Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 48 (2021)

Rozprawy i artykuły – Studia prawnicze

Notitia criminis w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2021.215-228
Przesłane: 7 czerwca 2021
Opublikowane: 24.11.2021

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę prawdopodobnej wiadomości o przestępstwie osoby duchownej contra mores, o ile taka pojawiła się w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Choć proces o nieważność małżeństwa nie dotyczy bezpośrednio osoby duchownej, to jednak może się okazać, że strona wskazuje na swoje zranienia seksualne z przeszłości, gdzie sprawcą był duchowny jako element dowodowy wniesionego tytułu nieważności małżeństwa. Celem artykułu jest zatem przedstawienie różnych możliwości i reakcji sędziego na tego typu wiadomość o przestępstwie. Wśród nich można znaleźć nakłonienie osoby, aby zgłosiła ten fakt właściwemu ordynariuszowi, współpracę z przełożonym kościelnym, jak również możliwość prowadzenia procesu karnego jako sprawy wpadkowej.

Bibliografia

 1. Benedictus XVI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis, AAS 102 (2010), s. 419-434.
 2. Borek Dariusz, Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (normy materialne i proceduralne), Tarnów 2019.
 3. Cappello Felix, Summa Iuris Canonici, vol. III, Romae 1948.
 4. Cito Davide, Profili penali nell’istruttoria matrimoniale, 25.02.2012, wykład dla pracowników Międzydiecezjalnego Trybunału Kościelnego w Piemoncie, za: https://www.tribunaleecclesiasticopiemontese.it/uploads/public/31_prolusione-prof.-cito-2012.pdf [1.06.2021].
 5. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21.05.2010, AAS 102 (2010), art. 16, s. 426-427.
 6. coram Caberletti, Zamoscien.-Lubaczovien., sent. 8.05.2003, A. 42/03, niepublikowana.
 7. coram DeFilippi, Zamoscien.-Lubaczovien., sent. 30.03.2006, A. 41/06, niepublikowana.
 8. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 12 kwietnia 2017, poz. 773.
 9. Franciscus, Litterae apostolicae motu proprio datae Come una madre amorevole, AAS 108 (2016), s. 715-717.
 10. Franciscus, MI, Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam, za: http://w2.vatican.va/content/francesco/la/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html [20.03.2021].
 11. Franciszek, List apostolski motu proprio Vos estis lux mundi, za: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html [18.02.2021].
 12. Ioannes Paulus II, Sacramentorum Sanctitatis tutela, AAS 93 (2001), s. 737-739.
 13. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 31 (2019).
 14. Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich, za: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_pl.html [31.05.2021].
 15. Mirgas Jorge, Guida per il procedimento amministrativo canonico in materia penale, za: http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/In%20attualita/Guida%20per%20il%20procedimento%20amministrativo%20canonico%20in%20materia%20penale.pdf [31.05.2021].
 16. Mosconi Marino, I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più grave” commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti, „Quaderni di diritto ecclesiale” 25 (2012), s. 281-315.
 17. Papale Claudio, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV, Roma 2007.
 18. Stokłosa Marek, Usunięcie z urzędu kościelnego według motu proprio papieża Franciszka Come una madre amorevole, „Sympozjum” 21 (2017) nr 2 (33), s. 231-247.
 19. Vajani Desiderio, La procedura canonica a livello diocesano nel caso dei delicta graviora, „Quaderni di diritto ecclesiale” 25 (2012), s. 316-355.

Downloads

Download data is not yet available.