Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 2 (2018)

Articles

Protection of the Right of a Defendant Deprived of Liberty to Contact with His Counsel in Criminal Proceedings

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.2-12  [Google Scholar]
Published: 2018-12-31

Abstract

This study is to present the problem of exercising the rights of a defendant deprived of liberty to contact a lawyer. The provisions of the Criminal Procedure Code (Articles 245, 73, 301 of the CPC), which constitute an embodiment of the general principle of the right of defence (Article 6 of the Criminal Procedure Code), were analysed in this respect. The case law of the European Court of Human Rights in Strasbourg concerning the subject discussed in this study was also analysed. It sets European standards of legislation, and can serve as a reference point for the correct application of the national regulations in question, including those functioning in the Polish Criminal Procedure Code.

 

References

  1. Boratyńska, Katarzyna, i Paweł Czarnecki. 2018. „Komentarz do art. 73.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Andrzej Sakowicz. Legalis. [Google Scholar]
  2. Grabowska–Moroz, Barbara. 2018. Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2018. [Google Scholar]
  3. Hochberg, Leo. 1962. Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
  4. Kruszyński, Piotr. 1989. „Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym (de lege ferenda).” Palestra 8:68–83. [Google Scholar]
  5. Kulesza, Cezary. 2009. „Jakość obrony formalnej jako warunek rzetelnego procesu (refleksje prawnoporównawcze).” W Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. Jerzy Skorupka, 145–167. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
  6. Kurowski, Michał. 2017. „Dział VII. Postępowanie przygotowawcze. Rozdział 33. Przepisy ogólne.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Dariusz Świecki, 1068–1095. Wyd. 3. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  7. Lipczyńska, Maria. 1970. „Problematyka kontaktów obrońcy z oskarżonym aresztowanym w świetle nowego kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego.” Palestra 2:62–74. [Google Scholar]
  8. Pankowska–Lipiec, Dorota. 2018. „Rozdział II. § 6. Prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego na gruncie ustawy karnoprocesowej.” W Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, red. Paweł Czarnecki, i Małgorzata Czerwińska. Legalis. [Google Scholar]
  9. Sowiński, Piotr K. 2012. Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.