Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 35 (2022)

Artykuły

Prawo podejrzanego i oskarżonego do obrony w sprawach o wykorzystanie seksualne małoletniego lub osoby używającej rozumu w ograniczonym zakresie

DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4422  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.06.2022

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza procesowej pozycji podejrzanego i oskarżonego w sprawie przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletniego lub osoby używającej rozumu w ograniczonym zakresie. Przyznane prawa i nałożone na te podmioty obowiązki w obecnym prawodawstwie kościelnym wymagają rozważań w kontekście obowiązującej zasady prawa do obrony, oceniając przy tym ich skuteczność prawną. Podsumowaniem pracy są wnioski dotyczące obecnych przepisów kościelnych regulujących te kwestie oraz propozycje dokonania w nich stosownych zmian.

Bibliografia

 1. Acebal Luján, Juan. 2011. „Abogados, procuradores y patronos ante los tribunales eclesiásticos españoles.” W Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (X): estudios matrimoniales en recuerdo de Mons. Miguel Aisa Goñi (1935-1991), red. Federico R. Aznar Gil, 555-610. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca. [Google Scholar]
 2. Arroba Conde, Manuel J. 2014. „Justicia reparativa y Derecho penal canónico. Aspectos procesales.” Annuario de Derecho Canónico 3:31-51. [Google Scholar]
 3. Blasi, Antonello. 1987. „Appunti di diritto processuale canonico.” Monitor Ecclesiasticus 112:378-84. [Google Scholar]
 4. Borek, Dariusz. 2004. „Ordynariusz a «Delicta graviora» zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary.” Prawo kanoniczne 47, nr 3-4:97-146. [Google Scholar]
 5. Calvo Álvarez, Joaquín. 2011. „Właściwość sądu.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1050-1058. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 6. Di Matia, Giuseppe. 1993. „Diritto alla difessa e procedura penale amministrativa.” Fidelium Iura 3:307-40. [Google Scholar]
 7. Dohnalik, Jan. 2015. „Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży.” Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 14, nr 1:50-66. [Google Scholar]
 8. Garcia Matamoros, Luis A. 2013. „El proceso judicial penal cc. 1721-1728 CIC 1983.” Revista Española de Derecho Canónico 175:547-64. [Google Scholar]
 9. Kluza, Jan. 2017. „Znieważenie w polskim prawie karnym. Przestępstwo z art. 216 k.k. w perspektywie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa.” Studenckie Zeszyty Naukowe 20, nr 35:59-70. [Google Scholar]
 10. Krukowski, Józef. 2007a. „Kompetentne forum sądowe.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 18-29. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 11. Krukowski, Józef. 2007b. „Proces karny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 400-50. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 12. Lewandowski, Paweł. 2019. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. http://hdl.handle.net/20.500.12153/1938 [Google Scholar]
 13. Lewandowski, Paweł. 2021. „Financial Support of Accused Clerics of Sexual Abuses of Minors. An Outline.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 14, nr 2:317-25. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-22 [Google Scholar]
 14. Llobell, Joaquín. 2012. „Il giusto proceso penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede.” Archivio Giuridico 232, nr 3:293-357. [Google Scholar]
 15. López Segovia, Carlo. 2014. „El derecho a la defensa en el proceso penal administrative.” Anuario de Derecho Canónico: Revista de la Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV 3:73-148. [Google Scholar]
 16. Loza, Fernando. 2011. „Proces karny.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1288-298. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 17. Łupiński, Stanisław. 1993. „Pozycja prawna podejrzanego podczas dochodzenia wstępnego.” Studia Teologiczne 11:209-25. [Google Scholar]
 18. Matan, Jakub. 2009. „Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym oraz formy jej realizacji.” Roczniki Administracji i Prawa 1, nr 9:89-109. [Google Scholar]
 19. Mazur, Karolina. 2021. „Dochodzenie wstępne w sprawie duchownych podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu z nieletnim.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 31, nr 34:123-42. https://doi.org/10.32077/skp.2021.34.1-8 [Google Scholar]
 20. Miziński, Artur G. 2003. „L’Indagine previa [cc. 1717–1719].” W Il processo penale canonico, red. Zbigniew Suchecki, 159-98. Roma: Lateran University Press. [Google Scholar]
 21. Miziński, Artur G. 2007. „Ochrona praw oskarżonego w Kościele, w szczególności w kanonicznym procesie karno-sądowym.” Roczniki Nauk Prawnych 17, nr 1:141-65. [Google Scholar]
 22. Miziński, Artur G. 2009. „Prawo wiernych do obrony w procesie kanonicznym.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2:76-93. [Google Scholar]
 23. Miziński, Artur G. 2010. „Strony w kanonicznym procesie karno-sądowym według aktualnych przepisów kościoła łacińskiego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 3:123-42. [Google Scholar]
 24. Ramos, Francisco J. 2010. „La investigación previa en el Código de Derecho Canónico (CIC, cann. 1717- 1719).” W „Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, t. 4: Studi di diritto processuale, red. Janusz Kowal, i Joaquín Llobell, 2109-134. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 25. Romanko, Agnieszka. 2018. „Prawo do obrony w kanonicznym procesie karno-administracyjnym. Zarys problematyki.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 11, nr 2:363-73. [Google Scholar]
 26. Sánchez, Raúl R. 2017. „La investigación previa al proceso penal canónico y la defensa del acusado.” Revista Española de Derecho Canónico 74, nr 182:217-36. [Google Scholar]
 27. Skonieczny, Piotr. 2009. „Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220.” Prawo Kanoniczne 52, nr 1-2:59-84. [Google Scholar]
 28. Stawniak, Henryk 1990. „Prawo do obrony w procesie kanonicznym: (refleksje na kanwie przemówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej w dniu 26.01.1989 roku).” Prawo Kanoniczne 33, nr 1-2:141-52. [Google Scholar]
 29. Stokłosa, Marek. 2015. Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 30. Sydor-Zielińska, Aleksandra. 2012. „Odpowiedzialność prawna za rozpowszechnianie faktów o osobie w Kodeksie cywilnym i Kodeksie karnym. Porównanie.” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2, nr 3:68-86. [Google Scholar]
 31. Sztafrowski, Edward. 1986. Podręcznik prawa kanonicznego, t. IV. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 32. Waltoś, Stanisław. 1997. „Zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu.” Studia Iuridica 33:223-32. [Google Scholar]