Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 1 (2012)

Z inspiracji Słowa Bożego i Tradycji

De Joodse achtergrond van het Onze Vader

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.87-95  [Google Scholar]
Opublikowane: 10.03.2020

Abstrakt

Modlitwa Pańska, ta najbardziej chrześcijańska z modlitw, jest zakorzeniona w judaizmie. Zarówno przez swą strukturę (inwokacja i siedem próśb), jak przez idee w niej zawarte odwołuje się do literackich i teologicznych wzorców żydowskich, jest więc głęboko zakotwiczona w żydowskiej pobożności. Niniejsza prezentacja ukazuje wybrane paralele teologiczne i werbalne pomiędzy modlitwami żydowskimi oraz modlitwą Ojcze nasz. Zarysowane są tu także teologiczne idee żydowskie, które znalazły swe odzwierciedlenie w Modlitwie Pańskiej. Omówiona została najpierw inwokacja, a następnie każda z siedmiu próśb. Nie ulega wątpliwości, że modlitwa Ojcze nasz, której Jezus-Żyd nauczył swoich uczniów, zakorzeniona jest silnie w przekonaniach judaizmu I stulecia. Zarówno jej struktura, jak i treść przypomina wiele żydowskich modlitw i odzwierciedla poglądy teologiczne, które wyrażone zostały tak w biblijnej, jak i pozabiblijnej spuściźnie literackiej Żydów. Można wykazać liczne podobieństwa Modlitwy Pańskiej z takimi modlitwami, jak Kaddish, Abinu malkenu! czy Shemoneh Esreh. Fakt, że podobieństwa te istnieją, nie oznacza jednak braku różnic. Wydaje się, że największa z nich wyraża się w tym, iż modlitwa chrześcijan ma wymiar bardziej uniwersalistyczny niż modlitwy żydowskie, których przedmiotem jest przede wszystkim naród żydowski i jego dobro. Inaczej rozumiana jest także idea królestwa Bożego, która łączy się z oczekiwaniami mesjańskimi; dla chrześcijan Jezus jest Mesjaszem i Jego królestwo jest już w zaczątkowej formie obecne na ziemi, dla Żydów Mesjasz musi się jeszcze objawić.

Bibliografia

Botterweck G.J., Ringgren H., Theological Dictionary of the Old Testament, vert. J.T. Willis I, Grand Rapids 1974.

Carmignac J., Recherches sur le „Notce Pere”, Paris 1969.

Chrostowski W., Bóg jako Ojciec w judaizmie, w: Ty, Panie jesteś naszym Ojcem, red. F. Mickiewicz, J. Warzecha, Warszawa 1999.

Daniel-Rops H., Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, (Het dage- lijks leven in Palestina ten tijde van Christus), vert. J. Lasocka, Warszawa 1994.

de Vaux R., Ancient Israel. Its Life andInstitutions, Trowbridge 1997.

di Sante C., Jewish Prayer. The Origins of Christian Liturgy, New York 1991.

Hertz H., The uhorized daily Prayer Book. Hebrew Text. English Translation with Commentary and Notes, New York 1975.

Stern D.H., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu (Joods commentaar bij het Nieuwe Testament), vert. A. Czwojdrak, Warszawa 2004.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>