Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 Nr 2 (2022): Our Past

Artykuły

Polonica in „Registrum Equitum Sancti Sepulchri” (1561-1848)

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.2.135-156  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The Registrum Equitum Sancti Sepulchri is a valuable source for presenting the contacts of Poles with the Holy Land in the years 1561-1848. On the pages of this book, you can find information about approximately 1,590 people who took part in the fitting ceremony for knights of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Fifteen of them refer to the Polish Order of the Holy Sepulchre. To demonstrate their presence in the book, one should take into account the historical and geographical location of Poland at that time. Index equites can be inconsistent. Generally, information about the nominees includes: noble titles, public or ecclesiastical positions, family affiliation, origin. It happens, however, that data on knights has been reduced to a minimum. Before the liber began to be maintained, notes were made about the people knighted. It is estimated that, in the years 1348-1560, 817 knights were fitted. However, it is not known how many people more precisely enlisted under the banner of the Knights of the Holy Sepulchre until 1560, because these notes were confiscated by the Turkish authorities. Although, on the basis of available sources, it is possible to reconstruct the list created during this period. Based on the registrum equitum, it is impossible to determine how many citizens of the Commonwealth received the title eques Sancti Sepulchri, because the Franciscan monks did not register every knighthood. This is evidenced by the examples contained in this article. It should be noted that the title eques hierosolymitanus was used not only by the knights of the Holy Sepulchre. This title was also claimed by other orders: the Knights of Malta, the Knights of Jerusalem from the Order of Saints Maurice and Lazarus, or the Knights of the Order of the Golden Fleece. The author of the article did not make use of the entire transcription made by Father Michele Piccirillo, OFM in the book Registrum Equitum SSmi Sepulchri D.N.J.C. (1561-1848), but the photocopies of the originals included in this publication, because he noticed that the above edition does not meet editorial criteria, and contains many inaccuracies. However, the publisher should be thanked for publishing the said register together with photocopies of the manuscript.

