Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

At the Roots of the Reconstruction of Polish Statehood. A Few Remarks at the Hundredth Anniversary of Regaining Independence (1918–2018). Part Two

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-11  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

This article constitutes the second part of the analysis of normative aspects of the reconstruction of the Polish state. This part covers the period which started when the Regency Council of the Kingdom of Poland passed authority over the army to Józef Piłsudski on 11 November 1918 and finished when Józef Piłsudski launched a coup in May 1926. The author analyses individual stages of the formation of Polish constitutionalism during this period, drawing attention to, inter alia, the fact that the political system of the Third French Republic particularly inspired the Polish constitutional legislator.

References

 1. Ajnenkiel, Andrzej. 1982. Polskie konstytucje. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 2. Ajnenkiel, Andrzej. 1997. “Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa 1918–1922.” Niepodległość i Pamięć 9:51–60. [Google Scholar]
 3. Antonowicz, Lech. 1998. “Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa międzynarodowego.” Przegląd Sejmowy 5:17–28. [Google Scholar]
 4. Bała, Paweł. 2012. “«Na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa». Ustawa konstytucyjna RP z 1935 r.” Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 3:49–74. [Google Scholar]
 5. Borejsza, Jerzy Wojciech. 1971. “W stulecie wojny francusko-niemieckiej i Komuny Paryskiej.” Przegląd Historyczny 1:4–24. [Google Scholar]
 6. Borejsza, Jerzy Wojciech. 1966. Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 7. Car, Stanisław. 1930. Konstytucja 17 marca a polska rzeczywistość. Warszawa: Liga Rozwoju Mocarstwowego Polski. [Google Scholar]
 8. Cegielski, Tadeusz. 1983. “Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego «Projekt założenia Nowej Polski Niepodległej na Wyspach Oceanu Spokojnego».” In Francja – Polska XVIII–XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, ed. Antoni Mączak, Stefan Meller, Jerzy Skowronek, and Maria Wawrykowa, 34–43. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 9. Dudek, Dariusz. 2002. Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze. [Google Scholar]
 10. Garlicki, Andrzej. 1978. Przewrót majowy. Warszawa: “Czytelnik”. [Google Scholar]
 11. Grajewska, Irena. 1971. Komuna Paryska 1871. Zagadnienia władzy ludu. Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 12. Grajewska, Irena. 1976. Komuna Paryska. Problematyka władzy rewolucyjnej. Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 13. Grzybowski, Konstanty. 1947. Demokracja francuska. Kraków: “Czytelnik”. [Google Scholar]
 14. Jabłonowski, Marek, Wojciech Jakubowski, and Konrad Jajecznik, ed. 2015. O niepodległą Polskę. Ku Rzeczypospolitej demokratycznej. Polska debata ustrojowa 1917–1921. Pułtusk–Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. [Google Scholar]
 15. Jabłoński, Henryk. 1961. “Międzynarodowe warunki odbudowy niepodległości Polski w 1918 r.” In Ruch robotniczy i ludowy w Polsce (1914–1923), ed. Aleksander Kozłowski, 1–62. Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 16. Jabłoński, Henryk. 1962. Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1919). Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 17. Kolasa, Jan. 2008. “Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. w świetle prawa międzynarodowego.” Przegląd Sejmowy 5:9–39. [Google Scholar]
 18. Komarnicki. Wacław. 1927. O zmianie konstytucji polskiej. Wilno: Księgarnia Józefa Zawadzkiego. [Google Scholar]
 19. Komarnicki, Wacław. 2000. “O praworządność i zdrowy ustrój państwowy. Aktualne zagadnienia konstytucyjne z okresu maj 1926–1928.” In O ustroju państwa i konstytucji, ed. Stanisław Kilian, 38–63. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 20. Konarski, Marcin. 2016. “Prawo i rewolucja: Rozważania jurysty o rewolucji francuskiej 1789–1794.” Studia Prawnicze i Administracyjne 1:31–47. [Google Scholar]
