Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia prawnicze

Współpraca proboszcza i wikariusza w parafii w świetle prawodawstwa II Synodu częstochowskiego. Cz. I

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.241-257  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

W Kościele katolickim, obok ustaw powszechnych, które regulują życie osób wierzących w jednakowy sposób na całym świecie, istnieją również normy o charakterze partykularnym, stanowiące najczęściej uszczegółowienie prawa powszechnego i dostosowanie go do rzeczywistości konkretnej diecezji. Jednym z przykładów przepisów o charakterze partykularnym jest prawodawstwo synodalne.

W niniejszym artykule zastanie dokonana analiza przepisów II Synodu diecezji częstochowskiej regulujących stosunki pomiędzy proboszczem i wikariuszem współpracującymi w obrębie jednej parafii. Pierwsza część artykułu obejmuje ogólną charakterystykę relacji pomiędzy duszpasterzami oraz zagadnienie przysługującego im czasu odpoczynku. Praca jest częścią dłuższego opracowania, które znajdzie dopełnienie w kolejnym artykule.

Bibliografia

 1. Aneks 13. Współpraca proboszcza i wikariusza w parafii, w: II Synod diecezji częstochowskiej, Z. Wajzner i in. (red.), Częstochowa 1987, s. 255-259. [Google Scholar]
 2. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali episcoporum munere in Ecclesia „Christus Dominus”, 30, 3, [w:] https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_lt.html [dostęp: 08.05.2022] [Google Scholar]
 3. Dekret zamykający prace II Synodu diecezji częstochowskiej i zatwierdzający jego uchwały, w: II Synod diecezji częstochowskiej, Z. Wajzner i in. (red.), Częstochowa 1987, s. 21. [Google Scholar]
 4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. [Google Scholar]
 5. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. [Google Scholar]
 6. Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów „Christus Dominus”, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, deklaracje, dekrety, Poznań 2002, s. 236-258. [Google Scholar]
 7. Arrieta J., Tytuł VIII. Władza rządzenia, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, P. Majer (red.), Kraków 2011, s. 150-163. [Google Scholar]
 8. Burczak K., Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania, „Studia prawnicze KUL” 2(66)2016, s. 7-32. [Google Scholar]
 9. Dyda K., Urząd proboszcza i wikariusza w kodyfikacjach prawa Kościoła łacińskiego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 44/2 (3/2018), s. 60-71. [Google Scholar]
 10. Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 1957. [Google Scholar]
 11. Kalbarczyk A., Celebracja homilii w kontekście celebracji eucharystii i niedzieli, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2012, s. 63-80. [Google Scholar]
 12. Kołodziej M., Urząd wikariusza parafialnego. Współpraca i autonomia w posługiwaniu duszpasterskim, „Kościół i prawo” 5(18)2016, nr 1, s. 9-31. [Google Scholar]
 13. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985. [Google Scholar]
 14. Pawluk T., Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego, „Prawo kanoniczne” 34(1991) 1-2, s. 25-36. [Google Scholar]
 15. Sztafrowski E., Wikariusze parafialni w prawie kodeksowym, „Prawo kanoniczne” 34(1991) nr 2, s. 55-85. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.