Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

The Term “Child” Used in the Criminal Code Against the Background of International and Constitutional Standards

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6186  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The legislator protecting various legal interests of a child does not use uniform terminology in the Polish Penal Code, but uses different expressions such as "conceived child", "minor", "minor under 15". They are included in the definition of "child" in the Convention on the Rights of the Child and in the Law on the Ombudsman for Children. The term "conceived child" as a separate term for the term "man" results in a weaker protection of human life and health in the prenatal period of development. To increase the degree of child protection, the term "minor" is used. The legislator then introduces higher criminal sanctions for acts directed against the child or criminalizes behavior that is not prohibited when directed against adults.

References

 1. Basek, Leszek. 2007. "Opinia " Jakie zmiany w polskim ustawodawstwie zwykłym są niezbędne dla zapewnienia ochrony godności i podstawowych praw istoty ludzkiej w okresie prenatalnym w sferze zastosowań biologii i medycyny, wyznaczane przez standardy międzynarodowe?"." W Konstytucyjna formuła ochrony życia, 49-63. Seminarium Biura Analiz Sejmowych. [Google Scholar]
 2. Filar, Marian. 2010. Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 2. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 3. Gałązka, Małgorzata. 2005. Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 4. Gronowska, Bożena, Tadeusz Jasudowicz, i Cezary Mik. 1994. O prawach dziecka. Toruń: "Camer". [Google Scholar]
 5. Gronowska, Bożena. 1993. "Problem aborcji w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka." Państwo i Prawo 6:67-75. [Google Scholar]
 6. Grześkowiak, Alicja, i Krzysztof Wiak (red.). 2017. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Grześkowiak, Alicja. 1996. W trosce o rodzinę. Częstochowa: Tygodnik Katolicki "Niedziela". [Google Scholar]
 8. Klauza, Karol (red.). 1997. Trybunał Konstytucyjny w sprawie życia: dokumenty. Częstochowa: Tygodnik Katolicki "Niedziela". [Google Scholar]
 9. Łopatka, Adam (red.). 1991. Konwencja o Prawach Dziecka a prawo polskie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w dniach 19-20 marca 1991 r. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 10. Piechowiak, Marek. 1999. "Preambuła." W Konwencja o prawach dziecka - analiza i wykładnia, red. Tadeusz Smyczyński, 19-37. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Ars boni et aequi". [Google Scholar]
 11. Potulski, Jacek. [b.r. w.]. Komentarz do ar t. 15 7 a. Lex. [Google Scholar]
 12. Potulski, Jacek. 2009. "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 13/08." Prokuratura i Prawo 5:161-167. [Google Scholar]
 13. Smyczyński, Tadeusz. 1999. "Pojęcie dziecka i jego podmiotowość." W Konwencja o prawach dziecka - analiza i wykładnia, red. Tadeusz Smyczyński, 39-48. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Ars boni et aequi". [Google Scholar]
 14. Sroka, Tomasz. 2008. "Granica stosowania typów czynów zabronionych zawierających znamię "człowiek". Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 26 października 2006 r." Palestra 11-12:131-150. [Google Scholar]
 15. Szczęch, Dorota. [b.r.w.] "Ochrona praw dziecka w konwencjach międzynarodowych." W http://docplayer.pl/4749013-0chrona-praw-dziecka-w-konwencjach-miedzynarodowych.html [dostęp: 14.11.2017]. [Google Scholar]
 16. Warylewski, Jarosław (red.). 2012. System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. T. X. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]
 17. Wąsek, Andrzej (red.). 2004. Kodeks karny. Część szczególna. T. I. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 19. Wojciechowski, Janusz. 1997. Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo. Warszawa: Wydawnictwo "Librata". [Google Scholar]
 20. Zoll, Andrzej (red.). 2006. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. II: Komentarz do art. 117-277 K.K. Wyd. 2. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.