Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 1 (2023)

Artykuły recenzyjne

Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? W jakim sensie dynamiczny?

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.189-261  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.08.2023

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest szerokie omówienie publikacji Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Przekład Dynamiczny opatrzony przypisami i odnośnikami referencyjnymi do osobistego studiowania, a także komentarzami filologicznymi, historycznymi i teologicznymi. Zawartość publikacji budzi rozmaite wątpliwości dotyczące nie tylko braku informacji o tłumaczach czy pozornego oddzielenia od Oficyny Wydawniczej „Vocatio”, ale kwestii zasadniczych, jak zastosowana metoda, potencjalny odbiorca, cel tłumaczenia, rozwiązania translatorskie i błędy merytoryczne, treści przypisów i komentarzy oraz sposoby pozyskiwania recenzji biblistów. Przedstawiona została pokrótce teoria ekwiwalencji dynamicznej wraz z opisem sprzeczności z przyjętymi założeniami metodologicznymi, przykładowymi błędami merytorycznymi i wadliwymi rozwiązaniami translatorskimi pod kątem nadinterpretacji tekstu źródłowego, wpisywania w tekst docelowy treści nieistniejących lub nieuzasadnionych substratem przekładu oraz odredakcyjnego nauczania na rzecz chrześcijaństwa biblijnego. W artykule przedstawionych zostanie kilka szczegółowych analiz dotyczących komentarzy, przypisów i reinterpretacji tekstu źródłowego przez redakcję NPD – tych, które można odczytać jako próbę zniechęcenia czytelników do Kościołów instytucjonalnych i pozyskania dla nowej idei.

Bibliografia

 1. A Companion to Translation Studies, serie: Topics in Translation 34, eds. P. Kuhiwczak, K. Littau, Clevedon 2007. [Google Scholar]
 2. A Compendious Syriac Dictionary, ed. J. Payne-Smith, Winona Lake 1998. [Google Scholar]
 3. Baker M., In Other Words: A Coursebook on Translation, London 1992. [Google Scholar]
 4. Barrett C.K., A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, London 1971. [Google Scholar]
 5. Behm J., glōssa heterōglossos, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. 1, Hrsg. G. Kittel, Stuttgart 1938, s. 719–721. [Google Scholar]
 6. Benedykt XVI, Deus caritas est, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 7. Berger K., charisma, [w:] Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. 3, Hrsg. H. Balz, G. Schneider, Stuttgart 1983, kol. 1102–1105. [Google Scholar]
 8. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 9. Blass F., Debrunner A., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Hrsg. F. Rehkoptf, Göttingen 1984. [Google Scholar]
 10. Bonnes Nouvelles Aujourd’hui: Le Nouveau Testament traduit en français courant d’après le texte grec, il. A. Vallotton, Paris 1971. [Google Scholar]
 11. Brockhaus U., Charisma und Amt. Die paulinische Charismenlehre auf dem Hintergrund der frühchristlichen Gemeindefunktionen, Wuppertal 1975. [Google Scholar]
 12. Bultmann R., Theologie des Neuen Testaments, serie: Uni Taschenbücher 630, Tübingen 1980. [Google Scholar]
 13. Chrostowski W., Literatura targumiczna a Septuaginta, „Collectanea Theologica” 63/3 (1993), s. 49–68. [Google Scholar]
 14. Conzelmann H., charisma, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. 4, Hrsg. G. Friedrich, Stuttgart 1959, s. 393–397. [Google Scholar]
 15. Danker F.W., Good News for Modern Man: The New Testament in Today’s English Version (New York: American Bible Society, 1966). Translated by Robert G. Bratcher. Pp. iv-599. Paperback $0.25, „The Catholic Biblical Quarterly” 29/2 (1967), s. 257–259. [Google Scholar]
 16. Dąbrowski E., Listy do Koryntian. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1965. [Google Scholar]
 17. De Waard J., Nida E.A., From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible Translating, Nashville–Camden–New York 1986. [Google Scholar]
 18. Dionysius of Corinth, Fragments from a Letter to the Roman Church, https://www.earlychristianwritings.com/text/dionysius.html [dostęp: 25.02.2023]. [Google Scholar]
 19. Dul M., Nowy Testament. Przekład z języka greckiego na współczesny język polski (1991) w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego, praca magisterska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (2021). [Google Scholar]
