Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Legal Aspects of Armed Resistance

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6175  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The aim of this article is to analyse legal aspects of armed resistance movements with a focus on the legal status of the partisan and the legal nature of a civil war. In the light of the norms of international law, both the status of a partisan and the nature of a civil war is, from the point of view of this analysis, connected with, inter alia, international recognition and military occupation, which constitute a significant part of the investigations in this article, synthetically analysing the activity of the Polish resistance movement against the illegal communist rule after 1945 (the so-called "cursed soldiers"). Apart from the analysis of international and domestic legal norms and their interpretation, the article refers to the history of the evolution of the legal status and the theory of the partisan.

References

 1. Anderson, Janice, Anne Williams, and Vivian Head. 2009. Rzezie, masakry i zbrodnie wojenne od starożytności do współczesności, translated by Leopold Hess. Warszawa: Wydawnictwo Bellona. [Google Scholar]
 2. Antonowicz, Lech. 1998. "Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa międzynarodowego." Przegląd Sejmowy 5:17-28. [Google Scholar]
 3. Antonowicz, Lech. 2006. Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 4. Bankowicz, Marek. 2009. Zamach stanu: studium teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 5. Bańkowska, Felicja. 1985. "Kobiety-żołnierze AK w Powstaniu Warszawskim. Wyjście do niewoli po kapitulacji." Łambinowicki Rocznik Muzealny 8:5-20. [Google Scholar]
 6. Baszkiewicz, Jan, and Franciszek Ryszka. 1973. Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 7. Baszkiewicz, Jan. 1983. "Wrogowie. Kontrrewolucja. " In Jan Baszkiewicz, and Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, 262-341. Warszawa: Państwowy lnstytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 8. Baszkiewicz, Jan. 1995. Historia Francji. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum. [Google Scholar]
 9. Baszkiewicz, Jan. 2009. Państwo. Rewolucja. Kultura polityczna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [Google Scholar]
 10. Berman, Harold J. 1995, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 11. Bierzanek, Remigiusz, and Janusz Symonides. 2005. Prawo międzynarodowe publiczne. Ed. 8. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
 12. Bierzanek, Remigiusz. 1964. "Międzynarodowe uznanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rządu Jedności Narodowej." Sprawy Międzynarodowe 7:37-61. [Google Scholar]
 13. Bierzanek, Remigiusz. 1982. Wojna a prawo międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. [Google Scholar]
 14. Byers, Michael. 2005. War Law. Understanding International Law and Armed Conflict. New York: Grove Press. [Google Scholar]
 15. Chomentowski, Paweł, Waldemar Kaczorowski, Zbigniew Muszyński, Piotr Potejko, Damian Szlachter, and Tadeusz Borzoł. 2011. "Organizacje międzynarodowe wobec zjawiska terroryzmu." In Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, edited by Brunon Hołyst, and Mieczysław Goca, 7-28. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. [Google Scholar]
 16. Datner, Szymon. 1961. Zbrodnie Wermachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo MON. [Google Scholar]
 17. Dembiński, Henryk. 1938. Wojna jako narzędzie prawa i przewrotu. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 18. Djakow, Włodzimierz. 1974. Piotr Ściegienny: ksiądz-rewolucjonista. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 19. Dyjakowska, Marzena. 2012. "Subsydiarne stosowanie prawa rzymskiego w Polsce przedrozbiorowej na przykładzie zbrodni obrazy majestatu." Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 5:60-87. [Google Scholar]
 20. Dynia, Elżbieta. 1995. Uznanie rządu w prawie międzynarodowym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 21. Dyzenhaus, David. 2001. "Hobbes and the Legitymacy of Law." Law and Philosophy 20:461-498. [Google Scholar]
