Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Hearing of a Minor in Civil Proceedings

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8588  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

The study delves into the issue of the hearing of a minor in civil proceedings. The aim of the analysis is to discuss this right in terms of domestic and international law regulations. The act of hearing is described in terms of both constitutional and procedural regulations, including a historical outline. Additionally, an assessment is undertaken to ascertain the efficacy of the recent amendments of 2023 in safeguarding the rights of minors and addressing long-standing concerns expressed in jurisprudence.

Bibliografia

 1. Andrzejczak-Świątek, Małgorzata. 2016. Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. [Google Scholar]
 2. Bodio, Joanna. 2019. Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Bosek, Leszek. 2008. “Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej.” Kwartalnik Prawa Publicznego 4:947-84. [Google Scholar]
 4. Bucoń, Paweł. 2020. “Konstytucyjne prawo dziecka do opieki i pomocy władz publicznych.” Przegląd Sejmowy 3:9-28. [Google Scholar]
 5. Cieśliński, Wojciech. 2017. “Stanowisko sędziów na temat wysłuchiwania małoletnich w postępowaniu cywilnym.” Prawo w działaniu. Sprawy cywilne 29:142-49. [Google Scholar]
 6. Feja-Paszkiewicz, Anna. 2020. “Ochrona i opieka państwa w stosunku do rodzin – uwagi konstytucyjnoprawne.” Przegląd Prawa Publicznego 7-8:182-95. [Google Scholar]
 7. Gardziel, Monika K. 2022. “Prawo dziecka do wyrażenia własnych poglądów.” Przegląd Sądowy 7-8:100-20. [Google Scholar]
 8. Haberko, Joanna. 2015. “Charakter prawny relacji rodzice-dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4:41-54. [Google Scholar]
 9. Ignaczewski, Jacek. 2010. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Sądowe Komentarze Tematyczne. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Jurczyk, Tomasz. 2009. Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Kallaus, Andrzej. 2015. Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym. Poznań: Ars Boni et aequi. [Google Scholar]
 12. Knypl, Zenon. 2012. Eksmisja i prawa człowieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Warszawa: Currenda. [Google Scholar]
 13. Kuźniar, Roman. 2000. Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. [Google Scholar]
 14. Łączkowska-Porawska, Małgorzata. 2020. “Sytuacja prawna małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, w przypadku rozwodu jego rodziców - analiza z uwzględnieniem badań aktowych.” Prawo w działaniu. Sprawy cywilne 44:57-87. [Google Scholar]
 15. Morawska, Elżbieta H. 2007. “Ochrona praw dziecka w świetle art. 72 Konstytucji RP: uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.” Kwartalnik Prawa Publicznego 4:125-44. [Google Scholar]
 16. Nowicki, Marek A. 2005. “Sommerfeld przeciwko Niemcom – wyrok ETPC z dnia 8 lipca 2003 r., skarga nr 31871/96.” In Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, edited by Marek A. Nowicki, 1311. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 17. Safjan, Marek. 1994. Standardy prawne Rady Europy, teksty i komentarze, t. I, Prawo rodzinne. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 18. Smyczyński, Tadeusz. 1994. Konwencja o prawach dziecka. Poznań: Ars boni et aqui. [Google Scholar]
 19. Stojanowska, Wanda, and Mirosław Kosek. 2018. “Dobro dziecka a kolejne nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.” Ius Matrimoniale 4:41-56. [Google Scholar]
 20. Wiśniewski, Leszek. 1999. “Geneza Konwencji o prawach dziecka i stosunek jej norm do innych aktów prawa międzynarodowego.” In Konwencja o prawach dziecka: analiza i wykładnia: praca zbiorowa, edited by Tadeusz Smyczyński, 11-19. Poznań: Ars boni et aequi. [Google Scholar]
 21. Wybrańczyk, Daniela. 2020. “Instytucja wysłuchania małoletniego przed sądem w sprawach go dotyczących.” Zeszyty Prawnicze 2:49-65. [Google Scholar]
 22. Wybrańczyk, Daniela. 2022. Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 23. Zajączkowska, Joanna. 2013. “Głos dziecka na wokandzie – o instytucji wysłuchania małoletniego.” Palestra 7-8:56-67. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.