 20. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. A. Lisiecki, seria: Pisma Ojców Kościoła 3, Poznań 1924. [Google Scholar]
 21. Ewert D., Metzger B.M., Teksty, przekłady, rękopisy, wydania, [w:] Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, tłum. G. Berny, seria: Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 22. Fawcett P., Translation and Language: Linguistic Theories Explained, Manchester 2003. [Google Scholar]
 23. Fee G.D., The First Epistle to the Corinthians, serie: The New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2014. [Google Scholar]
 24. Fitzmyer J.A., First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary, serie: The Anchor Bible 32, New Haven–London 2008. [Google Scholar]
 25. Fitzmyer J.A., The Acts of the Apostles: A New Translation with Introduction and Commentary, serie: The Anchor Bible 31, New York 1998. [Google Scholar]
 26. Goldstein H., Paulinische Gemeinde im Ersten Petrusbrief, serie: Stuttgarter Biblische Beiträge 80, Stuttgart 1975. [Google Scholar]
 27. Gomola A., Przekład biblijny jako kolebka przekładoznawstwa: Septuaginta w perspektywie zwrotu kulturowego w przekładzie, [w:] Perspektywy na przekład, red. M. Piotrowska, Kraków 2021, s. 37–61. [Google Scholar]
 28. Good News Bible with Deuterocanonicals/Apocrypha, New York 1979. [Google Scholar]
 29. Good News Bible with Deuterocanonicals/Apocrypha – Second Edition, New York 1992. [Google Scholar]
 30. Good News for Modern Man: The New Testament in Today’s English Version, New York 1966. [Google Scholar]
 31. Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań–Warszawa 1974. [Google Scholar]
 32. Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, Wiedeń 1927. [Google Scholar]
 33. Harrisville R.A., Speaking in Tongues: A Lexicographical Study, „Catholic Biblical Quarterly” 38/1 (1976), s. 35–48. [Google Scholar]
 34. Hasenhüttl G., Charisma. Ordnungsprinzip der Kirche, Freiburg–Basel–Wien 1969. [Google Scholar]
 35. Hatim B., Munday J., Translation: An Advanced Resource Book for Students, London–New York 2019. [Google Scholar]
 36. Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 37. Hieronim ze Strydonu, Listy II (51-79), tłum. M. Ożóg, red. H. Pietras, Kraków 2010. [Google Scholar]
 38. Holy Bible: New Living Translation. Catholic Edition, Carol Stream 2017. [Google Scholar]
 39. Ignatius to the Magnesians, http://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-magnesians-roberts.html [dostęp: 25.02.2023]. [Google Scholar]
 40. Ireland J.M., The Missionary Nature of Tongues in the Book of Acts, „PentecoStudies” 18/2 (2019), s. 200–223. [Google Scholar]
 41. Jacyna-Onyszkiewicz Z., Sobaniec-Łotowska M.E., Sulkowski S.T., Kakareko A., Rucki M., Eucharystyczne trwanie z perspektywy nauk ścisłych, „Teologia i człowiek” 43/3 (2018), s. 81–98. [Google Scholar]
 42. Jakobson R., On Linguistic Aspects of Translation, [w:] On translation, ed. R.A. Brower, Cambridge MA 1959, s. 232–239. [Google Scholar]
 43. Jankowski A., Sens trzech przenośni Pawłowych: „pierwsze dary” – „zadatek” – „­pieczętowanie” (Rz 8, 23; 2 Kor 1, 22; 5,5; Ef 1,13n; 4, 30), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 4 (1971), s. 23–37. [Google Scholar]
 44. Jastrow M., A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, t. 1–2, London 1903. [Google Scholar]
 45. Kania W., Didache, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, s. 1302–1303. [Google Scholar]
 46. Keener C.S., The Spirit and The Mission of the Church in Acts 1–2, „Journal of the Evangelical Theological Society” 62/1 (2019), s. 25–45. [Google Scholar]
 47. Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, seria: Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 48. Lampe H.G.W., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961. [Google Scholar]
 49. Lang F., Die Briefe an die Korinther, serie: Das Neue Testament Deutsch 7, Göttingen 1994. [Google Scholar]
 50. Liddell H.G., Scott R., A Greek-English Lexicon: Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie, Oxford 1940. [Google Scholar]
 51. Loska T., Ewangelie z komentarzem duszpasterskim, Kraków 2011. [Google Scholar]
