African Cultural Identity in the light of the Theology of InculturationAbstrakt

Christ’s redemptive work on earth was carried out within human cultural environment and societal experiences. This is the import of the ‘Word was made flesh, and dwelt among us’ (cf. Jn 1:14).  As such, Vatican II Council’s world-church vision suggests an ecclesiology that places much emphasis on the local Church with its cultural tinctures. In other words, the proclamation of the Gospel, involves, in its very nature, the development of a process of “inculturation” since the Gospel cannot be preached in a vacuum. This paper is anchored on the inseparability of human culture from his identity as a person. It therefore posits that proper and more rewarding evangelization of any group of people can be better achieved when such is done from the background of their cultural identity. This is the basis for theology of inculturation which deals with the effort of the Church to integrate the Gospel of Christ within the ambience of different cultural settings. The ideas expressed here come mainly from Igbo cultural background. The concept of African world views sets the tone of the paper.

Słowa kluczowe

African ontology; Culture; Inculturation; Worldviews; Traditional Religion; Evangelization; cultural identity; theology of inculturation

Azevedo Marcello: Challenges to Inculturated Evangelization, in, Trends in Mission: towards the 3rd millennium, eds. William Jenkinson, Helene O’Sullivan. New York: Orbis Books, 1991.
Bediako Kwame: Christianity in Africa: The Renewal of a non-western Religion, New York: Orbis Books, 1995.
Dulles Avery: Church and Society: The Laurence J. McGinley Lectures 1988-2007, New York: Fordham University Press, 2008, 148.
Ekechukwu Alexander: Theology of Religions and the theological problematic of inculturation, in: Religion and African Culture, ed. Elochukwu Uzukwu, Nigeria: Spiritan Publications, 1988.
Ekwunife Augustine: Consecration in Igbo Traditional Religion, Enugu: Snaap Press, 1990.
Gallagher, M.P: Clashing symbols: An Introduction to Faith and Culture, London: DLT, 1997
Flannery Austin: Ad Gentes Divinitus, Philippines: Daughters of St Paul Press, 1984
John Paul II: Papal Message: A Collection of Speeches, Nigeria: Published by the National Committee on Papal Visit, Nigeria 1982, pp. 39-40.
Mbefo Luke: Towards a Mature African Christianity, Nigeria: Spiritan Publications, 1989.
Mbiti John: African Religions and Philosophy, London: Heinemann Press, 1970.
Mesa Jose M. de: Inculturation as Pilgrimage, New York: Orbis Books, 2012.
Metuh Emefie I: African Inculturation Theology: Africanizing Christianity, Nigeria: Imico Press, 1996.
Metuh Emefie I: African Religions in Western Conceptual Schemes: the problem of interpretation, Nigeria: Imico Press, 1991.
Oborji Francis: Concepts of Mission: the evolution of contemporary Missiology, Maryknoll, New York: Orbis Books, 2006.
Olaniyan Richard: African History and Culture, Nigeria: Longman Publishers, 1982
Paul VI: Evangelii Nuntiandi, 1975.
Rahner Karl: Basic Theological Interpretation of the Vatican II Council, London: Longman and Todd, 1981.
Schineller, P. A Handbook on Inculturation, Paulist Publications, New York 1990, p. 98.
Schreiter, Robert J: Missiology’s Future at the Intersection of the Intercultural and the Interreligious, in: Mission and Culture, ed. Stephen B. Bevans, New York: Orbis Books, 2012.
Schroeder P. Roger: What is the Mission of the Church? New York: Orbis Books, 2010.
Shorter Aylward: Inculturation in Africa – The way Forward, in: Mission and Culture, ed. Stephen Bevans, New York: Orbis Books, 2012.
Walligo, J: Inculturation: Its meaning and Urgency, St Paul Publications, Kenya 1996, p. 11.
Pobierz

Opublikowane
2019-01-03


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Ikemefuna Iloh, T. (2019). African Cultural Identity in the light of the Theology of Inculturation. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 39-52. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1703

Theodore Ikemefuna Iloh  frtheoilo@gmail.com
KUL  Nigeria
https://orcid.org/0000-0002-9844-7032


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.