Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Wybrane zagadnienia prawno-materialne i kryminologiczne

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-1  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2021

Abstrakt

W XXI w. bezpieczeństwo każdego państwa związane jest z zapewnieniem ograniczenia dostępu do pewnych informacji istotnych dla jego funkcjonowania. Dlatego też tworzone są systemy ochrony informacji. We współczesnym świecie informacja towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego aktywności, czy to o charakterze zawodowym, bądź też w wymiarze prywatnym. Informacja podlega przetwarzaniu oraz utrwalaniu w różnorodnych formach, począwszy od formy ustnej, pisemnej w tradycyjnym wymiarze, po formę z zastosowaniem środków elektronicznych. Do nadrzędnych celów państwa zaliczyć należy zatem zapewnienie należytej ochrony informacji, tj. bezpieczeństwa informacji. W polskim systemie prawa pojęcie informacji niejawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych dotyczy informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo z punktu widzenia jej interesów byłoby niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. Natomiast organy oraz funkcjonariusze publiczni, a także inne wskazane podmioty ponoszą odpowiedzialność na podstawie przepisów rozdziału XXXIII Kodeksu karnego zatytułowanego ,,Przestępstwa przeciwko ochronie informacji” (art. 265-269c).

Bibliografia

  1. Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna. 2017. „Ochrona danych osobowych a powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej.” W Prawo wojskowe, red. Waldemar Kitler, Dariusz Nowak, i Marta Stepanowska, 578-95. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  2. Ciekanowski, Zbigniew. 2019. „Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni.” W Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni jednostki – organizacji -państwa, red. Sylwia Wojciechowska-Filipek, i Zbigniew Ciekanowski, 187-256. Warszawa: CeDeWu. [Google Scholar]
  3. Fischer, Bogdan. 2000. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  4. Hałas, Radosław. 2019. „Wprowadzenie. Rozdział XXXIII.” W Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak. Warszawa: Legalis el. [Google Scholar]
  5. Hoc, Stanisław. 2019. „Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.” W Kodeks karny. Komentarz, wyd. 23, red. Ryszard Stefański. Warszawa: Legalis el. [Google Scholar]
  6. Kunicka-Michalska, Barbara. 2018. „Przestępstwa przeciwko informacji.” W System Prawa Karnego. T. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. Lech Gadrocki, 1036-42. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  7. Sakowicz, Andrzej. 2017. „Komentarz do art. 265.” W Kodeks karny. Część szczególna. Tom 2: Komentarz do artykułów 222–316, red. Michał Królikowski, i Robert Zawłocki. Warszawa: Legalis el. [Google Scholar]