Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 1 (2018)

Articles

The Bases for Demanding the Opinion on the State of the Psychic Health of the Defendant and Its Influence on the Course of the Proceedings

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.1-13  [Google Scholar]
Published: 2018-06-30

Abstract

The article discusses the problem of demanding the opinion on the state of the psychic health of the defendant and its influence on the course of criminal proceedings. The Author presents the core of the condition of the state of justified doubt from the point of view of demanding the opinion establishing the sanity of the defendant at the moment of the commission of the forbidden act as well as on his present state of mental health and especially referring to the issue whether that state makes it possible for the defendant to participate in the proceedings and to conduct his defence on his own. Then the Author discusses the meaning and the importance of the decision of a procedural body referring to the admission of evidence in the form of a court psychiatric opinion, its influence on the further course of the proceedings and the legal consequences of not asking for such an opinion.

References

 1. Budyn–Kulik, Magdalena. 2012. „Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Komentarz do art. 31.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 90–94. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 2. Budyn–Kulik, Magdalena. 2017. „Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Komentarz do art. 31.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 112–117. Wyd. 8. Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwer [Google Scholar]
 3. Cieślak, Marian, Karol Spett, i Władysław Wolter. 1991. Psychiatria w procesie karnym. Wyd. 3 zm. i uzup. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 4. Cieślak, Marian. 1990. Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 5. Doda, Zbigniew, i Andrzej Gaberle. 1995. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz. T. I. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 6. Eichstaedt, Krzysztof. 2017. „Oskarżony. Komentarz do art. 79.” W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. I, red. Dariusz Świecki, 360–369. Wyd. 3. Warszawa: Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 7. Gierowski, Józef K. 2008. „Psychologiczna ocena osoby sprawcy czynu zabronionego.” W Józef K. Gierowski, Teresa Jaśkiewicz–Obydzińska, i Magdalena Najda, Psychologia w postępowaniu karnym, 333–449. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis. [Google Scholar]
 8. Habzda–Siwek, Ewa. 2002. Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 9. Kmiecik, Romuald. 1993. Posiedzenie sądu w procesie karnym. Prawnodowodowa problematyka orzekania poza rozprawą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 10. Kmiecik, Romuald. 2003. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 marca 2002, III KKN 329/99.” Orzecznictwo Sądów Polskich 1:8. [Google Scholar]
 11. Kmiecik, Romuald. 2005. „Opinia biegłego i inne środki dowodowe wymagające ,,wiadomości specjalnych”.” W Prawo dowodowe. Zarys wykładu, red. Romuald Kmiecik, 155–186. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 12. Kmiecik, Romuald. 2009. „Rozdział siódmy. Teoria prawa dowodowego” W Romuald Kmiecik, i Edward Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, wyd. 7, 285–345. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 13. Kopczyński, Grzegorz. 2008. Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym. Warszawa: Oficyna a Wolter Kluwer business. [Google Scholar]
 14. Królikowski, Michał. 2011. „Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Komentarz do art. 31.” W Kodeks karny. T. I: Część ogólna. Komentarz do art. 1–31, red. Michał Królikowski, i Robert Zawłocki, 939–965. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Kruk, Ewa, i Edward Skrętowicz. 2008. „Opinia psychiatryczno-psychologiczna w polskim procesie karnym. Zagadnienia wybrane.” W Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. Genowefa Rejman, Beata T. Bieńkowska, i Zbigniew Jędrzejewski [i in.], 298–306. Warszawa: Wydawnictwo Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 16. Kurowski, Michał. 2017. „Postępowanie przygotowawcze. Zamknięcie śledztwa. Komentarz do art. 324.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. I, red. Dariusz Świecki, 1066–1070. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo: Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 17. Paprzycki, Lech K. 1995. „Opiniowanie sadowo-psychiatryczne w postępowaniu karnym, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.” Prokuratura i Prawo 7–8:25–37. [Google Scholar]
 18. Paprzycki, Lech K. 2002. Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym. Kraków: Wydawnictwo Instytutu ekspertyz Sądowych. [Google Scholar]
 19. Paprzycki, Lech K. 2003. „Aktualne problemy prawa i procesu karnego.” Gdańskie Studia Prawnicze 11:203–214. [Google Scholar]
 20. Pawelec, Kazimierz J. 2010. Proces dowodzenia w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. [Google Scholar]
 21. Przybysz, Jerzy. 2005. Psychiatria sądowa. Część I. Opiniowanie w procesie karnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników. Wyd. 3. Toruń: Wydawnictwo Fundacja Tumult. [Google Scholar]
 22. Stefański, Ryszard A. 2012. Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Lex a Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 23. Westendorf, Melissa J. 2005. „Opiniowanie dotyczące zdolności do uczestniczenia w procesie sądowym.” W Podstawy psychologii sądowej, red. Marc J. Ackerman, przekł. Olena Waśkiewicz, 93–121. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [Google Scholar]
 24. Widła, Tadeusz. 1992. Ocena dowodu z opinii biegłego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.