Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Konfiskata rozszerzona jako narzędzie do walki z przestępczością zorganizowaną

 • Marta Droździk
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8499  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

W opracowaniu scharakteryzowano zjawisko przestępczości zorganizowanej. Następnie omówiono aktualnie obowiązujące przepisy karne odnoszące się do konfiskaty rozszerzonej w polskim porządku prawnym. Przedstawiono orzecznictwo międzynarodowe w omawianym zakresie.

Bibliografia

 1. Brylak J., Znaczenie przepadku korzyści majątkowej w walce z przestępczością zorganizowaną, Prokuratura i Prawo 2010, nr 7–8, s. 37. [Google Scholar]
 2. Carmen-Cristina Cîrlig, Revision of the EU rules on asset recovery and confiscation, March 2023. [Google Scholar]
 3. Commission staff working document impact assessment report, Ac-companying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation, Brussels 25.05.2022. [Google Scholar]
 4. Commission staff working document, Analysis of non-conviction based confiscation measures in the European Union, Brussels 12 kwietnia 2019 r. [Google Scholar]
 5. EU SOCTA 2021, A corrupting influence: the infiltration and under-mining od Europe’s economy and socjety by orginised crime. [Google Scholar]
 6. Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2021 r., art. 44a. [Google Scholar]
 7. Mozgawa M., Kodeks karny. Komentarz, art. 45, 2023 r. [Google Scholar]
 8. NIK, Raport dotyczący odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw, 2019 r., P/18/037/KPB, s. 18 i n. [Google Scholar]
 9. Sanbei A., European Court of Human Rights jurisprudence and civil recovery of illicitly obtained assets (confiscation in rem), Strasbourg 2012. [Google Scholar]
 10. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Odzyskiwanie i konfiskata mienia, Bruksela 2 czerwca 2020 r. [Google Scholar]
 11. Stefański R., Kodeks karny. Komentarz, art. 45. [Google Scholar]
 12. Szczucki K., (w:) Królikowski, Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna, t. 2, 2017 r., art. 44a. [Google Scholar]
 13. Szeleszczuk D., Przepadek Przedsiębiorstwa, Prokuratura i Prawo 2017, nr 12, s. 47–50, Z. Kukuła, Przepadek Przedsiębiorstwa jako nowy instrument polityki kryminalnej, Prokuratura i Prawo 2018, nr 7–8, s. 122. [Google Scholar]
 14. Zielińska E., Propozycja rozwiązań implementacyjnych związanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z popełnienia przestępstwa w Unii Europejskiej z uwzględnieniem opisu sposobu implementacji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2016, s. 16 i n. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.