Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Artykuły

Kontrakty i umowy z Archiwum Większego Klasztoru Karmelitów Starej Obserwy we Lwowie (XVII-XVIII w.)

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.129-146  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Problematyka archiwoznawcza i aktoznawcza dokumentacji powstałej w kancelariach kościelnych w XVIII i XIX wieku pozostaje tematem poru-szanym powierzchownie. Często wiedza o ówczesnej działalności archiwotwórczej kancelarii zakonnych ogranicza się tylko do typów dokumentacji charakterystycznych dla danego etapu rozwoju form kancelaryjnych. Autor artykułu przebadał archiwum większego klasztoru lwowskiego pod kątem znajdujących się tam umów i kontraktów zawieranych z osobami prywatnymi, następnie przedstawił ich najbardziej charakterystyczne cechy.

Bibliografia

Banaszak M., Chodynicki Ignacy, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 1, red. H. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 307–308.
Bałaban M., Dzielnica żydowska i jej zabytki, Lwów 1909.
Burzyński P., Prawo polskie prywatne, t. 2, Kraków 1871.
Chodynicki I., Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraźniejszych, Lwów 1829.
Chodynicki I., Wiadomość historyczna o fundacjach klasztorów zakonu karmelitańskiego niegdyś w Polsce i Litwie, a później pod panowaniem Austrii, Rossy i Pruss zostających, Lwów 1846. Chodynicki Ignacy, [w:] Encyklopedja Kościelna, t. 3, red. M. Nowodworski, Warszawa 1874, s. 280.
Dębiński J., Karmelici trzewiczkowi i ich działalność ewangelizacyjna, „Studia Włocławskie”, R. 19(2017), s. 473–492.
Dębowska M., Stan badań nad kancelariami kościelnymi, „Archiva Ecclesiastica”, nr 4:2007, s. 7–18.
Gębarowicz M., Jan Andrzej Próchnicki, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 28, red. E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1984–1985, s. 547–550.
Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 3, Warszawa 1902.
Horn M., Mniszech Stanisław Bonifacy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, red. E. Rostworowski, Wrocław 1976, s. 486–487.
Kolak W., Katalog Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie na Piasku, Kraków 1997.
Krętosz J., Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu, 1772–1815, Katowice 1996. Lewicki K., Chodynicki Ignacy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 3, red. W. Konopczyński, Kraków 1937, s. 376.
Madurowicz-Urbańska H., Stan badań nad historią Lwowa w latach 1772–1918, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” nr 126:1992, s. 31–43.
Madurowicz-Urbańska H., Lwów – stolica Galicji. Stan badań nad demograficznym, gospodarczym i cywilizacyjnym rozwojem miasta doby autono-micznej w świetle polskiej historiografii, „Studia Austro-Polonica” nr 5:1997, s. 167–172.
Małecki A., Klasztory i zakony w Polsce w obrębie wieków średnich. Zakony żebracze, „Przewodnik Naukowy i Literacki. dodatek R. 3:1875, s. 777–803.
Marecki J., Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 3). Kancelaria, „Archiva Ecclesiastica”, nr 4:2007, s. 19–34. Marecki J., Uczeni w habity przyobleczeni, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 21:2015, s. 79–102.
Marecki J., Sułecki S., Kolak Wacław Michał, [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 59–64.
Panek B., Prowincjałowie karmelitów na ziemiach polskich (1397–1997), „Saeculum Christianum”, R. 4:1997, nr 2, s. 43–83.
Prokop K. R., Arcybiskupi Haliccy i Lwowscy obrządku łacińskiego. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostroróg 2010, s. 161–171.
Przybyłowicz O. M., Archiwalia proweniencji zakonnej diecezji krakowskiej w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, „Studia Źródłoznawcze”, t. 49:2011, s. 117–125.
Purchla J., Czy Lwów wybije się na „mikrokosmos”? Uwagi na marginesie książki Markiana Prokopovycha Habsburg Lemberg. Architecture, Public Space, and Politics in the Galician Capital, 1772–1914, West Lafayette, Indi-ana 2008, ss. 365, „Kwartalnik Historyczny”, R. 119(2):2012, s. 341–363.
Rdzak M., Kancelarie kościelne w Polsce. Stan i perspektywy badań, [w:] Badania inspirowane chrześcijaństwem, Kraków 2017, s. 92–103.
Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Toruń 1989.
Rosa A., Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2013, s. 103.
Röskau-Rydel I., Stan badań nad dziejami Lwowa w latach 1772–1848, [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 2, red. H. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998, s. 363–373.
Rudnicka-Fira E., Imiennictwo krakowian od XVI do XVII wieku na tle historii i kultury, Kraków 2013.
Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, Warszawa–Poznań 1972.
Skoczek J., Dotychczasowy stan badań nad dziejami i miasta Lwowa, „Kwartalnik Historyczny”, R. 39:1925, s. 336–350.
Sułecki S., Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie, Kraków 2014.
Trajdos T., Karmelici we Lwowie w XV w., „Przegląd Historyczny”, nr 87/3:1996, s. 497–514. Wojnarowski J., Chodynicki Ignacy, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 206.
Wołczański J., Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, grecko-katolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, „Nasza Przeszłość”, t. 87(11):1997, s. 324–374.
Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989. Zawadzki W., Literatura w Galicji (1772–1848), Lwów 1878.
Zubrzycki D., Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844.
Пахолків С., Боргова проблема галицьких кагалів: до історії її виникнення та вирішення за Марії Терезії та Йосифа ІІs, „Україна Модерна”, Число 24:2017, с. 10–39.

Downloads

Download data is not yet available.