Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 120 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Nekropolia rodu Kochanowskich

 • Agata Skała
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.120.31-95  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2013

Abstrakt

Późnogotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu swój prestiż zawdzięcza rodzinie literackiej związanej z Sycyną i Czarnolasem. Dwie kaplice wybudowane dzięki fundacji rodu Kochanowskich (jedna ufundowana przez bratanka poety – Adama, sędziego lubelskiego, druga – przez wnuczkę wieszcza czarnoleskiego Zuzannę Wołucką) oraz fakt, że kaplica została rodzinną nekropolią nadało kościołowi ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski. Marmurowe epitafium z wizerunkiem Jana Kochanowskiego, zawierające niezwykle ciekawą symbolikę, od wieków przyciągało wielu miłośników poezji, zasłużonych gości (np. Stanisław August Poniatowski, który odwiedził grób autora Epigramów w 1787 r.) oraz młodzież odwiedzającą to miejsce w trakcie wycieczek szkolnych.

Bibliografia

 1. Borowy Wacław, Kamienne rękawiczki [w:] Studia i rozprawy, t.1, Wrocław1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (pierwodruk w: "Wiadomości Literackie" 1930, nr 25). [Google Scholar]
 2. Bosek Kazimierz, Sekret postaci w marmurze, "Literatura" 1978, nr 4. [Google Scholar]
 3. Cieślak Katarzyna, Kościół-cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.), Gdańsk1992, Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. [Google Scholar]
 4. Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, t. 2, Kraków 1864. [Google Scholar]
 5. Dzierżykray-Rogalski Tadeusz, W sprawie czaszki Jana Kochanowskiego, "Problemy" 1979, nr 8. [Google Scholar]
 6. Dzierżykray-Rogalski T., Wierciński A., Czaszka i portret Jana Kochanowskiego, "Przegląd Antropologiczny" 1980, t. 46, z. 1, s. 173-179. DOI: https://doi.org/10.18778/1898-6773.46.1.13 [Google Scholar]
 7. Fredro-Boniecka Maria, Podobizny Jana Kochanowskiego w krakowskich zbiorach graficznych, "Silva Rerum" 1930, t. V. [Google Scholar]
 8. Gacki Józef, O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacjach. Kilkanaście pism urzędowych, Warszawa1869. [Google Scholar]
 9. Cochanoviana. Źródła urzędowe do biografii Jana Kochanowskiego, oprac. Garbaczowa Maria, Urban Wacław t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław1985. [Google Scholar]
 10. Gąsiorowska Maria, Toruński portret mieszczański 1500-1850 (katalog wystawy), Muzeum Okręgowe, Toruń 1955. [Google Scholar]
 11. Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II na uroczystość pogrzebu Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, "Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej", 1984, R. 77, nr 1-2, s. 194-195. [Google Scholar]
 12. Jastrzębowski Szczęsny, Kaplica Kochanowskich w Zwoleniu, "Tygodnik Ilustrowany" 1900, nr 50, s. 990-991. [Google Scholar]
 13. Korolko Mirosław, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 14. Kubiak Zygmunt, Brewiarz Europejczyka, Biblioteka „Więzi”, Warszawa1996. [Google Scholar]
 15. Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), wyd. Leszczyńska-Skrętowa Zofia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968. [Google Scholar]
 16. Lustracja województwa sandomierskiego 1789, cz. 2: Powiat radomski, wyd. Madurowicz-Urbańska Helena, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław-Warszawa 1967. [Google Scholar]
 17. Mercier Andre, Sztuka i odpowiedzialność [w:] Ethos sztuki, red. Maria Gołaszewska PWN Warszawa-Kraków1985. [Google Scholar]
 18. Myśliński Kazimierz, Zwoleń w średniowieczu. Geneza miasta na tle przeobrażeń Puszczy Radomskiej [w:] Zwoleń. Dzieje miasta i ziemi, red. Kazimierz Myśliński, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lublin 1976, s. 15-61. [Google Scholar]
 19. Naruszewicz Adam, Diariusz podróży J. K. Mci na Ukrainę roku 1787, Warszawa 1805. [Google Scholar]
 20. Nieznanowski Stefan, Dynastia literacka Kochanowskich [w:] Zwoleń. Dzieje miasta i ziemi, red. Kazimierz Myśliński, Lublin 1976, s. 333-347. [Google Scholar]
 21. Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. Ochmański Władysław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1963. [Google Scholar]
 22. Pelc Janusz, Jana Kochanowskiego „pieśni... nad złoto droższe”, "Miesięcznik Literacki" 1979, nr 1, s. 71-73. [Google Scholar]
 23. Plenkiewicz Roman, Jan Kochanowski, jego ród, żywot i dzieła, Warszawa 1884. [Google Scholar]
 24. Plenkiewicz Roman, Z wycieczki do Zwolenia i Czarnolasu, "Tygodnik Powszechny" 1885, nr 2, s. 21-23. [Google Scholar]
 25. Proust Marcel, W poszukiwaniu straconego czasu, cz. 1: W stronę Swanna, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa1992. [Google Scholar]
 26. Rymarkiewicz Jan, Kolebka, dom i grób Jana Kochanowskiego, czyli Sycyna, Czarnolas i Zwoleń, Poznań1880. [Google Scholar]
 27. Skała Agata, O uśmiechu na epitafium, "Sztuka Sakralna" 2003, nr 4, s. 44-45. [Google Scholar]
 28. Szczygieł Ryszard, Śmierć Jana Kochanowskiego przyczyną powstania dzieła Klonowica [w:] Wstęp do: S. F. Klonowic, Żale nagrobne, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin1988. [Google Scholar]
 29. Szczygieł Ryszard, Okoliczności śmierci i pogrzebu Jana Kochanowskiego [w:] Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci, red. Stefan Nieznanowski, Jerzy Święch, Wydawnictwo UMCS Lublin 1991, s. 211-219. [Google Scholar]
 30. Święch Zbigniew, Skarby tysiąca lat, Wydawnictwo Wawelskie, Kraków1993. [Google Scholar]
 31. Talko-Hryncewicz Julian, Wrzosek Adam, „Czaszka Jana Kochanowskiego” w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie (notatka antropologiczna), "Przegląd Antropologiczny"1927, t. II, z. 1, s. 1-9. [Google Scholar]
 32. Trelińska Barbara, Epigrafika w kręgu Jana Kochanowskiego [w:] Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci, red. Stefan Nieznanowski, Jerzy Święch, Wydawnictwo UMCS Lublin 1991, ss. 201-209. [Google Scholar]
 33. Urban Wacław, Nie każdy Kochanowski był poetą (szesnastowieczni imiennicy Jana z Czarnolasu), "Ruch Literacki" 1980, z. 2. [Google Scholar]
 34. Wilk W., ks., Proch jego kości nie został wzgardzony (Pogrzeb Jana Kochanowskiego w 400 rocznicę śmierci) [w:] "Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej" 1984, nr 1-2. [Google Scholar]
 35. Wiśniewski Jan, ks., Jan Kochanowski w czterechsetlecie urodzin 1530-1930 "Rocznik Diecezji Sandomierskiej na 1930 rok", Radom 1930, S. II. [Google Scholar]
 36. Wrzosek Adam, W sprawie autentyczności czaszki Jana Kochanowskiego w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie (notatka antropologiczna), "Przegląd Antropologiczny" 1933, t. 7, z. 3-4. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.