Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 1 (2017)

Historia Kościoła

Władza komunistyczna wobec obchodów milenium chrztu Polski w archidiecezji wrocławskiej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.49-60  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.10.2019

Abstrakt

This paper introduces the activities of Lower Silesian party-state authorities and security services, the purpose of which was disruption to celebrations organized in Wrocław archdiocese in the year of millennium of the baptism of Poland in 1966. The activity of mentioned authorities within this scope was compatible with guidelines of the central government. Their main task was to undermine the authority of the Catholic Church and its hierarchs with particular consideration given to the primate Stefan Wyszyński and the archbishop of Wrocław diocese –archbishop Bolesław Kominek.

Bibliografia

Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej

AAW, sygn. IA28a, Akta Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

AAW, sygn. IA28a465, Milenijne Te Deum Ziem Zachodnich pod opieką św. Jadwigi i bł. Czesława, Wrocław–Trzebnica.

AAW, sygn. IA28a465, Obchody Millenium Wrocław–Trzebnica, k. Niepaginowane. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

AIPN Wr., sygn. 024/8161, t. 6, Notatka rozmowy odbytej w dniu 14 X br. z arcybiskupem Bolesławem Kominkiem.

AIPN Wr., sygn. 053/1386, Materiały operacyjne dot. działań rozpoznawczych Wydz. II w związku z uroczystościami kościelnymi „Millenium” w październiku 1966 r.

AIPN Wr., sygn. 053/600, t. 2, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych związanych z koronacją MB, organizowanych przez kler katolicki w Bardo Śl.; Uzupełnienie Wydz. IV KWMO do planu zabezpieczenia uroczystości kościelnych w Bardo Śl. w dniach 2–3.07.1966 r.

AIPN Wr., sygn. 053/600, t. 2, Ramowy plan; Plan zabezpieczenia imprez organizowanych przez kler w związku z Milenium.

AIPN Wr., sygn. 053/600, t. 3, Plan operacyjno-organizacyjnych przedsięwzięć Wydz. IV Służby Bezp. KW MO Wrocław po linii zapobiegania wrogim zamiarom kleru i świeckiego aktywu kościelnego, w związku z kościelnymi uroczystościami milenijnymi we Wrocławiu w dniach 9–16 X 1966 r. z 8 X 1966.

AIPN Wr., sygn. 053/600, t. 3, Plan przedsięwzięć operacyjnych Wydziału III KWMO w związku z uroczystościami kościelnymi Milenijne Te Deum Ziem Zachodnich w dniach 9–16.10.1966 r.

AIPN Wr., sygn. 053/600, t. 3, Zestawienie odbytych spotkań w związku z działaniami krypt. „Narcyz 23” z 15 X 1966 r.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

APW, KW PZPR, sygn. 74/VII/110, Informacja o przebiegu zebrań POP organizowanych w dniach od 7–14.10.1966 r.

APW, KW PZPR, sygn. 74/IV/131, Ocena kazań kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszonych w czasie uroczystości milenijnych we Wrocławiu i Trzebnicy w dniach 15 i 16.10.1966 r.

APW, KW PZPR, sygn. 74/VII/109, Informacja o pracy masowo-politycznej w zakresie stosunków pomiędzy państwem i kościołem, prowadzonej w okresie od stycznia do czerwca 1966 r.

APW, KW PZPR, sygn. 74/VII/110, Kierunki pracy ideologicznej w roku obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego.

Prasa

Mach H., Mroki ciemnogrodu, „Słowo Polskie” 1966, 18 marca.

MACH H., Watykan a problem wojny nuklearnej, „Słowo Polskie” 1965, 7 kwietnia.

Świerczyński M., ... a z konfesjonałów zrobili budy jarmarczne, „Słowo Polskie” 1966, 9 marca.Świerczyński M., Ileż to probostw znajdziesz, „Słowo Polskie” 1966, 5 marca.

Pisma urzędowe Kurii Wrocławskiej

Ukoronowanie Matki Boskiej Bardzkiej w dniach 2 i 3 lipca 1966 r., „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 21 (1966), nr 8.

Uroczystości w Roku Millenijnym – 1966 – z okazji 400-lecia Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu dnia 24 kwietnia 1966 roku, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 12 (1957), nr 9–10.

Bogaczewicz S.A., Stróżyna K., Dolny Śląsk i Opolszczyzna, [w:] Milenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, Warszawa 2006.

Dębski J., Wymowa znaków, [w:] Kościół na Ziemiach Zachodnich. Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. J. Krucina, Wrocław 1971.

Drozd J., Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku w archidiecezji wrocławskiej, [w:] Millenium polskie. Walka o rząd dusz, red. C. Wilanowski, Warszawa 2002.

Jaworska K., Relacje między państwem a Kościołem w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956–1974, Legnica 2009.

Kowalski S., Przejawy czci Matki Boskiej Częstochowskiej w okresie Wielkiej Nowenny (1957–1966) wśród wiernych archidiecezji wrocławskiej na przykładzie wybranych parafii, „Perspectiva” 15 (2016), nr 1 (28), s. 92–127.
Kozłowski K., Obchody Milenium w Polsce Zachodniej i Północnej, [w:] Stefan Kardynał Wyszyński wobec ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Wyszyńskiego, red. T. Dzwonkowski, C. Osękowski, Warszawa–Poznań–Zielona Góra 2001, s. 53–71. Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku, t. 4, cz. 2 (od 1956 do 2014), Warszawa 2014, s. 212.

Stojko M., Przygotowania Służby Bezpieczeństwa do obchodów milenijnych na Dolnym Śląsku, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989. Studia i materiały, red. S. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 156–164.

Szymanowski A., Polityka władz komunistycznych Polski wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku (1957–1966), Wrocław 2011.

Downloads

Download data is not yet available.