Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49 (2022)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Wkład polskich biskupów w reformę liturgiczną Soboru Watykańskiego II w jego fazie przedprzygotowawczej

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2022.93-111  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2022

Abstrakt

Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II miała swój początek już na etapie przedprzygotowawczym tegoż Soboru. Przewodniczący Komisji Przedprzygotowawczej wysłał do biskupów list z prośbą o sugestie dotyczące tematów, które miałyby być przedyskutowane podczas obrad. Z Polski napłynęły 43 listy będące odpowiedzią na tę prośbę. Poruszane w nich zagadnienia liturgiczne, ukierunkowane przede wszystkim na aktywniejsze uczestnictwo wiernych w kulcie Bożym, można podzielić na następujące tematy: język liturgii, reforma obrzędów Eucharystii,  sakramentów i sakramentaliów, liturgia pontyfikalna i brewiarz. Odpowiedzi polskich biskupów, wraz z listami z innych krajów, stały się punktem wyjścia dla późniejszej Soborowej dyskusji nad zagadnieniem liturgii.

Bibliografia

 1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, Vaticanis 1956. [Google Scholar]
 2. Em.mi P. D. Stephani card. Wyszynski, [w:] AP II/2, s. 673-686. [Google Scholar]
 3. Exc.mi P. D. Adalberti Tomaka, [w:] AP II/2, s. 712-713. [Google Scholar]
 4. Exc.mi P. D. Alexandri Mościcki, [w:] AP II/2, s. 703-704. [Google Scholar]
 5. Exc.mi P. D. Andreae Wronka, [w:] AP II/2, s. 775-776. [Google Scholar]
 6. Exc.mi P. D. Antonii Baraniak, [w:] AP II/2, s. 660-666. [Google Scholar]
 7. Exc.mi P. D. Antonii Pawlowski, [w:] AP II/2, s. 686-689. [Google Scholar]
 8. Exc.mi P. D. Boleslai Kominek, [w:] AP II/2, s. 774-775. [Google Scholar]
 9. Exc.mi P. D. Caroli Pękala, [w:] AP II/2, s. 767-774. [Google Scholar]
 10. Exc.mi P. D. Caroli Vojtyla, [w:] AP II/2, s. 741-748. [Google Scholar]
 11. Exc.mi P. D. Ceslai Falkowski, [w:] AP II/2, s. 651-652. [Google Scholar]
 12. Exc.mi P. D. Ceslai Kaczmarek, [w:] AP II/2, s. 647-649. [Google Scholar]
 13. Exc.mi P. D. Eugenii Baziak, [w:] AP II/2, s. 653-657. [Google Scholar]
 14. Exc.mi P. D. Francisci Barda, [w:] AP II/2, s. 667-668. [Google Scholar]
 15. Exc.mi P. D. Francisci Jedwabski, [w:] AP II/2, s. 732. [Google Scholar]
 16. Exc.mi P. D. Francisci Jop, [w:] AP II/2, s. 689-702. [Google Scholar]
 17. Exc.mi P. D. Francisci Korszynski, [w:] AP II/2, s. 748-749. [Google Scholar]
 18. Exc.mi P. D. Georgii Modzelewski, [w:] AP II/2, s. 697-698. [Google Scholar]
 19. Exc.mi P. D. Henrici Strakowski, [w:] AP II/2, s. 721. [Google Scholar]
 20. Exc.mi P. D. Ignatii Swirski, [w:] AP II/2, s. 672-673. [Google Scholar]
 21. Exc.mi P. D. Ioannis Czerniak, [w:] AP II/2, s. 713-720. [Google Scholar]
 22. Exc.mi P. D. Ioannis Jaroszewicz, [w:] AP II/2, s. 728-729. [Google Scholar]
 23. Exc.mi P. D. Ioannis K. Lorek, [w:] AP II/2, s. 669-671. [Google Scholar]
 24. Exc.mi P. D. Iosephi Drzazga, [w:] AP II/2, s. 760-763. [Google Scholar]
 25. Exc.mi P. D. Ladislai Suszynski, [w:] AP II/2, s. 763-765. [Google Scholar]
 26. Exc.mi P. D. Luciani Bernacki, [w:] AP II/2, s. 733-741. [Google Scholar]