 22. Flemming, Marian. 1990. "Postępowanie karne i dyscyplinarne przeciwko jeńcom wojennym." Wojskowy Przegląd Prawniczy 1-2:3-19. [Google Scholar]
 23. Flemming, Marian. 1991. "Traktowanie jeńców wojennych." Wojskowy Przegląd Prawniczy 1:3-27. [Google Scholar]
 24. Flemming, Marian. 1991. "Ucieczki jeńców wojennych." Wojskowy Przegląd Prawniczy 2:70-80. [Google Scholar]
 25. Flemming, Marian. 1995. "Jeńcy w wewnętrznych konfliktach zbrojnych." Wojskowy Przegląd Prawniczy 2:3-17. [Google Scholar]
 26. Flemming, Marian. 1995. "Międzynarodowe prawo zwyczajowe." Wojskowy Przegląd Prawniczy 3-4:3-19. [Google Scholar]
 27. Flemming, Marian. 1995. "Zbrojny ruch oporu w okresie II wojny światowej. Aspekty prawnomiędzynarodowe." Wojskowy Przegląd Prawniczy 1:3-19. [Google Scholar]
 28. Gelberg, Ludwik. 1967. Zarys prawa międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 29. Gilas, Janusz. 1981. Systemy normatywne w stosunkach międzynarodowych. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 30. Gomulski, Edward. 1966. "Instrukcja rządu Kościuszki o traktowaniu jeńców wojennych." Czasopismo Prawno-Historyczne 1:182-200. [Google Scholar]
 31. Góra, Władysław, and Karol Grünberg. 1985. Geneza i pierwsze lata Polski Ludowej 1944-1949. Warszawa: Instytut Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 32. Górski, Grzegorz. 1998. Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Toruń: Fundacja Archiwum Pomorskiej Armii Krajowej. [Google Scholar]
 33. Grabowska, Genowefa. 2005. "Partyzanci." In Wielka Encyklopedia Prawa, edited by Brunon Hołyst, 609-610. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza. [Google Scholar]
 34. Grzybowski, Konstanty. 1947. Demokracja francuska. Kraków: Wydawnictwo Czytelnik. [Google Scholar]
 35. Grzybowski, Stanisław. 1981. Dzieje prawa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum. [Google Scholar]
 36. Hart, Herbert L.A. 1998. Pojęcie prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 37. Hobbes, Thomas. 1953. Leviathan. London: J.M. & Sons. [Google Scholar]
 38. Hołyst, Brunon. 2001. Terroryzm. Vol. I and II. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. [Google Scholar]
 39. Jasienica, Paweł. 1993. Rozważania o wojnie domowej. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik. [Google Scholar]
 40. Kant, Immanuel. 2006. Metafizyczne podstawy nauki prawa. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. [Google Scholar]
 41. Khan, Ali. 1987. "A Theory of International Terrorism. " Connecticut Law Review 19:945-972. [Google Scholar]
 42. Kielasiński, Marek. 1997. Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku w Lublinie. Lublin: Wydawnictwo Test. [Google Scholar]
 43. Klafkowski, Adolf. 1969. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 44. Konarski, Marcin. 2012. "Godność osoby ludzkiej a wojna lądowa w świetle prawa międzynarodowego." In Normatywny wymiar godności człowieka, edited by Wojciech Lis, and Adam Balicki, 285-316. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 45. Konarski, Marcin. 2012. "Neutralność w prawie międzynarodowym." In Neutralność państw europejskich. Aspekty prawne, międzynarodowe i polityczne, edited by Józef Smoliński, and Zbigniew Tomkowski, 27-43. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. [Google Scholar]
 46. Konarski, Marcin. 2012. "O statusie jeńców wojennych w świetle prawa międzynarodowego." Studia Społeczne 2:27-43. [Google Scholar]
 47. Konarski, Marcin. 2015. "Challenging the legitymacy of the law." Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 8:53-62. [Google Scholar]
 48. Konarski, Marcin. 2015. "Kwestionowanie legitymacji prawa jako forma ochrony godności człowieka i obywatela." Prawo Kanoniczne 58: no. 3, 153-175. [Google Scholar]
 49. Konarski, Marcin. 2015. "Kwestionowanie legitymacji prawa." Studia Prawnicze i Administracyjne 11:3-8. [Google Scholar]
 50. Konarski, Szymon. 1914. Przykazania narodowe według Szymona Konarskiego. Warszawa-Lwów: drukiem Jakubowskiego i Sp. [Google Scholar]
 51. Konarski, Szymon. 1918. O obowiązkach Polaka: program działań narodowych skreślony w roku 1838, foreword by Henryk Mościcki. Warszawa: G. Gebethner i Spółka. [Google Scholar]