 21. Kozłowski, Eligiusz. 1967. “Do dziejów komunardów polskich w Belgii.” Przegląd Historyczny 3:506–14. [Google Scholar]
 22. Krukowski, Stanisław. 1977. Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [Google Scholar]
 23. Krukowski, Stanisław. 1990a. “Mała Konstytucja z 1919 r.” In Konstytucje Polski. Studium monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, ed. Marian Kallas, vol. 2, 7–17. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 24. Krukowski, Stanisław. 1990b. “Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r.” In Konstytucje Polski. Studium monograficzne dziejów polskiego konstytucjonalizmu, ed. Marian Kallas, vol. 2, 19–119. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 25. Krzymuski, Edmund. 2014 [1924]. “Język konstytucji.” In Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921, reprint, ed. Władysław L. Jaworski, 47–48. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 26. Kulesza, Władysław Teofil. 2007. “Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa.” Przegląd Sejmowy 5:33–56. [Google Scholar]
 27. Kumaniecki, Kazimierz Władysław. 1924. Odbudowa państwowości polskiej. Warszawa–Kraków: Księgarnia J. Czarneckiego. [Google Scholar]
 28. Kumaniecki, Kazimierz Władysław. 2014 [1924]. “Trzy konstytucje.” In Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921, reprint, ed. Władysław L. Jaworski, 17–22. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 29. Kurpierz, Tomasz. 2009. “Przed rozłamem: konflikty w galicyjskim ruchu ludowym w 1913 roku.” Wieki Stare i Nowe 6:174–201. [Google Scholar]
 30. Kutrzeba, Stanisław. 1926. Polska współczesna. Trud i wartość Państwa Polskiego. Kraków: Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie. [Google Scholar]
 31. Laronze, Georges. 1928. Histoire de la commune de 1871 d’après des documents et des souvenirs inédits: la justice. Paris: Payot. [Google Scholar]
 32. Lissagaray, Hippolyte Prosper–Olivier. 1950. Historia Komuny Paryskiej 1871 r. Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 33. Malec, Dorota. 2009. “Sejm Ustawodawczy 1919–1922. W 90. rocznicę pierwszego posiedzenia.” Przegląd Sejmowy 1:9–30. [Google Scholar]
 34. Myśliński, Jerzy. 1971. “Komuna Paryska w polskiej publicystyce socjalistycznej przed 1905 r.” Przegląd Historyczny 1:25–42. [Google Scholar]
 35. Olszewski, Edward. 2013. “Ignacy Daszyński – działacz socjalistyczny i parlamentarzysta w latach 1890–1918.” Myśl Ludowa 5:31–47. [Google Scholar]
 36. Paciorkowski, Stanisław. 1922. Dwie Konstytucje: Wielka i Mała z 3go Maja 1791 r. i z 17go Marca 1921 r.: z dołączeniem tekstów konstytucyj. Poznań: Fiszer i Majewski. [Google Scholar]
 37. Pajewski, Janusz. 1978. Odbudowa państwa polskiego 1914–1918. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 38. Paruch, Waldemar. 1994. “Prawo i bezprawie w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego w latach 1926–1939: między siłą i prawem czyli idea «pasa neutralnego» w polityce.” Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska. Sectio K, Politologia 1:249–71. [Google Scholar]
 39. Pragier, Adam. 1921. Uwagi o konstytucji 17 marca. Warszawa: Księgarnia Robotnicza. [Google Scholar]
 40. Rogowski, Stanisław. 1999. “Małe konstytucje (1919–1947–1992).” Przegląd Sejmowy 2:11–48. [Google Scholar]
 41. Samuś, Paweł. 1987. “Wizja ustroju przyszłości w polskiej myśli socjalistycznej (1892–1918).” In Wizje socjalizmu w Polsce do roku 1948, ed. Jan Tomicki, 57–107. Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 42. Tetmajer, Włodzimierz. 1924 [2014]. “Trzy konstytucje.” In Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921, reprint, ed. Władysław L. Jaworski, 3–14. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 43. Wołpiuk, Jan Waldemar, and Jerzy Kuciński. 2012. Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 44. Wójcik, Alicja. 2013. “Stanisław August Thugutt o niepodległość Polski.” Myśl Ludowa 5:19–29. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.