Bibliografia

 1. Canon Pietro Casola’ Pilgrimage to Jerusalem in the Year 1494, trans. from Italian by M. Margaret Newett, Manchester 1907. [Google Scholar]
 2. Chateaubriand F-R. de, Opis podróży z Paryża do Jerozolimy, by P. Hertz, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 3. Chronografia albo Dziejopis Żywiecki, ed. S. Grodziski, I. Dwornicka, Żywiec 1987. [Google Scholar]
 4. Dziennik podróży Jana Tarnowskiego do Ziemi Świętej z 1518 r., trans. R. Sawa, by D. Chemperek, „Odrodzenie i Reformacja”, 49 (2005), pp. 181-194. [Google Scholar]
 5. Itinerarium Guilielmi de Boldensele, ed. C. L. Grotefend, „Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen”, (1855), pp. 236-286. [Google Scholar]
 6. Navis peregrinorum: ein Pilgerverzeichnis aus Jerusalem von 1561 bis 1695: mit Angaben über Pilger aus Deutschland, England, Frankreich, Italien und den Niederlanden, sowie aus anderen europäischen und aussereuropäischen Ländern, ed. B. Zimolong, Köln 1938. [Google Scholar]
 7. Radziwiłł M. K. „Sierotka”, Podróż do Ziemi Świętej. Syrii i Egiptu 1581-1584, by L. Kukulski, Warszawa 1962. [Google Scholar]
 8. Registrum Equitum SSmi Sepulchri D.N.J.C. (1561-1848). Monoscritti dell’Archivo storico della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, ed. M. Piccirillo, Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 46, Jerusalem-Milano 2006. [Google Scholar]
 9. Troilo von F. F., Orientalische Reise Beschreibung, Dresden 1733. [Google Scholar]
 10. Baczkowski K., Mikołaj Rozembarski, PSB, 32, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, pp. 384-387. [Google Scholar]
 11. Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856. [Google Scholar]
 12. Barycz H., Z zagadnień podróżnictwa polskiego w dawnych wiekach, „Przegląd Współczesny”, 10 (1938), pp. 66-84. [Google Scholar]
 13. Bogucki A., Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu: przyczynki do historii ustroju społecznego, Włocławek 2001. [Google Scholar]
 14. Boniecki A., Herbarz Polski, vol. 1-16, Warszawa 1899-1913. [Google Scholar]
 15. Horain Cz., Na tropie Polaków w Ziemi Świętej. Rejestr pielgrzymów i po-dróżników polskich do Ziemi Świętej przybyłych w latach 1845-1921; 1931-1947, by M. Kłakus, Katowice-Toulon 2022. [Google Scholar]
 16. Bystroń J. S., Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie 1147-1914, Kraków 1930. [Google Scholar]
 17. Dachnowski J. K., Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995. [Google Scholar]
 18. Gapski H., Wstępny wykaz polskich rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie (do XIX w. włącznie), in: Zwierzchnictwo w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, red. U. Przymus, J. Kamiński, Katowice 2008, pp. 136-137. [Google Scholar]
 19. Golichowski N., Ze Ziemi Świętej: polscy rycerze Grobu Pańskiego, „Tygodnik Katolicki”, 23 (1892), pp. 179-180. [Google Scholar]
 20. Freytag H., Preuβische Jerusalempilger von 14. bis 16. Jahrhundert, „Archiv für Kultur-Geschichte“, 3 (1905), pp. 129-154. [Google Scholar]
 21. Indice onomastico, w: Registrum Equitum…, pp. 419-437. [Google Scholar]
 22. Kamann J., Die Pilgerfahrten Nürnberger Bürger nach Jerusalem im. 15 Jahrhundert, [Google Scholar]
 23. „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg“, 2 (1880), pp. 78-163. [Google Scholar]
 24. Kaniewska I., Latalski Janusz, PSB, 16, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, pp. 563-565. [Google Scholar]
 25. Kawalerowie Grobu Św. Polacy, „Krzyż”, 23 (1867), pp. 186. [Google Scholar]
 26. Klim S., Rycerze Grobu Bożego, „Perła Misji”, 15 (1988), pp. 23-24. [Google Scholar]
 27. Konarski S., Platerowie, Buenos Aires-Paris 1967. [Google Scholar]
 28. Korwin S. A., Stosunki Polski z Ziemią Świętą, Warszawa 1958. [Google Scholar]
 29. Kościelna J. A., Pomorzanie w Ziemi Świętej (do końca XVI w.). Rekonesans badawczy, „Stargardia”, 10 (2015), pp. 131-148. [Google Scholar]
 30. Kotarski H., Lanckoroński Przecław, PSB, 16, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, pp. 449-450. [Google Scholar]
 31. Kowalska H., Pieniążek Prokop, PSB, 26, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, pp. 106-108. [Google Scholar]
 32. Kowalska H., Pudłowski Melchior, PSB, 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, pp. 342-344. [Google Scholar]