 52. Konarski. Marcin. 2015. "Zamach stanu jako forma kwestionowania legitymacji prawa." Studia Prawnicze i Administracyjne 3:11-23. [Google Scholar]
 53. Koniec Polskiego Państwa Podziemnego. Wybór dokumentów. 1987. Łódź: Wydawnictwo Pokolenie. [Google Scholar]
 54. Kość, Antoni. 1995. Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia. [Google Scholar]
 55. Kość, Antoni. 1998. Podstawy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo Petit s.c. [Google Scholar]
 56. Kowalewski, Zbigniew M. 1978. Guerilla latyno-amerykańska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum. [Google Scholar]
 57. Kraj, Kazimierz. 2011. "Terroryzm w Rosji i ZSRR: Terror w myśli politycznej Włodzimierza Lenina." Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 3:81-92. [Google Scholar]
 58. Kulikowska, Iwona. 2012. "Niemcy wobec państw neutralnych w czasie II wojny światowej." In Neutralność państw europejskich. Aspekty prawne, międzynarodowe i polityczne, edited by Józef Smoliński, and Zbigniew Tomkowski, 183-197. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. [Google Scholar]
 59. Laqueur, Waiter. 1977. Guerilla Warfare. A Historical and Critical Study. Boston: Little, Brown & Co. [Google Scholar]
 60. Lenin, Włodzimierz I. 1986. Wojna partyzancka. Dzieła wszystkie. Vol. XIV. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 61. Machlejd, Jerzy. 1934. Rewolucja francuska w świetle statystyki. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff. [Google Scholar]
 62. Madej, Marek. 2012. "Międzynarodowa walka z terroryzmem." In Roman Kuźniar, Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Marek Madej, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Marek Tabor, and Anna Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, 240-258. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 63. Martyniak, Czesław. 2006. "Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu." In Czesław Martyniak, Dzieła, edited by Rafał Charzyński, and Monika Wójcik, 15-175. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 64. Niebielski, Eugeniusz. 1996. "Mieczysław Żywczyński o księdzu-spiskowcu. In Ksiądz Piotr Ściegienny - epoka, dzieło, pokłosie", edited by Wiesław Caban, 269-278. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 65. Olszewski, Henryk, and Maria Zmierczak. 1993. Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań: Wydawnictwo Ars boni et aequi. [Google Scholar]
 66. Oniszczuk, Jerzy. 2013. "Prawo do oporu i Radbrucha wizja nieposłuszeństwa obywateli. Opór jako odtworzenie nowoczesnej polis." In Nieprzeciętność. Dylemat wolności, edited by Anna Rossmanith, and Maria Szyszkowska, 7-46. Warszawa: Dom Wydawniczy tCHu. [Google Scholar]
 67. Opaliński, Edward. 1983. "Postawa szlachty polskiej wobec osoby królewskiej jako instytucji w latach 1587-1648." Kwartalnik Historyczny 4:791-808. [Google Scholar]
 68. Ossowska, Maria. 1957. Podstawy nauki o moralności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 69. Pamiętnik obchodu ku uczczeniu prac i męczeństw Szymona Konarskiego rozstrzelanego w Wilnie. 1839. Strasburg: Wydawnictwo Gustaw Silbermann. [Google Scholar]
 70. Pennington, Donald. 2015. Europe in the Seventeenth Century. New York: Routledge. [Google Scholar]
 71. Perkowski, Maciej. 1997. "Definicja konfliktu zbrojnego nie mającego charakteru międzynarodowego w międzynarodowym prawie humanitarnym." In Międzynarodowe prawo humanitarne, edited by Tadeusz Jasudowicz, 43-56. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK. [Google Scholar]
 72. Piklikiewicz, Wanda. 1985. "Arbeitskommando Schlade i Lager XXI (twarda walka dziewcząt­powstanców o utrzymanie statusu jeńca)." Łambinowicki Rocznik Muzealny 8:41-43. [Google Scholar]
 73. Potrzeszcz, Jadwiga. 2016. "Legal security - synthetic presentation." Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 9:140-152. [Google Scholar]
 74. Przyborowska-Klimczak, Anna. 1998. Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze. [Google Scholar]
 75. Przyborowska-Klimczak, Anna. 2016. "Bezpieczeństwo międzynarodowe." Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 9: 153-165. [Google Scholar]
