Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia systematyczna

Post − wspólne dobro chrześcijan

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Biblijnie ugruntowana praktyka postu nie znalazła jeszcze należnego sobie miejsca w dokumentach ekumenicznych. Jest jednak środkiem, który mógłby łączyć podzielonych chrześcijan w dobrach duchowych. Post doskonale wpisuje się w ramy „ekumenizmu duchowego”, który zakłada wewnętrzną przemianę i prawdziwe umartwienie wraz z modlitwą. Skoro chrześcijanie nie mogą jeszcze w pełni razem uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, mogą zjednoczyć się we wspólnym poście, który w ten sposób nabierze wymiaru postu prawdziwie „eucharystycznego”. Post może być wyrazem głodu jedności, tęsknoty za jednością, która stanie się faktem wraz z powrotem Pana. Artykuł przedstawia post z perspektywy rzymskokatolickiej, prawosławnej, ewangelickiej i z punktu widzenia nowych nurtów życia chrześcijańskiego, celem odnalezienia właściwego wyrazu dla jego ekumenicznej praktyki.

Bibliografia

Armogath J.-R., Post w tradycji biblijnej i talmudycznej, „Communio”34 (2014)4, s. 15-22.
Baab L. M., Jak pościć? O chrześcijańskiej praktyce postu, Kraków 2016.
Barbarić S., Guzik R., Dąbrowska E., Dlaczego warto pościć? Kraków 2014.
Caseau B., Chrześcijańska praktyka postu w starożytności oraz we wczesnym średniowieczu, „Communio”34 (2014)4, s. 24-37.
Descourtieux P., Post i jałmużna w kazaniach św. Leona Wielkiego, „Communio”34 (2014)4, s. 39-55.
Dokumenty przyjęte przez Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej, „Cerkiewny Wiestnik” 2016, nr 4, s. 29-33.
Franklin J., Post. Jak doświadczać życiowych przełomów, Ustroń 2012.
Grün A., Post − modlitwa ciała i duszy, Tyniec 2008.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia” [1984 r.], w: Adhortacje Ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 191-267.
Jędraszek J., Uzdrowienie przez post – rekolekcje z Postem Daniela, „Communio”34 (2014) 4, s. 84-87.
Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994.
Kasper W., L’ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione, Roma 2006.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
Księgi wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999.
Lemaitre E., Lemaitre D., Jak dobrze pościć, Kraków 2008.
Misiurek J., Post. W teologii katolickiej, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, k. 63-64.
Moga I., Post, liturgia, eschatologia – ujęcie prawosławne, „Communio”34 (2014)4, s. 56-73.
Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 marca 1993 r., w: Ekumenizm dla ewangelizacji, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, Lublin 2015, s. 191-302.
Paprocki H., Post. W teologii wschodniej, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, k. 64-65.
Pawłowski S., Post i zdrowie, „Communio”34 (2014) 4, s. 5-7.
Rosik M., Post. W Biblii, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, k. 61-63.
Ryś G., Rekolekcje. Modlitwa, post, jałmużna, Kraków 2013.
Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie, w: Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986, s. 203-218.
Vogüé A. de, Kochać post, Tyniec 2015.
Wróbel J., Piękno i post. Hildegardy z Bingen całościowa wizja postu, „Communio”34 (2014)4, s. 75-83.
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów (Ps 61, 2-3), w: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. II, Poznań 2017, s. 73-75.
Zaremba M., Boży skalpel. Uzdrowienie postem, Kraków 2018.

Downloads

Download data is not yet available.