 33. Kurtyka J., Latyfundium tęczyńskie: dobra i właściciele (XIV-XVII w.), Kraków 1999. [Google Scholar]
 34. L’archivo storico della Custodia di Terra Santa (1230-1970), vol. 2, ed. A. Maiarelli, Milano 2012. [Google Scholar]
 35. Lemmens L., Collectanea ex Archivo Hierosolymitano deprompta, ed. G. Golubovich, Quaracchi 1933. [Google Scholar]
 36. Lenczewski O., Polonica w księdze pielgrzymów jerozolimskich – Navis peregrinorum (1561-1695), „Nasza Przeszłość”, 132 (2019), pp. 95-111. [Google Scholar]
 37. Lubczyński M., Pielas J., Szydłowiecki Krzysztof, PSB, 49, Warszawa-Kraków 2014, pp. 551-566. [Google Scholar]
 38. Lulewicz H., Sapieha Mikołaj z Kodniu h. Lis, PSB, 35, Warszawa-Kraków 1994, pp. 116-120. [Google Scholar]
 39. Lulewicz H., Skorulski Andrzej, PSB, 38, Warszawa 1997-1998, pp. 269-270. [Google Scholar]
 40. Lulewicz H., Sołtan Aleksandrowicz, PSB, 40, Warszawa-Kraków 2000-2001, pp. 341-343. [Google Scholar]
 41. Łątka J. S., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i w Republice Turcji, ed. 2, revised, Kraków 2015. [Google Scholar]
 42. Manikowska H., Jerozolima-Rzym-Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008.f [Google Scholar]
 43. Mańkowski A., Pielgrzymki Pomorzanw wiekach średnich, Pelpin 1935. [Google Scholar]
 44. Migoń K., Podróże Ślązaków na Wschód, „Kwartalnik Opolski”, 2 (1966), pp. 31-49. [Google Scholar]
 45. Mincer F., Koene-Jaski Jerzy, PSB, 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, p. 256. [Google Scholar]
 46. Mincer F., Konarski Michał, PSB, 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, pp. 467-469. [Google Scholar]
 47. Nagielski M., Sapieha Krzysztof h. Lis, PSB, 35, Warszawa-Kraków 1994, pp. 68-70. [Google Scholar]
 48. Idem, Szemberg Teofil, PSB, 48, Warszawa-Kraków 2012-2013, pp. 127-130. [Google Scholar]
 49. Niesiecki K., Herbarz Polski, ed. J. N. Bobrowicz, vol. 1-10, Lipsk 1839-1845. [Google Scholar]
 50. Orbis latinus oder der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen, by T. G. J. Graesse, F. Benedict, Berlin 1909. [Google Scholar]
 51. Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, ed. K. J. Turowski, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 52. Parma T., Rytíři, dámy a poutníci: Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích, Olomouc 2020. [Google Scholar]
 53. Parola P. L., Registrum Equitum Ssmi Domini Nostri Jesu Christi (1561-1848), „Città del Vaticano”, (2011), pp. 29-32. [Google Scholar]
 54. Pertek J., Polacy na morzach i oceanach, vol. 1, Poznań 1981. [Google Scholar]
 55. Piccirillo M., Introduzione, in: Registrum Equitum…, pp. VII-IX. [Google Scholar]
 56. Pociecha W., Królowa Bona (1494-1557): czasy i ludzie odrodzenia, vol. 2, Poznań 1949. [Google Scholar]
 57. Pogonowski J., Pamiątka po Feliksie Odrowążu Pieniążku, „Miesięcznik Heraldyczny”, 6 (1930), pp. 124-125. [Google Scholar]
 58. Idem, Szabla-batorówka Feliksa Odrowąża Pieniążka, „Broń i Barwa”, 4 (1935), pp. 89-90. [Google Scholar]
 59. Röhricht R., Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Innsbruck 1900. [Google Scholar]
 60. Roth G., „Grób Święty” w Zgorzelcu, in: Kult św. Jakuba Apostoła Większego w Europie Środkowo-Wschodniej, ed. R. Knapiński, Lublin 2002, pp. 269-285. [Google Scholar]
 61. Siarczyński F., Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem, p. 1, Lwów 1858. [Google Scholar]
 62. Słabczyński T., Słownik polskich podróżników i odkrywców, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 63. Spis Polaków, którzy odwiedzili Ziemię Świętą, „Krzyż”, 22 (1867), p. 178. [Google Scholar]
 64. Sudolski Z., Adam Ludwik Michał Sołtan, PSB, 40, Warszawa-Kraków 2001, pp. 344-346. [Google Scholar]
 65. Szulc T., Eques auratus w dawnej Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Lodzensis: Folia Iuridica”, 38 (1988), pp. 59-96. [Google Scholar]
 66. Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, vol. 1-16, Warszawa 1904-1938. [Google Scholar]
 67. Wejnert A., Kawalerowe złotéj ostrogi w Polsce do XIX w., Warszawa 1879. [Google Scholar]
 68. Zimolong B., Schlesische Pilger im Hl. Lande 1561-1695, Breslau 1938. [Google Scholar]
 69. Żytkowicz L., Lisowski Józef, PSB,17, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, pp. 473-474.. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.