 76. Radwański, Zbigniew. 1952. Prawa kardynalne w Polsce. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. [Google Scholar]
 77. Rostocki, Władysław. 1998. Stosowanie Konstytucji Kwietniowej w okresie drugiej wojny światowej 1939-1945. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 78. Rostworowski, Emanuel. 1994. Historia powszechna. Wiek XVIII. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 79. Rousseau, Jan J. 2010. Umowa społeczna, translated by Antoni Peretiatkowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 80. Sawczuk, Janusz, and Stanisław Senft. 2006. "Obozy jenieckie w Lamsdorf w latach II wojny światowej: traktowanie jeńców wojennych." In Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946), edited by Edmund Nowak, 117-260. Opole: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. [Google Scholar]
 81. Schmitt, Carl. 2016. Teoria partyzanta. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. [Google Scholar]
 82. Schöffer, lvo. 1961. "The Dutch Revolt Anatomized. Some Comments. " Comparative Studies in Society and History 3:470-477. [Google Scholar]
 83. Ściegienny, Piotr. 1981. Ewangelia i rewolucja. Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Książa i Wiedza. [Google Scholar]
 84. Sczaniecki, Michał. 1994. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 85. Seidler, Grzegorz L. 1972. Myśl polityczna czasów nowożytnych. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 86. Seidler, Grzegorz L. 1974. Przedmarksowska myśl polityczna. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 87. Sharp, Gene. 2013. Od dyktatury do demokracji. Drogi wolności. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Wolność i Pokój. [Google Scholar]
 88. Słaboń, Katarzyna. 2001. Sytuacja jeńców wojennych w konflikcie iracko-irańskim (1980-1988). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. [Google Scholar]
 89. Sreedhar, Susanne. 2010. Hobbes on Resistance: Defying the Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 90. Steinberger, Peter J. 2002. "Hobbesian Resistance." American Journal of Political Science 4:856-865. [Google Scholar]
 91. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi: Szymon Konarski, 2015. edited by Anna Brus. Warszawa: Wydawnictwo DiG. [Google Scholar]
 92. Sucheni-Grabowska, Anna. 1970. "Walka o demokrację szlachecką" In Polska w epoce Odrodzenia: państwo, społeczeństwo, kultura, edited by Andrzej Wyczański, 9-67. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 93. Sutor, Julian. 1972. Pańtwa neutralne i niezaangażowane. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 94. Sylwestrzak, Andrzej. 1995. Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. [Google Scholar]
 95. Symonides, Janusz. 1967. Zasada efektywności w prawie międzynarodowym. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 96. Szpotański, Stanisław. 1916. Konarszczyzna: przygotowania powstańcze w Polsce 1835-1839. Kraków: Spółka nakładowa Książka. [Google Scholar]
 97. Tse-tung, Mao. 1953. Dzieła wybrane. Vol. I. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 98. Tyrowicz, Marian. 1948. Sprawa ks. Piotra Ściegiennego. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Książka. [Google Scholar]
 99. Voisé, Waldemar. 1956. Frycza Modrzewskiego nauka o pańtwie i prawie. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 100. Williamson, David G., 2015. Polski ruch oporu 1939-1947, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 101. Wudel, Witold. 1971. Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa. Warszawa: Wydawnictwo Książa i Wiedza. [Google Scholar]
 102. Zaborski, Marcin. 2005. Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 103. Zalewski, Ludwik. 1934. Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie Lubelskiem. Lublin: Dom Książki Polskiej. [Google Scholar]
 104. Żaryn, Jan. 1996. "Kościół wobec władzy komunistycznej w Polsce 1945-1953." In Polacy wobec przemocy 1944-1956, edited by Barbara Otwinowska, and Jan Żaryn, 179-219. Warszawa: Wydawnictwo Editions Spotkania. [Google Scholar]
 105. Żenczykowski, Tadeusz. 1989. Polska Lubelska 1944. Wrocław: Spółdzielnia Wydawnicza Profil. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)