 52. Majewski M., Jak przekłady zmieniają Biblię. O przekładach i przekładaniu Pisma Świętego raz jeszcze, Kraków 2019. [Google Scholar]
 53. Malina A., Czy Nowy Testament mógłby powstać bez Septuaginty?, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 35/1 (2016), s. 147–160. [Google Scholar]
 54. Mauranen A., Universal Tendencies in Translation, [w:] Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator, eds. G. Anderman, M. Rogers, Clevedon 2008. [Google Scholar]
 55. McDonald L.M., The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority, Peabody MA 2007. [Google Scholar]
 56. McEnery A., Wilson A., Corpus Linguistics, Edinburgh 1996. [Google Scholar]
 57. Michel O., Das Zeugnis des Neuen Testamentes von der Gemeinde, serie: Monographien und Studienbücher, Giessen–Basel 1983. [Google Scholar]
 58. Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1 – 11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2011. [Google Scholar]
 59. Mielcarek K., Ku nowej koncepcji natchnienia LXX, „Roczniki Teologiczne” 48/1 (2001), s. 5–25. [Google Scholar]
 60. Misiarczyk L., Dar języków w czasach apostolskich: glosolalia, ksenoglosja czy jubilacja?, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 14/1 (2021), s. 41–64. [Google Scholar]
 61. Moses M.S., Rucki M., Abdalla M., Eucharystyczna obecność Chrystusa w rozumieniu liturgicznym Kościoła Antiocheńskiego, „Liturgia Sacra” 22/1 (2016), s. 43–67. [Google Scholar]
 62. Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, eds. W.D. Mounce, M.D. Smith, M.V. van Pelt, Grand Rapids 2006. [Google Scholar]
 63. Munday J., Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London 2001. [Google Scholar]
 64. Newmark P., A Textbook of Translation, New York 1988. [Google Scholar]
 65. Nida E.A., Taber C.R., The Theory and Practice of Translation, Leiden 1969. [Google Scholar]
 66. Nida E.A., Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating, Leiden 1964. [Google Scholar]
 67. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 68. Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski, praca zbiorowa, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 69. Ong H.T., Reconsidering the Meaning and Translation of Πνευματικός and Πνεῦμα in the Discourse Context of 1 Corinthians 12–14, [w:] Modeling Biblical Language: Selected Papers from the McMaster Divinity College Linguistics Circle, eds. S.E. Porter, G.P. Fewster, C.D. Land, serie: Linguistic Biblical Studies 13, Leiden–Boston 2006, s. 309–338. [Google Scholar]
 70. Palumbo G., Key Terms in Translation Studies, New York 2009. [Google Scholar]
 71. Piela M., Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Kraków 2003. [Google Scholar]
 72. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, seria: Biblioteka Ojców Kościoła 10, tłum. A. Świder­kówna, Kraków 1998. [Google Scholar]
 73. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008. [Google Scholar]
 74. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1980. [Google Scholar]
 75. Popowski R., Struktura semantyczna neologizmów w listach św. Pawła z Tarsu, Lublin 1978. [Google Scholar]
 76. Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, seria: Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 77. Przybylska R., Przyczyna W., Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2018. [Google Scholar]
 78. Pym A., Explaining Explicitation, [w:] New Trends in Translation Studies: In Honour of Kinga Klaudy, eds. K. Krisztina, Á. Fóris, Budapest 2005, s. 29–34. [Google Scholar]
 79. Robertson A.T., Grammar of the Greek New Testament in the Light Historical Research, New York 1914. [Google Scholar]
 80. Rosik M., Zaczęli mówić rozmaitymi językami (Dz 2,4). Rozumienie daru języków w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 1 (2008), s. 215–228. [Google Scholar]
 81. Rucki M., Abdalla M., Eucharystyczna obecność Chrystusa – świadectwa pierwszych wieków, „Liturgia Sacra” 49/1 (2017), s. 73–94. [Google Scholar]
 82. Rucki M., Abdalla M., Jacyna-Onyszkiewicz Z., Czy definicja natury Jezusa Chrystusa powinna prowadzić do podziału?, [w:] Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne, red. M. Rucki, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 83. Rucki M., Analiza pojęć związanych z jednością i miłosierdziem Bożym w syriackim tekście anafory św. Jakuba i hebrajskim tekście Hagady, z uwzględnieniem wybranych dzieł literatury syriackiej, Poznań 2019. [Google Scholar]
