Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

The Principle of Multi-Level Governance as an Instrument of Democratization of Decision-Making in the European Union

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-21  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The principle of multi-level governance significantly affects the quality of decisionmaking in the European Union. By distributing authority across governance levels, and increasing participation of governmental actors and non-state actors (entrepreneurs, citizens, non-governmental organizations) in EU decision-making, MLG contributes to the democratic legitimacy of decisions made by the EU. Importantly, the principle of multi-level governance has evolved gradually. On the one hand, it was promoted by the EU legislation, and on the other, embraced and supported by lobby groups representing various interests at the EU level.

References

 1. Barcz, Jan. 2010. Ustrój Unii Europejskiej. Ed. 2. Warsaw: Instytut Wydawniczy EuroPrawo. [Google Scholar]
 2. Bogucki, Olgierd, and Stanisław Czepita. 2008. System prawny a porządek prawny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 3. Borburska, Olga. 2018. “Jak jednoczyła się Europa – geneza integracji europejskiej.” In Unia Europejska. Istota. Szanse. Wyzwania, edited by Latoszek Ewa, Magdalena Proczek, Aleksandra Szczerba–Zawada, et al., 13–48. Warsaw: CeDeWu sp. z o.o. [Google Scholar]
 4. Danel, Łukasz. 2009. “Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 803:109–10. [Google Scholar]
 5. Dubowski, Tomasz. 2010. Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej. Warsaw: Instytut Wydawniczy EuroPrawo. [Google Scholar]
 6. Galster, Jan. 2010. Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora. [Google Scholar]
 7. Garniszewski, Leszek. 2013. “Lobbing w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej.” In Oddziaływanie na procesy decyzyjne Unii Europejskiej. Podręcznik dla członków i zastępców członków Komitetu Regionów, edited by Jan Majchrowski, 25–100. Warsaw: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 8. Gniadzik, Magdalena. 2018. Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Grzeszczak, Robert. 2014. “Dobre rządy i kryzys Unii Europejskiej.” Prawo Europejskie w Praktyce 2 (116):7–14. [Google Scholar]
 10. Korycka, Milena. 2007. “Zasady prawa.” Jurysta 8:3. [Google Scholar]
 11. Kubin, Tomasz. 2014. Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 12. Kuligowski, Rafał. 2019. “25 years of the Committee of the Regions and its impact on the legislative process of the European Union. Remarks in the light of the concept of multilevel governance in the EU.” The Copernicus Journal of Political Studies 2:75–87. http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2019.013 [Google Scholar]
 13. Kurczewska, Urszula. 2015. “Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityki publicznej Unii Europejskiej.” Public Policy Studies 1 (5):29–46. [Google Scholar]
 14. Marks, Gary. 1992. “Structural policy in the European Community.” In Europolitics. Institutions and policymaking in the ‘new’ European Communnity, edited by Sbragia Alberta, 191–225. Washington: Brookings Institution Press. [Google Scholar]
 15. Marks, Gary. 1993. “Structural policy and Multi-level governance in the EC.” In The State of the European Community: The Maastricht Debate and Beyond, edited by Alan W. Cafruny, and Glenda G. Rosenthal, 392. Bouder: Pearson Education Limited. [Google Scholar]
 16. Mizera, Kamila. 2014. “Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej.” Folia Iuridica Wratislaviensis 3 (1):87–138. [Google Scholar]
 17. Potorski, Radosław. 2019. Mechanizm partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej. Nowe możliwości kształtowania polityk publicznych w polskim systemie politycznym. Toruń: Adam Marszałek Press. [Google Scholar]
 18. Rhodes, Roderick A. 1997. Understanding Governance, Policy Nerworks, Governance, Reflexivity and Accountability. Maindenhead: Open University Press. [Google Scholar]
 19. Ruszkowski, Janusz. 2019. “Position OLAD in a multi-level governance system of the European Union.” Przegląd Europejski 3:103–20. [Google Scholar]
 20. Sadowski, Paweł. 2014. “Geneza europejskiego rzecznika Praw Obywatelskich.” Studia Iuridica Lublinensia 22:603–29. [Google Scholar]
 21. Urban–Kozłowska, Jadwiga. 2016. “Rekomendacje Europejskiego Komitetu Regionów dla polityki spójności Unii Europejskiej.” Studia i Prace WNEIZ US 46, no. 1:195–203. http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/1–15 [Google Scholar]
 22. Witkowska, Marta. 2015. “Kryzys modelu demokracji w Unii Europejskiej – przyczyny, uwarunkowania, scenariusze rozwoju.” In Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, edited by Konstanty A. Wojtaszczyk, and Jadwiga Nadolska, 119–60. Warsaw: Aspra. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.