Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Concordia or Consent. Catholics Utrisque Ritus of the Lviv Ecclesiastical Province in the Orbit of Canon Law and Customary Regulations

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5127  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

In the area of the Lviv church province the coexistence of Christians of the Greek and Latin traditions had developed for centuries. After the introduction of the church union in the dioceses of Lviv and Przemyśl at the beginning of the 18th century, the entire Christian population found itself within the Catholic Church. Despite the doctrinal community, Catholics of various rites were subject to different religious customs and functioned according to different calendars. During the widespread nationalisation of the local people on the basis of religious traditions, various national identities emerged, becoming more and more radical and hostile to each other. Hence, on the ecclesiastical level, initiatives appeared to alleviate tensions and introduce order and harmony resulting from Christian teaching. Concordia of 1863 was such an attempt at an agreement, which under the canon law consolidated the established customs that had been present in the religious life of Galicia for centuries.

References

 1. Barcik, Józef. 1975. “Obrządek greckokatolicki w Kalwarii Pacławskiej w latach 1668-1945.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 22, no.7:35-42. [Google Scholar]
 2. Bujak, F. 1908. Galicja. Vol. 1: Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo. Lwów-Warszawa: Wydawnictwo Księgarni Altenberga. [Google Scholar]
 3. Fenczak, August S. 1990. “Z dziejów inicjatyw polskich na rzecz uregulowania stosunków między obrządkami Kościoła katolickiego – artykuły arcybiskupa Jana Skarbka z 1714 roku.” In Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu, edited by S. Stępień, vol. 1, 167-80, Przemyśl: Wydawnictwo Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. [Google Scholar]
 4. Gil, Andrzej, and Ihior Skoczylas. 2014. Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795. Lublin-Lwów: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. [Google Scholar]
 5. Glogier, Zygmunt. 1903. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska. [Google Scholar]
 6. Harasimowicz, Michaele. 1862. Annales Ecclesiae Ruthenae gratium et communionem cum S. Sede Romana habentis ritumque Graeco-Slavicum observantis cum singulars respect ad dioeceses Ruthenas Leopoliensem, Premisliensem et Chełmensem. Leopoli: Typis Instituti Rutheni Stauropigiani. [Google Scholar]
 7. Hryniewicz, Wacław. 1995. Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej. Opole: Wydawnictwo św. Krzyża. [Google Scholar]
 8. Jabłonowski, Aleksander. 1912. Historia Rusi Południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Nakład Funduszu Nestora Bucewicza. [Google Scholar]
 9. Jobert, Ambroise. 1994. Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen. [Google Scholar]
 10. Koneczny, Feliks. 1920. O pierwotnej polskości ziemi Chełmskiej i Rusi Czerwonej. Warszawa: nakładem autora. [Google Scholar]
 11. Krasowski, Krzysztof. 1996. Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Poznań: Wydawnictwo Bene Nati. [Google Scholar]
 12. Nitecki, Piotr. 1992. Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych. [Google Scholar]
 13. Obertyński, Zdzisław. 1974. “Unia Ormian polskich.” In Historia Kościoła w Polsce, edited by Bolesław Kumor, and Z. Obertyński, vol. I, part 2, 323-40. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum. [Google Scholar]
 14. Osadczy, Włodzimierz. 1999. Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 15. Osadczy, Włodzimierz. 2000. “Trzecia metropolia lwowska. Z dziejów archidiecezji obrządku ormiańskokatolickiego.” In Polacy w Armenii, edited by Edward Walewander. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 16. Osadczy, Włodzimierz. 2007. Święta Ruś. Idea prawosławia w Galicji. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 17. Osadczy, Włodzimierz. 2011. “Międzyobrządkowe małżeństwa mieszane po pograniczu polsko-ruskim w Galicji w świetle prawa kanonicznego.” Roczniki Nauk o Rodzinie 3(58):155-62. [Google Scholar]
 18. Osadczy, Włodzimierz. 2019. Unia Triplex. Unia Brzeska w tradycji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Radzymin-Warszawa: Wydawnictwo Von Borowiecky. [Google Scholar]
 19. Pawłowski, Stanisław. 1919. Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji. Lwów: Wydawnictwo Książnica Polska. [Google Scholar]
 20. Pulnarowicz, Władysław. 1937. Rycerstwo polskie Podkarpacia (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu). Przemyśl: Wydawnictwo „Pobudki”. [Google Scholar]
 21. Skubiś, Ireneusz. 1977. “Zagadnienie zmiany obrządku od bulli pap. Mikołaja V „Prevenit ad nos” (1448) do wydania Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917).” Częstochowskie Studia Teologiczne 5:271-79. [Google Scholar]
 22. Sobków, Michał. 1999. Koropiec nad Dniestrem. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [Google Scholar]
 23. S[zeptycka], Jadwiga. 1926. W kościele i w cerkwi. Praktyczny wykład obrządków rzymskiego i greckiego. Kraków: Nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów. [Google Scholar]
 24. Śliwa, Tadeusz. 1979a. “Kościół greckokatolicki w Galicji (1815-1918).” In Historia Kościoła w Polsce, edited by Bolesław Kumor, and Zdzisław Obertyński, vol. II, part 1, 628-50. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum. [Google Scholar]
 25. Śliwa, Tadeusz. 1979b. “Kościół greckokatolicki w zaborze austriackim (1772-1815).” In Historia Kościoła w Polsce, edited by Bolesław Kumor, and Zdzisław Obertyński, vol. II, part 1, 288-301. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum. [Google Scholar]
 26. Tarnawski, Mieczysław. 1924. Józef Bilczewski krótki rys życia i prac. Lwów: Nakładem Tow. „Biblioteka Religijna”. [Google Scholar]
 27. Urban, Wincenty. 1984. Szkice z dziejów archidiecezji lwowskiej i jej duszpasterstwa. Rzym: [brak danych wydawnictwa]. [Google Scholar]
 28. Widajewicz, Józef. 1925. Z przeszłości Buszcza. Poznań: Wydawnictwo „Ignis”. [Google Scholar]
 29. Załęski, Stanisław. 1908. Jezuici w Polsce. W skróceniu 5 tomów w jednym z dwoma mapami. Kraków: Drukiem i Nakładem Drukarni W. L. Anczyca i Sp. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.