Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Konflikt interesów w ochronie tożsamości świadka z prawem oskarżonego do przesłuchania kontradyktoryjnego i stosowaniem zeznań jako dowodu w porządku prawnym Republiki Słowackiej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4407  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Zasadę kontradyktoryjności można uznać za jedną z niezbędnych zasad nie tylko postępowania karnego, ale także postępowania zintegrowanego z innymi gałęziami prawa krajowego Republiki Słowackiej. Właściwe jest więc uznanie jej ważnej pozycji i podkreślenie, że jej pominięcie może mieć daleko idące konsekwencje. Jej znaczenie podkreślają także różnorodne źródła prawa. W praktyce, skupiając się przede wszystkim na prawie karnym, spotykamy się z jej ograniczeniami, zwłaszcza z perspektywy oskarżonego w toczącym się postępowaniu karnym, szczególnie przy przesłuchaniu świadka, którego tożsamość musi pozostać niejawna. Głównym celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób prawo oskarżonego do kontradyktoryjnego przesłuchania świadka, którego tożsamość musi pozostać niejawna, może być zagwarantowane przez warunki, które ogłasza Europejski Trybunał Praw Człowieka i które są wymagane do wykorzystania zeznań świadka jako dowodu w postępowaniu karnym.

Bibliografia

  1. Čentéš, Jozef. 2019. Trestný poriadok. Veľký komentár. 4th edition. Žilina: Eurokódex. [Google Scholar]
  2. Ivor, Jaroslav, Peter Polák, and Jozef Záhora. 2017. Trestné právo procesné. Bratislava: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  3. Kubík, Ondrej. 2012. Investigatívna psychológia. Bratislava: Eurokódex. [Google Scholar]
  4. Mulák, Jiří. 2019. “Zásada kontradiktornosti v trestním řízení – evropské souvislosti a česká reflexe.” http://www.bulletin-advokacie.cz/zasada-kontradiktornosti-v-trestnim-rizeni-evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe [accessed: 01.01.2022]. [Google Scholar]
  5. Samko, Peter. 2013. “Kontradiktórnosť hlavného pojednávania (niektoré teoretické a praktické problémy).” http://www.pravnelisty.sk/clanky/a206-kontradiktornost-hlavneho-pojednavania-niektore-teoreticke-a-prakticke-problemy [accessed: 01.01.2022]. [Google Scholar]