Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Zakres czasowy stosowania rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 – rozważania na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2022 r. (sygn. I CSK 1717/22)

 • Anna Szarek-Zwijacz
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8502  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Glosowane orzeczenie dotyczy kwestii związanych z zakresem czasowym stosowania unijnego rozporządzenia spadkowego nr 650/2012, wynikających z zawartego w art. 83 ust. 1 rozporządzenia przepisu, zgodnie z którym akt ten „stosuje się do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r.”. Skarżący w sprawie zakładał, że użyte w powyższym artykule słowo „dziedziczenie” nie obejmuje działu spadku, co oznaczałoby możliwość zastosowania do tych czynności zawartych w rozporządzeniu norm dotyczących ustalenia jurysdykcji sądu w odniesieniu do wchodzących w skład spadków nieruchomości położonych za granicą niezależnie od daty śmierci spadkodawcy, a zatem także po osobach zmarłych przed dniem 17 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy taką interpretację rozszerzającą zakres czasowy stosowania rozporządzenia odrzucił, zwracając uwagę na konieczność uwzględnienia pozostałych przepisów tego aktu prawnego dotyczących jego zakresu materialnego i kierując się przekonaniem, że błędne jest  przeniesienie pojęć krajowych (użycie pojęcia „dziedziczenie” w rozumieniu, jakie zastosowano w przepisach polskiego kodeksu cywilnego) w przestrzeń prawa europejskiego, dysponującego własną siatką pojęciową – w zakresie jej zastosowania mającą pierwszeństwo stosowania przed prawem krajowym i tym samym pojęciami prawa krajowego.

Bibliografia

 1. Czubik P., Artykuł 75, (w:) M. Załucki, (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Czubik P., Konsekwencje dla obrotu notarialnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C–301/20, Nowy Przegląd Notarialny 2022, nr 1 (86). [Google Scholar]
 3. Czubik P., Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego, Rejent 2021, nr 4. [Google Scholar]
 4. Devaux A., The European Regulations on Succession of July 2012: A Path Towards the End of the Succession Conflicts of Law in Europe, or Not, The International Lawyer 2013 (vol. 47), nr 2. [Google Scholar]
 5. Karaś G., Szostek D., Artykuł 11, (w:) M. Załucki (red.), M. Załucki, (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Kłoda M., Jurysdykcja i prawo właściwe dla dziedziczenia, Monitor Prawniczy 2021, nr 13. [Google Scholar]
 7. Konieczna K., Pozycja prawna notariusza w sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C–658/17 WB, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2020 (t. 27). [Google Scholar]
 8. M. Kłoda, Europejskie rozporządzenie spadkowe a rozrządzenia na wypadek śmierci dokonane przed 17 sierpnia 2015 r., Palestra 2014, nr 10. [Google Scholar]
 9. Machnikowska A., Czasowe i terytorialne uwarunkowania stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawach spadkowych – Nr 650/2012, (w:) A. Marciniak (red.), Notarialne po-świadczenie dziedziczenia, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Margoński M., Europejskie poświadczenie spadkowe. Charakter i konstrukcja prawna, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 11. Pazdan M., Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego (w:) M. Pazdan, J. Górecki (red.), Nowe europejskie prawo spadkowe, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 12. Pilich M., Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach spadkowych załatwianych przed notariuszem w państwie członkowskim Unii Europejskiej – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 16 lipca 2020 r., C–80/19, Postępowanie zainicjowane przez E.E., Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 8. [Google Scholar]
 13. Srokowska A., Wybór prawa do dziedziczenia (professio iuris successoria) w świetle rozporządzenia UE nr 650/2012. Studium przypadku – analiza sprawy prejudycjalnej C–21/22, Kwartalnik Prawa Międzynarodowego 2022, nr 3. [Google Scholar]
 14. Turłukowski J., Artykuł 12, (w:) M. Załucki, (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 15. Weitz K., Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 16. Wysocka – Bar A., Jurysdykcja krajowa sądów polskich a kolizyjna jednolitość spadku, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2016 (vol. XIV). [Google Scholar]
 17. Załucki M., Artykuł 3, Uwagi ogólne, (w:) M. Załucki, (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 18. Załucki, Artykuł 83, (w:) M. Załucki, (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.