Post − wspólne dobro chrześcijanAbstrakt

Biblijnie ugruntowana praktyka postu nie znalazła jeszcze należnego sobie miejsca w dokumentach ekumenicznych. Jest jednak środkiem, który mógłby łączyć podzielonych chrześcijan w dobrach duchowych. Post doskonale wpisuje się w ramy „ekumenizmu duchowego”, który zakłada wewnętrzną przemianę i prawdziwe umartwienie wraz z modlitwą. Skoro chrześcijanie nie mogą jeszcze w pełni razem uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, mogą zjednoczyć się we wspólnym poście, który w ten sposób nabierze wymiaru postu prawdziwie „eucharystycznego”. Post może być wyrazem głodu jedności, tęsknoty za jednością, która stanie się faktem wraz z powrotem Pana. Artykuł przedstawia post z perspektywy rzymskokatolickiej, prawosławnej, ewangelickiej i z punktu widzenia nowych nurtów życia chrześcijańskiego, celem odnalezienia właściwego wyrazu dla jego ekumenicznej praktyki.


Słowa kluczowe

ekumenizm; jedność chrześcijan; post

Armogath J.-R., Post w tradycji biblijnej i talmudycznej, „Communio”34 (2014)4, s. 15-22. [Google Scholar]
Baab L. M., Jak pościć? O chrześcijańskiej praktyce postu, Kraków 2016. [Google Scholar]
Barbarić S., Guzik R., Dąbrowska E., Dlaczego warto pościć? Kraków 2014. [Google Scholar]
Caseau B., Chrześcijańska praktyka postu w starożytności oraz we wczesnym średniowieczu, „Communio”34 (2014)4, s. 24-37. [Google Scholar]
Descourtieux P., Post i jałmużna w kazaniach św. Leona Wielkiego, „Communio”34 (2014)4, s. 39-55. [Google Scholar]
Dokumenty przyjęte przez Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej, „Cerkiewny Wiestnik” 2016, nr 4, s. 29-33. [Google Scholar]
Franklin J., Post. Jak doświadczać życiowych przełomów, Ustroń 2012. [Google Scholar]
Grün A., Post − modlitwa ciała i duszy, Tyniec 2008. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia” [1984 r.], w: Adhortacje Ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 191-267. [Google Scholar]
Jędraszek J., Uzdrowienie przez post – rekolekcje z Postem Daniela, „Communio”34 (2014) 4, s. 84-87. [Google Scholar]
Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994. [Google Scholar]
Kasper W., L’ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione, Roma 2006. [Google Scholar]
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002. [Google Scholar]
Księgi wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999. [Google Scholar]
Lemaitre E., Lemaitre D., Jak dobrze pościć, Kraków 2008. [Google Scholar]
Misiurek J., Post. W teologii katolickiej, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, k. 63-64. [Google Scholar]
Moga I., Post, liturgia, eschatologia – ujęcie prawosławne, „Communio”34 (2014)4, s. 56-73. [Google Scholar]
Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 marca 1993 r., w: Ekumenizm dla ewangelizacji, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, Lublin 2015, s. 191-302. [Google Scholar]
Paprocki H., Post. W teologii wschodniej, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, k. 64-65. [Google Scholar]
Pawłowski S., Post i zdrowie, „Communio”34 (2014) 4, s. 5-7. [Google Scholar]
Rosik M., Post. W Biblii, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, k. 61-63. [Google Scholar]
Ryś G., Rekolekcje. Modlitwa, post, jałmużna, Kraków 2013. [Google Scholar]
Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie, w: Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986, s. 203-218. [Google Scholar]
Vogüé A. de, Kochać post, Tyniec 2015. [Google Scholar]
Wróbel J., Piękno i post. Hildegardy z Bingen całościowa wizja postu, „Communio”34 (2014)4, s. 75-83. [Google Scholar]
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów (Ps 61, 2-3), w: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. II, Poznań 2017, s. 73-75. [Google Scholar]
Zaremba M., Boży skalpel. Uzdrowienie postem, Kraków 2018. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Brzezińska, E. (2019). Post − wspólne dobro chrześcijan. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 41-54. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2133

Edyta Brzezińska  edytabrzezinska.mail@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3461-5719

Edyta Brzezińska – mgr lic. teologii, doktorantka w Sekcji Ekumenicznej KUL, adres e-mail: edytabrzezinska.mail@gmail.com

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.