 84. Rucki M., Czy Jezus akceptował rozwód?, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 22/1 (2014), s. 67–86. [Google Scholar]
 85. Rucki M., Liturgia rodzinna w świetle księgi „Sefer habrachot”, Opole 2020. [Google Scholar]
 86. Samarin W.J., Evolution in Glossolalic Private Language, „Anthropological Linguistics” 13/2 (1971), s. 55–67. [Google Scholar]
 87. Schultheiss C., Typy przekładu tekstu biblijnego a jego odbiór – na podstawie tłumaczeń niemieckojęzycznych Biblii, „Rocznik Teologiczny” 59/2 (2017), s. 225–247. [Google Scholar]
 88. Schweizer E., pneumatikos, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. 4, Hrsg. G. Friedrich, Stuttgart 1959, s. 435–436. [Google Scholar]
 89. Słowo Życia. Nowy Testament, Herrljunga 1989. [Google Scholar]
 90. Speaking in Tongues: A Guide to Research on Glossolalia, ed. W.E. Mills, Grand Rapids 1986. [Google Scholar]
 91. Stępień J., Teologia św. Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 92. Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacja słów greckich i kodami Popowskiego, seria: Prymasowska Seria Biblijna 42, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 93. Strzałkowska B., Księga Rodzaju w Septuagincie, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 4 (2011), s. 97–121. [Google Scholar]
 94. The Greek New Testament, eds. B. Aland, K. Aland i in., Stuttgart 2003. [Google Scholar]
 95. The New Covenant Commonly: Peshit.ta Aramaic Text with a Hebrew Translation, ed. The Bible Society, Jerusalem 2005. [Google Scholar]
 96. Theological Dictionary of the Old Testament, eds. G.J. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry, Grand Rapids 1974. [Google Scholar]
 97. The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker, London 1998. [Google Scholar]
 98. The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, eds. M. Baker, G. Saldanha, London 2009. [Google Scholar]
 99. The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, eds. M. Baker, G. Saldanha, London 2021. [Google Scholar]
 100. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 19, Londyn 1970. [Google Scholar]
 101. Tomczyk D., „I zaczęli mówić innymi językami” (Dz 2,4). Glosolalia a ksenoglosja w Dziejach Apostolskich, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 30/1 (2022), s. 7–33. [Google Scholar]
 102. Tomczyk D., „Modlitwa w Duchu”. Fenomen glosolalii, „Collectanea Theologica” 57/4 (1987), s. 27–38. [Google Scholar]
 103. Turkanik H., Wokół zagadnień starotestamentowych (2), „Chrześcijanin” 6 (1978), s. 16–19. [Google Scholar]
 104. Turner M., Modern Linguistics and the New Testament, [w:] Hearing the New Testament: Strategies for Interpretation, ed. J.B. Green, Grand Rapids 1995. [Google Scholar]
 105. Turner M., Spiritual Gifts Then and Now, „Vox Evangelica” 15 (1985), s. 7–63. [Google Scholar]
 106. Undergassmair F.G., ἕκαστος, [w:] Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. 1, Hrsg. H. Balz, G. Schneider, Stuttgart 1983, kol. 980–981. [Google Scholar]
 107. Vance L.M., Good News for Modern Man or… Bad News from the Bottomless Pit, http://www.av1611.org/vance/gnb.html [dostęp: 15.02.2023]. [Google Scholar]
 108. Vinay J.-P., Darbelnet J., Comparative Stylistics of French and English: A methodology for translation, Amsterdam 1995. [Google Scholar]
 109. Wacławik P., Przedmowa, [w:] Ilustrowana Biblia Pierwszego Kościoła. Przełożył ks. Remigiusz Popowski SDB, seria: Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 110. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 111. Wróbel M.S., Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej, seria: Biblia Aramejska, Lublin 2017. [Google Scholar]
 112. Zaborski A., Najnowsze przekłady Biblii a teoria przekładu, „The Biblical Annals” 4 (2014), s. 175–194. [Google Scholar]
 113. Zerwick M., Biblical Greek Illustrated by Examples, Roma 2014. [Google Scholar]
 114. Zerwick M., Grosvenor M., A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, Roma 1996. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>