 27. Exc.mi P. D. Michaelis Blecharczyk, [w:] AP II/2, s. 722-728. [Google Scholar]
 28. Exc.mi P. D. Petri Dudziec, [w:] AP II/2, s. 689-691. [Google Scholar]
 29. Exc.mi P. D. Petri Golebiowski, [w:] AP II/2, s. 749-751. [Google Scholar]
 30. Exc.mi P. D. Sigismundi Choromanski, [w:] AP II/2, s. 752-753. [Google Scholar]
 31. Exc.mi P. D. Stanislai Czajka, [w:] AP II/2, s. 691-694. [Google Scholar]
 32. Exc.mi P. D. Stanislai Jakiel, [w:] AP II/2, s. 765-767. [Google Scholar]
 33. Exc.mi P. D. Taddei P. Zakrzewski, [w:] AP II/2, s. 658-659. [Google Scholar]
 34. Exc.mi P. D. Thomae Wilczynski, [w:] AP II/2, s. 753-757. [Google Scholar]
 35. Exc.mi P. D. Venceslai Majewski, [w:] AP II/2, s. 706-707. [Google Scholar]
 36. Exc.mi P. D. Vladimiri B. Jasiński, [w:] AP II/2, s. 707-711. [Google Scholar]
 37. Exc.mi P. D. Zdzislaw Golinski, [w:] AP II/2, s. 644-647. [Google Scholar]
 38. Litterae, quibus Exc.mi Episcopi et Praelati rogantur communicare suas animadversationes, consilia et vota circa res et argumenta quae in futuro Concilio Oecumenico tractari poterunt, [w:] Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series I (Antepraeparatoria), vol. II Consilia et vota episcoporum ac praelatorum, pars I: Europa. Anglia – Austria – Belgium – Dania – Finnia – Galia – Gedanum – Germania, Vaticanis 1960, s. X-XI. [Google Scholar]
 39. Litterae, quibus Exc.mi Praesules, quorum responsio ad hanc diem non pervenit, rogantur respondere intra mensem aprilem h.a., [w:] Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series I (Antepraeparatoria), vol. II Consilia et vota episcoporum ac praelatorum, pars I: Europa. Anglia – Austria – Belgium – Dania – Finnia – Galia – Gedanum – Germania, Vaticanis 1960, s. XIII. [Google Scholar]
 40. Sobór Trydencki, Sesja 22, Nauka i kanony o Najświętszej ofierze mszy świętej, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. IV, Baron A., Pietras H. (opr.), Kraków 2005, s. 637-647. [Google Scholar]
 41. Bejze B., Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000. [Google Scholar]
 42. Brzeziński D., Mszał jako księga liturgiczna: geneza i ewolucja, „Teologia i człowiek” 44 (2018) 4, s. 57-77. [Google Scholar]
 43. Brzeziński D., Obrzędy chrześcijańskiego wprowadzenia dorosłych – księga wciąż nie odkryta, „Łódzkie Studia Teologiczne” 26 (2017) 2, s. 123-134. [Google Scholar]
 44. Durak A., Historyczno-teologiczne aspekty błogosławieństw, „Seminare” 11 (1995), s. 21-36. [Google Scholar]
 45. Grochocki J., Z dziejów officium divinum, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 5 (1952), s. 53-68. [Google Scholar]
 46. Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999. [Google Scholar]
 47. Nadolski B., Liturgika, t. 4, Eucharystia, Poznań 1992. [Google Scholar]
 48. Pastuszko M., Post eucharystyczny, „Prawo kanoniczne” 29 (1986) 1-2, s. 185-201. [Google Scholar]
 49. Sławiński H., Znaczenie lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie, „Studia Włocławskie” 6 (2003), s. 386-403. [Google Scholar]
 50. Śpikowski W., Aktualne znaczenie słów konsekracyjnych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 5-6 (1948), s. 305-314. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.