Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 48 (2021)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Pierwszy zjazd katechetyczny prefektów szkolnych Królestwa Polskiego w Częstochowie

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2021.11-27  [Google Scholar]
Opublikowane: 24.11.2021

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka pierwszego zjazdu katechetycznego prefektów szkolnych Królestwa Polskiego, który miał miejsce w Częstochowie w dniach od 18 do 19 kwietnia 1906 roku. Została ona ujęta w dwóch aspektach: organizacyjnym (przygotowania i przebieg) i merytorycznym (treści referatów i dyskusji). Ponadto wskazano w nim na najważniejsze postulaty zjazdu nakreślające dalsze działania na polu katechizacji i zobowiązujące do zorganizowania kolejnych spotkań księży prefektów na terenach zaboru rosyjskiego.

Bibliografia

 1. Banduła M., Gadowski Walenty (1861-1956), [w:] Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003, s. 63-65. [Google Scholar]
 2. Bukowski J., Pamiętnik I-go Zjazdu XX. Katechetów w Krakowie 27, 28, 29 sierpnia 1895 r., Kraków 1896. [Google Scholar]
 3. Ceglarek R., Koło Księży Prefektów w Wieluniu, „Rocznik Wieluński” (2014) t. 14, s. 327-337. [Google Scholar]
 4. Ceglarek R., Wskazania katechetyczne w dokumentach papieskich w pierwszej połowie XX wieku, „Studia Theologica Varsaviensia” 52 (2014) nr 2, s. 225-247. [Google Scholar]
 5. Dębiński J., Helbich Wojciech, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, t. 4, red. S. Kunikowski, Włocławek 2006, s. 53-55. [Google Scholar]
 6. Dwudniowy Zjazd prefektów w Częstochowie, „Wiadomości Częstochowskie” 1 (1906) nr 47, s. 2. [Google Scholar]
 7. Fulman M., Zebrania księże, „Wiadomości Pasterskie” 2 (1906) nr 4, s. 205-211. [Google Scholar]
 8. Gadowski W., Pierwszy zjazd XX. Prefektów w Kongresówce, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 10 (1906) nr 9, s. 283-287. [Google Scholar]
 9. Gadowski W., Pierwszy zjazd XX. Prefektów w Królestwie Polskim, „Wiadomości Pasterskie” 2 (1906) nr 5, s. 314-320. [Google Scholar]
 10. Genis J., Kursy dla katechetów w Strasburgu, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 10 (1906) nr 12, s. 717-729. [Google Scholar]
 11. Krytyka metody egzegetycznej, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 11 (1907) nr 13, s. 484-487. [Google Scholar]
 12. Krytyka metody egzegetycznej, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 11 (1907) nr 14, s. 530-533. [Google Scholar]
 13. Krytyka metody monachijskiej, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 11 (1907) nr 16, s. 607-610. [Google Scholar]
 14. Kubik W., Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895-1970, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 15. Łuszczak G., Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej, Kraków 2012. [Google Scholar]
 16. Malarski Sz., Pamiętnik II Zjazdu Księży Katechetów we Lwowie odbytego w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 1897 r., Lwów 1898. [Google Scholar]
 17. Meunier W. H., Die Lehrmethode im Katechismus-Unterricht. Ein Beitrag zur heutigen Bewegung auf dem Gebiete der Katechetik, Köln 1905. [Google Scholar]
 18. Monachijska metoda katechizowania, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 11 (1907) nr 3, s. 88-92. [Google Scholar]
 19. Nowak S., Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa (lipiec 1902 ‒ lipiec 1914), Częstochowa 1933. [Google Scholar]
 20. Od Redakcji, „Wiadomości Pasterskie” 1 (1905) nr 12, s. 812. [Google Scholar]
 21. Plan nauki religii w Królestwie Polskim, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 11 (1907) nr 13, s. 491-498. [Google Scholar]
 22. Połeć B., Ks. Walenty Gadowski – twórca ruchu katechetycznego, [w:] Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, red. J. Stala, Kraków 2006, s. 53-60. [Google Scholar]
 23. Poręba P., Działalność ks. Walentego Gadowskiego na polu wychowania, „Studia Warmińskie” (1967) t. 4, s. 477-525. [Google Scholar]
 24. Schmitza I., Apologetyka podręczna. Obrona wiary katolickiej z odpowiedziami na ważniejsze zarzuty, tłum. S. Bartynowski, Kraków 1911. [Google Scholar]
 25. Schöberl F. X., Lehrbuch der katholischen Katechetik, Kempten 1890. [Google Scholar]
 26. Uchwały 1-go krajowego zjazdu duchowieństwa w Warszawie d. 12 grudnia 1905 r., „Wiadomości Pasterskie” 1 (1905) nr 12, s. 806-811. [Google Scholar]
 27. W obronie metody egzegetycznej, „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” 11 (1907) nr 1, s. 13-17. [Google Scholar]
 28. Ważna wiadomość, „Wiadomości Pasterskie” 1 (1905) nr 2, s. 128. [Google Scholar]
 29. Weber A., Die Münchner Katechetische Methode, Kempten 1905. [Google Scholar]
 30. Wedewer H., Zarys apologetyki, tłum. K. Budkiewicz, Warszawa 1907. [Google Scholar]
 31. Wesołowski S., Prefekt, [w:] Encyklopedia Wychowawcza, red. T. Lubomirski, E. Stawiski, S. Przystański, J. K. Plebański, Warszawa 1912, t. 8, s. 542-544. [Google Scholar]
 32. Wiadomości Pasterskie dla użytku kleru rz.-kat. Miesięcznik teologiczno-pasterski pod kierunkiem literackim ks. M. Fulmana, „Wiadomości Pasterskie” 1 (1905) nr 1, s. 4. [Google Scholar]
 33. Wlaźlak W., Sądownictwo kościelne w diecezji włocławskiej czyli kaliskiej (1819-1918), „Czasopismo Prawno-Historyczne” (2002) t. 54, z. 1, s. 365-385. [Google Scholar]
 34. Zadanie katechety, „Wiadomości Pasterskie” 2 (1906) nr 6, s. 357-358. [Google Scholar]
 35. Zarys apologetyki (teologii fundamentalnej), opr. A. Kwieciński, Warszawa 1910. [Google Scholar]
 36. Ze zjazdu prefektów, „Wiadomości Częstochowskie” 1 (1906) nr 48, s. 1. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.