (2019)

Articles

Legal Protection of an Under–Age Person in a Criminal Trial. Remarks in the Context of Article 185 a–c of the Criminal Procedure Code

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-8  [Google Scholar]
Published: 2019-06-30

Abstract

The study addresses the issue of legal protection of an under-age person under Art. 185a–c of the Criminal Procedure Code in a Polish criminal trial. In this context, the author has analysed the following issues: the age in the context of the term “child” from the perspective of international, EU and Polish laws, the hearing of an under-age injured person as a witness and under-age witness only once and only if his or her testimony may be of significant importance for the resolution of the case (Art. 185a and b of the Criminal Procedure Code) and the conditions for a repeated hearing. Then the author has presented specific measures to protect the conduct of a hearing of a person injured by an offence under Art. 197 of the Criminal Code, i.e. rape; under Art. 198 of the Criminal Code, i.e. taking advantage of one’s vulnerability or disability in order to subject such a person to sexual intercourse or makes him/her submit to another sexual act; under Art. 199 of the Criminal Code, i.e. abuse of a relationship of dependence.

 

References

 1. Bodio, Joanna. 2019. Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 2. Boratyńska, Katarzyna T. 2015. „Dział V. Dowody. Rozdział 21. Świadkowie. Komentarz do art. 185c k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Andrzej Sakowicz, wyd. 6, 469. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Boratyńska, Katarzyna T. 2018. „Dział V. Dowody. Rozdział 21. Świadkowie. Komentarz do art. 185a–c k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Andrzej Sakowicz, wyd. 8, 556–63. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Choromańska, Agnieszka, i Dorota Mocarska. 2008. Dewiacje i przestępstwa seksualne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. [Google Scholar]
 5. Drab, Daria. 2010. „Certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci.” Dziecko krzywdzone 1(30):118–22. [Google Scholar]
 6. Dudka, Katarzyna, i Hanna Paluszkiewicz. 2016. Postępowanie karne. Wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 7. Girdwoyń, Katarzyna. 2015. „Udział małoletniego pokrzywdzonego w kontradyktoryjnym procesie karnym.” Dziecko krzywdzone. Teoria, badanie, praktyka 14, nr 3:165–96. [Google Scholar]
 8. Groszyk, Henryk, i Andrzej Korybski. 2006. „O pojęciu interesu w naukach prawnych (przegląd wybranej problematyki z perspektywy teoretyczno prawnej).” W Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym, i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. Andrzej Korybski, Michajło Kostyckij, i Leszek Leszczyński, 11–26. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 9. Gruszecka, Dagmara. 2018. „Dział V. Dowody. Rozdział 21. Świadkowie. Komentarz do art. 185a k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka, wyd. 3, 418–27. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Grzegorczyk, Tomasz. 2014. „Dział I. Przepisy wstępne. Komentarz do art. 2 k.p.k.” W Tomasz Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. 1. Artykuły 1–467, wyd. 6, 49. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 11. Horna, Monika. 2014. „Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a ochrona małoletniego podczas przesłuchania.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 13, nr 2:11–39. [Google Scholar]
 12. Jagiełło, Dariusz. 2017. Przesłuchanie jako czynność dowodowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Kaczmarska, Dorota. 2014. „Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego.” Prokuratura i Prawo 1:14–28. [Google Scholar]
 14. Kornak, Magdalena. 2009. Małoletni jako świadek w procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 15. Kosonoga, Jacek. 2004. „Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185 k.p.k.” Prokuratura i Prawo 1:63–69. [Google Scholar]
 16. Kulesza, Cezary. 2018. „Dział V. Dowody. Rozdział 21. Świadkowie. Komentarz do art. 185 c k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Katarzyna Dudka, 396–405. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 17. Kurowski, Michał. 2018. „Dział V. Rozdział 21. Świadkowie. Komentarz do art. 185a k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. 1. Art. 1–424, red. Dariusz Świecki, wyd. 4, 732–41. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 18. Kwiatkowska–Durul, Violetta. 2007. Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym. Toruń: Dom Organizatora. [Google Scholar]
 19. Paprzycki, Lech K. 2013. „Dział V. Dowody. Rozdział 21. Świadkowie. Komentarz do art. 185a k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. 1. Komentarz do art. 1–424, red. Lech K. Paprzycki, wyd. 3, 640–45. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 20. Regan (Balcarczyk), Justyna. 2019. „Księga pierwsza. Część ogólna. Tytuł II. Osoby. Komentarz do art. 10 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki, 19–20. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Sajkowska, Monika, i Jolanta Szymańczak. 2004. „Międzynarodowe standardy ochrony ofiar przestępstw.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 6:1–8. [Google Scholar]
 22. Siczek, Katarzyna. 2018. „Strasburskie standardy rzetelnego przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych na przykładzie skarg wniesionych przeciwko Polsce.” Przegląd Prawno–Ekonomiczny, Review of Law, Business & Economics 42:256–67. [Google Scholar]
 23. Sowiński, Piotr K. 2009. „Ograniczenie prawa oskarżonego do udziału w przesłuchaniu małoletnich świadków (art. 185 a oraz 185 b k.p.k.).” W Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. Jerzy Kasprzak, i Bronisław Młodziejowski, 707–11. Olsztyn: UWM. Wydział Prawa i Administracji. [Google Scholar]
 24. Sowiński, Piotr K. 2012. „O nieuchronności kontaktów pokrzywdzonego i oskarżonego w toku postępowania karnego oraz środkach minimalizujących ich negatywne następstwa na przykładzie wybranych sytuacji procesowych.” W Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, red. Damian Gil, 43–60. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 25. Stefański, Ryszard A. 2019. „Dział V. Dowody. Rozdział 21 Świadkowie. Komentarz do art. 185c k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, i Stanisław Zabłocki, 397–98. Warszawa: Wolter Kluwer Polska. [Google Scholar]
 26. Świecki, Dariusz. 2018. „Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Rozdział 45. Przewód sądowy. Komentarz do art. 390 k.p.k.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. 1. Art. 1–424, red. Dariusz Świecki, wyd. 4, 1499–500. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 27. Walczak–Żochowska, Anna. 2018. „Część ogólna. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności, Komentarz do art. 10 k.k.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, wyd. 4, 171–85. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 28. Wąsek–Wiaderek, Małgorzata. 2013. „Rozdział XIV. Proces karny a międzynarodowe standardy w dziedzinie praw człowieka.” W System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne, red. Piotr Hofmański, t. I, cz. 2, 43–162. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 29. Wilkowska–Płóciennik, Aneta. 2010. „Przesłuchanie pokrzywdzonego dziecka w trybie art. 185a k.p.k.” Prokuratura i Prawo 6:32–38. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.