Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

The Principle of Respecting the Right of the Ukrainian Nation to Self-Determination and Preserving Territorial Integrity in the Face of Russian Aggression

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5550  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The article provides a comparative analysis of the leading principles of the UN: respect for the nation’s right to self-determination and the territorial integrity of the state, as well as their relationship, conditions of implementation and peculiarities of compliance in the context of gross violation by the Russian Federation of both of these principles in Ukraine. The author proves that the fundamental international legal principles of relations between states provide for respect for the right of nations to self-determination, including for their independent choice of their geopolitical activity, the right to inviolability of territorial integrity. This right is superior to the right of nation’s self-determination (with the exception of colonized countries and countries in which the rights of national minorities are grossly violated on a regular basis).

References

 1. Chernikov, Bohdan. 2017. “Pravo narodu na samovyznachennya yak pryntsyp mizhnarodnoho prava.” Molodyy vchenyy – A young scientist 10 (50):708-11. [Google Scholar]
 2. Dashkovska, Elena. 2016. “Pravo natsiyi na samovyznachennya yak osoblyva forma oposeredkuvannya svobody.” Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho Natsionalʹnoho Universytetu. Seriya “Pravo” – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. “Law” series 41, no. 1:11-14. [Google Scholar]
 3. Gostichsheva, Y. V. 2019. “Implementation of the right of nations and peoples to self-determination as one of the challenges of ensuring international peace and security.” Кұқық Кyk,ыk, және мемлекет – Law and the state 1 (82):111-23. [Google Scholar]
 4. Klymenko, Cyryl. 2022. “Spivvidnoshennya pryntsypiv terytorialʹnoyi tsilisnosti derzhav i samovyznachennya narodiv u mizhnarodnomu pravi.” Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho Natsionalʹnoho Universytetu. Seriya “Pravo” – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. “Law” series 69:444-50. [Google Scholar]
 5. Kolisnyk, Wiktor. 2001. “Natsionalʹnyy suverenitet ta pravo natsiyi na samovyznachennya.” Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine 1 (24):33-39. [Google Scholar]
 6. Koskenniemi, Martti. 1994. “National self-determination today: Problems of legal theory and practice.” International and comparative law quarterly 43, no. 2:247-65. [Google Scholar]
 7. Lossovskyi, Igor. 2018. “Zovnishnʹopolitychna stratehiya Rosiyi shchodo krayin postradyansʹkoho prostoru yak realizatsiya novoyi ‘Doktryny obmezhenoho suverenitetu’.” Stratehichna panorama – Strategic panorama 2:19-30. [Google Scholar]
 8. Luhovsky, A. D. 2017. “Pravo narodiv (natsiy) na samovyznachennya ta nemozhlyvistʹ yoho realizatsiyi.” Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava – Scientific bulletin of public and private law 5 (1):238-48. [Google Scholar]
 9. Lyuba, Elena. 2018. “Pryntsypy mizhnarodnoho prava ta yikh rolʹ u vrehulyuvanni konfliktiv u Kosovo ta Krymu.” Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina, seriya «Pytannya politolohiyi» – Bulletin of V.N. Karazin KhNU, series “Questions of Political Science 33:131-37. [Google Scholar]
 10. Nurieva, I. 2010. “Urovni kategorii ‘pravo natsiy na samoopredeleniye’.” Sistema tsennostey sovremennogo obshchestva – Value system of modern society, 262-67. [Google Scholar]
 11. Rafalsky, Igor. 2013. “Sub’yekty prava natsiyi na samovyznachennya.” Naukovi zapysky [Instytutu politychnykh i etnonatsionalʹnykh doslidzhenʹ im. I. F. Kurasa] 4:136-46. [Google Scholar]
 12. Rozumnyy, Maksym. 2016. Vyklyky natsionalʹnoho samovyznachennya. Kyiv: NIDS. [Google Scholar]
 13. Sorens, Jason. 2016. “Family or death: how nations choose their destiny.” http://old.inliberty.ru/blog/2284-Rodina-ili-smert-kak-narody-vybirayut-svoyu-sudbu [accessed: 23.05.2023]. [Google Scholar]
 14. Tarasov, Oleg. 2014. Sub’yekt mizhnarodnoho prava: problemy suchasnoyi teoriyi. Kharkiv: Pravo. [Google Scholar]
 15. Zayats, Natali. 2015. “Pravo natsiyi na samovyznachennya ta hlobalizatsiya.” Pravo ta suspilʹstvo – Law and society 4:19-24. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.