Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 1 (2008)

Articles

Tradition vs. Progress in the Institution of a Civil Suit in Polish Criminal Proceedings

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6638  [Google Scholar]
Published: 2008-12-31

Abstract

The Author claims that the idea of asserting one’s civil claims in the course of criminal proceedings is well established in Polish criminal procedure law. Characteristic features of civil suit are indicated. The Author accepts the possibility of claiming compensation for a damage done by the perpetrator of an offence, based on the provisions of civil substantive law or on criminalsubstantive solutions provided by Polish criminal procedure law. Also, it is discussed why the aggrieved party quite rarely makes use of the institution of civil complainant. The Author is of opinion that this state of affairs would change if a solution were adopted which would combine the possibility of having damages awarded by the aggrieved with the activity of this party to the proceedings. This should apply to the assertion of these claims that are grounded in provisions of civil substantive law. This proposal is supported by the postulate to limit the practice of adjudging damages ex officio to a necessary minimum (in case of recognized incapability of the aggrieved).

References

 1. E. Bieńkowska, Refleksje o reformie prawa karnego na tle wyników badania ankietowego ofiar przestępstw, „Państwo i Prawo” 1991, z. 4. [Google Scholar]
 2. M. Cieślak, Interes społeczny jako czynnik warunkujący prokuratorskie objęcie oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej, „Państwo i Prawo” 1956, z. 12. [Google Scholar]
 3. W. Daszkiewicz, Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1976. [Google Scholar]
 4. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004, s. 357; K. Marszał [w:] K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003. [Google Scholar]
 5. P. Hofmański, W sprawie tzw. kompleksu cywilnoprawnego w procesie karnym. Nowe propozycje [w:] Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości, Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała pod red. P. Hofmańskiego i K. Zgryzka, Katowice 2003. [Google Scholar]
 6. R. Kmiecik, Oskarżyciel posiłkowy w procesie karnym, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 7. H. Kuczyńska, Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 8. H. J. Kurth [w:] M. Lemke, K.P. Julius, Ch. Krehl, H.J. Kurth, E.C. Rautenberg, D. Temming: Strafprozessordnung,, Heidelberg 2001. [Google Scholar]
 9. M. Lipczyńska, Oskarżenie prywatne. Warszawa 1977. [Google Scholar]
 10. J. Misztal-Konecka: Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 11. A. Mogilnicki, E. S. Rappaport, Kodeks postępowania karnego. Cz. II. Motywy ustawodawcze, Warszawa 1929. [Google Scholar]
 12. I. Nowikowski [w:] E. Skrętowicz, I. Nowikowski, K. Dudka, E. Kruk, Uczestnicy procesu karnego według nowego k.p.k. (zagadnienia wybrane) [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 13. J. Nowińska: Status prawny powoda cywilnego w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer 2007. [Google Scholar]
 14. P. Osowy, Powództwo o świadczenie, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 15. L.K. Paprzycki [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 16. L. Schaff [w:] L. Hochberg, A. Murzynowski, L. Schaff, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1959. [Google Scholar]
 17. M. Siewierski [w:] S. Kalinowski, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 18. E. Skrętowicz, Wyrok sądu karnego pierwszej instancji, Lublin 1989. [Google Scholar]
 19. K. Szafrańska, Proces adhezyjny w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego pod red. L. Boguni, t. III, Wrocław 1998. [Google Scholar]
 20. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.